Futurističko vozilo „Innotruck“

Izložen na sajmu u Hannoveru (23-27 aprila) je „Innotruck“ svojim jedinstvenim futurističkim dizajnom izazvao veliku pažnju. Inicijativom Tehničkog univerziteta u Minhenu (TUM) je konstruisano ovo električno vozilo, sa svojim izgledom kombinacije letelice i vozila. Ovim hibridnim (dizel-elektro) vozilom istraživači pokazuju kako se novim pristupom mogu ponuditi zanimljiva rešenja u području automobilske industrije, energije i informacijskih tehnologija a kao odgovor po pitanju društvenih trendovima i potreba.

Projekat je ostvarila istraživačka grupa sa TU Minhen, na čelu sa prof dr. Gernot Spiegelbergom, koji je odgovoran za inicijative u području električne mobilnosti kod firmi Siemens Corporate Technology i Rudolf Diesel Industry. Ovakav dizajn vozila se razvija sve više i više u „mobilno partnerstvo“ čoveka i mašine. Instrumenti i kontrolne funkcije su koncipirane na tipično ponašanje i veštinu vozača i reaguju na promjenjive uslove vožnje, kao što su promet, vreme, ali i na promene vozačeve koncentracije pri vožnji. Ovo je inovativno rešenje utroška energije i novorazvijeni princip koji podržava redefinisanje vozila kao integrirani informacijsko-komunikacijski sastav sa modularnim konceptom. Interaktivna obrada svih aktuelnih podataka saobračaja i stanja vozila kao i čoveka te tako da dolazi do optimalnog protoka saobraćaja i sigurnosti.

Kao fokus istraživačke aktivnosti je takođe trend zaštite čovekove okoline, urbanizacija i demografske promjene. Ovim projektom je ostvaren način da i stariji ljudi mogu, uprkos promenjene fizičke i mentalne sposobnosti da ostanu neozavisni i mobilni.

 

Web: http://www.tum-ias.de

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

5 Responses do “Futurističko vozilo „Innotruck“”

 1. Igor N. каже:

  Ovakvo vozilo ili automobil bi nama dobro doslo 🙂

 2. Simic Igor каже:

  Interesantno vozilo, za ne poverovati je sta sve postoji a mislim da se tek mali deo onoga sto postoji prikaze u javnosti…

 3. Slavko каже:

  Da bi shvatili kako funkcioniše informoterapija moramo imati na umu da mi jesmo bića od krvi i mesa ali na ćeliskom nivou naše telo predstavlja savršen elektronski sistem. Sve supstancijalne stvari u prirodi sastoje se od molekula, a molekuli od atoma koji u zavisnosti od toga da li preovladava pozitivno naelektrisanje jezgra ili negativno naelektrisanje elektronskog omotača mogu biti pozitivni ili negativni joni. Joni učestvuju u svim hemijskim procesima. Ćelije se medjusobno graniče membranama, čije je naelektrisanje pozitivno spolja (joni natrijuma) i negativno iznutra (joni kalijuma) i to je mehanizam koji kontroliše razmenu materija. Nedostatak bilo kojih jona dovodi do narušavanja električnog potencijala membrane čime se remeti njena selektivna propustljivost što dovodi do bolesti ćelije i njenog umiranja. Ćelije organa emituju talase određene frekvencije koje oko njega stvaraju elektromagnetni spektar frekvencija, “informacionu anvelopu”, odgovornu za zdravo funkcionisanje tog organa. Svako tkivo ima individualnu frekvenciju. U svakoj ćeliji se svake sekunde odvija nekoliko hiljada hemijskih reakcija. Bilo koji uzroci: bakterije, virusi, lekovi, hemiski dodaci hrani, pesticidi,…, pa čak i hrana koja nije u skladu sa antigenom krvne grupe može poremetiti genetski predefinisanu frekvenciju ćelija, što dovodi do informacionog poremećaja u medjućeliskoj komunikaciji. Rezultat ovoga je poremećaj biohemijskih procesa što rezultira metaboličkim poremećajima u tkivu i nastankom bolesti. Ukratko, poremećaji u elektomagnetnom frekventno-informacionom spektru u ćelijama dovodi do pojave bolesti u organizmu. Rešenje problema može da bude npr. mikrogenerator dr. Zinovija Skripnjuka u koji su pohranjene informacije o biološkoj frekvenciji zdravih ćelija uz pomoć kojih se tokom terapije ćelije “uče”, odnosno podsećaju, da ponovo rade ono što su zaboravile.

  Naša spoznaja – da je sva materija zapravo enegija u neprekidnom kretanju – ukazala nam je na to da (ljudska) bića treba posmatrati kao energetsko-dinamičke sisteme. Holistički pristup lečenju podrazumeva biće kao splet energetskih struktura, oblika i vibracija, koji su u stalnoj promeni, ali i nekom svom dinamičkom balansu. Duži energetski disbalans grupe ćelija ili organa,…, rezultuje bolešću …

  Najnovija naučna saznanja ukazuju na činjenicu da je naše telo u suštini kondenzovana energija koja “treperi” na bezbroj frekvencija. Ljudsko telo je zapravo vrlo kompleksna mreža energetskih polja koja na razne načine intereaguju sa fizičkim (ćelijskim) sistemima. Činjenica – da se svakih sedam do deset godina svaki molekul odnosno atom našeg tela zamenjuje novim, a da pri tome svaki deo čovekovog tela ostaje potpuno identičan, uključujući i njegov um, svest, dostignute spoznaje itd. – ukazuje na to da je supstancijalno telo čoveka energetski dinamički sistem, neka vrsta “molekularne fontane” koja (poput ping-pong loptice na vrhu vodenog mlaza) “jedri” na izvesnoj energetskoj strukturi.

  Ova “slika” je u punoj saglasnosti sa prastarim kineskim tekstom, prvom pisanom knjigom: Huang Nei Jing (“Yellow Emperor’s Inner Canon”/ Unutrašnje pravilo Žutog cara”), u kojem se biće objašnjava kao živa reka energije koja neprekidno teče u nama i oko nas povezujući naš mikro-kosmos sa beskrajnim makro-kosmosom. Ta “životna energija”, orgon, prana, chi, akaša, bioplazma …, je nešto što je oduvek prisutno u našem univerzumu. Čini se da osobine tog, za većinu nas još uvek misterioznog entiteta, menjaju mnoge teorije i (pret)postavke na kojima je zasnovana naša (konsenzusna) nučna istina i na njoj zasnovana slika (kvazi) realnosti u kojoj živimo. Iako još uvek nemamo zadovoljavajuće naučno objašnjenje tog fenomena, njegovo postojanje je sasvim nesumnjivo.

  Po mom mišljenju, ono što se podrazumeva pod pojmom životne sile mogla bi biti neka “hiperfina supstanca”, koja pripada mnogo dubljem, sub-plankovskom energetskom nivou, smeštenom daleko ispod nivoa semi-permanentnosti sveta koji smo do sada spoznali (trenutno, to su kvarkovi). U skladu sa postavkama Modela kvantiranih gustina energije (Interesantna je činjenica da u našem modelu kvantiranih gustina energije ”Univerzum” predstavlja stabilni objekat reda k = -10 tako da je pojam “životne energije” potpuno korelativan sa pojmom (energetske) inverzije Univerzuma!), to bi mogao biti neki od “stabilnih objekata” (reda k>10) iz IV kvadranta našeg energija-prostor dijagrama koji su izuzetno malih gabarita ali ogromne unutrašnje gustine energije (sasvim inverzno Univerzumu), dakle iz onog pod-domena Jedinstva (Prema Modelu KGE: Jedinstva prostor-vreme-materije) kojem smo pripisali duhovni aspekt naše realnosti.

  Prednost sagledavanja Prirode na način koji nam omogućuje Model KGE ovde dolazi do punog izražaja. Sa jedne strane osnovne postavke važećih teorija (teorije relativnosti i kvantne teorije kao osnovnih stubova savremene fizike) ostaju očuvane a sa druge strane savremenoj nauci se nudi mogućnost da bude u punoj saglasnosti sa najstarijim shvatanjima i tumačenjima sveta. Iz dijagrama se jasno vidi da svi materijalni objekti (dakle i oni koji su supstancijalnog ali i oni talasnog karaktera) nastaju, tj. rastu i RAZVIJAJU SE JEDNI IZ DRUGIH KAO FRAKTALNI NIZ STABILNIH OBJEKATA koji “počinje” u donjem desnom uglu našeg energija-prostor dijagrama. Linija M~R^2 (za prvi stepen kvantizacije) ne samo da predstavlja neku vrstu linije ”razvoja” našeg svemira po teorijama srodnim teoriji Bing-Bang-a (Napominjemo da ovo u klasično-naučnom smislu važi samo za deo “iznad” plankove dužine (k=10), pri čemu ova tačka po našem modelu Večno oscilujućeg svemira zasnovanom na modelu KGE, nije nikakav “početak” ničega u bilo kom smislu nego samo jedna krajnje-početna tačka višedimenzionalnih energetskih transformacija Jedinstva), nego i mnogo više. Prostor-vreme-energija transformacije kao (višedimenzionalni) procesi koji odgovaraju “putu” od “dole-desno ka gore-levo”, odnosno “kretanju” od oblasti IV kvadranta preko MikroSvemira do MakroSvemira (i obrnuto), sasvim su analogni Vedskom tumačenju “Brahminog života”, kada se Puruša (Duh) transformiše u Prakrti (materijalni svet) …, i obrnuto naravno. Ova saglasnost Modela KGE sa vedskim opisima sveta nije samo kvalitativna nego i kivantitativna. Gotovo fascinantno zvuči podatak da je u našem Modelu vreme jedne periode (ili pune “oscilacije”) Večno oscilujućeg svemira procenjeno na 3.15*1021 sekundi, što se zapanjujuće precizno slaže sa “trajanjem jednog Brahminog života” koji, prema podacima navedenim u Bhagvad-giti, prihvaćenoj kao suština Upanishada, iznosi 9.76*1021 sekundi …

  Postavka našeg Modela, po kojoj je Jedinstvo entitet hologramskog ustrojstva fraktalnog tipa, ukazuje na to da svi sukcesivni Stabilni objekti Jedinstva imaju veoma slične strukture iako se, naravno nakon dovoljnog “broja iteracija”, beskrajno razlikuju (Ovakva «slika» dobija svoj pun smisao tek ukoliko se Realnost shvati u višedimenzionalnom smislu, pri čemu su prostor i vreme dve trodimenzionalne, inverzno-opozitne, torusoidalno-helikoidalne strukture …) . Očito je dakle da su svi oni, u terminologiji fraktalne geometrije, posmatrano u “smeru” od datog objekta ka “slici-roditelju” – sasvim i potpuno analogni svom “energetskom semenu”, tj. svom arhetipu, odnosno svojoj “PRA-IDEJI” !!!

  Ovom prilikom nećemo ulaziti u detalje ali moramo istaći i naglasiti činjenicu da naš Model pod pojmom “vrele kaše”, koji se u raznim kosmološkim teorijama (čak i u strogo naučnoj literaturi) obavezno koristi kao pojam za opis pra-početnog stanja Vaseljene, i koji podrazumeva neku (nepoznatu), ali ipak materijalnu, formu kao (potencijalni) “skup neizdiferenciranih objekata” (?) čija struktura nije definisana ali kao celina podrazumeva “izvesni entitet” koji karakteriše ooogromna unutrašnja energija, iz koje “onda” (kada, kako, zašto = ?), na ovaj ili onaj način – ovisno o teoriji (Bing, Bang, Haotična Infacija …) – nastaje svet !?

  Termin “vrele kaše” po meni podrazumeva objekat koji pripada domenu IV kvadranta, i to njegovom “najdubljem”, tj. “sub-plankovskom” nivou, što zapravo znači da tu “pra-kosmičku čorbicu” čini neka “hiperfina supstanca” sačinjena od (superluminalnih) objekata (predominantno!) talasnog karaktera – tj. onih koje prema savremenim eksperiimentalno-teorijskimm naučnim istraživanjima (G. Nimtz Do Evanescent Modes violate Relativistic Causality Lecture Notes in Physics, Vol. 702, pp. 509–534, (2006)) karakteriše negativan talasni broj (tzv. evanescent /wave/ mode), naravno u skladu sa našom hipotezom H3, a što naš Model u potpunosti poistovećuje sa pojmom subluminalnih EM talasa. Velike talasne dužine koje su primerene ovakvim “sporim” EM talasima, u potpunosti odgovaraju stabilnim objektima iz oblasti IV kvadranta. Inače, mirnoća i nekretanje su atributi koji se u svim mitovima i religijama sveta pripisuju nekom “duhovnom Apsolutu” iz kojeg “nastaje svet” …

  Verujemo da smo u nekoliko prethodnih ilustracija uspeli da ukažemo na izuzetno veliku saglasnost najstarijih tradicionalno-holističkih tumačenja Realnosti sa onima koje nudi naš Model.

  Zahvaljujući sve intenzivnijim teorijskim proučavanjima metoda lečenja iz graničnih područja nauke i sve većih uspeha u eksperimentalnoj primeni tzv. komplementarnog lečenja, ove metode su 1976. godine ipak priznate u svetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO). Time su bili postavljeni temelji za razvoj i sve širu primenu “novih” (a zapravo prastarih) pristupa lečenju. Izvor tih “nekonvencionalnih” (alternativnih) pristupa u osnovi je bioenergetski koncept medicine proširen i dopunjen najnovijim naučnim spoznajama. Ono što je interesantno je činjenica da se, vremenom, postepeno, gotovo sve najnovije klasično-naučne spoznaje savremene nauke uveliko, i sve više, približavaju tradicionalnim shvatanjima i tumačenjima konstitucije bića po kojima je fizičko telo najniža forma egzistencije energije, a kompletno biće je zapravo “višeslojna”, višedimenzionalna, energetska struktura, koja je u stalnoj, trenutnoj i prostorno neograničenoj interakciji kako sa svojom okolinom tj. makrostrukturom (“izvan” fizičkog tela) tako i sa mikrostrukturom (“unutar”) koja nas ispunjava. Celo to naše fizičko i mentalno telo koje obuhvata više eterskih nivoa se neprestano napaja životnom energijom bez koje je opstanak fizičkog tela nemoguć. Životna energija je osnova svih životnih procesa, kretanja, osećanja, mišljenja. Svi procesi, ne samo oni u čoveku, nego svi postojeći, kosmički, galaktički, atomski,…, bez nje se prekidaju. Životna energija je istovremeno i osnova života, uslov i jedina mogućnost (čovekovog) postojanja i rada tj. fizičke aktivnosti u konvencionalnom smislu. Sve dok u organizmu kruži sasvim slobodno – ona čuva telesnu energetsku ravnotežu i zdravlje. Blokada ili smetnje u njenom protoku, višak ili manjak u bilo kom segmentu bića narušava uravnoteženost energetskog tela. To je naravno preduslov ili uzrok za nastanak raznih bolesti.

  U ovom domenu alternativne medicine, iscelitelji na najvišem duhovnom nivou, obično ne koriste nikakve tehničke uredjaje – niti za dijagnostiku niti u terapijske svrhe. Raznim (u osnovi) bioterapijskim tehnikama oni pokušavaju da prodube odnos između čoveka i prirode, tj. da uspostave (i/ili ojačaju) vezu ne samo između psihičkih i telesnih funkcija čoveka, nego i vezu čoveka sa svojim unutrašnjim i spoljnim kosmosom. U odnosu na klasičnu medicinu, ovde zdravlje nije uslovljeno samo stanjem fizičkog tela nego i ravnotežom i energetskom harmonijom SVH delova bića (U višedimenzionalnom prostor-vreme-energja smislu našeg Modela, to podrazumeva mnogo složeniju harmoniju svih kategorija bivstvovanja (postojanja)).

  . U terminologiji našeg Modela, prilikom primene energetskih metoda koje obuhvataju tzv. “unutrašnje lečenje” postiže se energetska uravnoteženost, odnosno zdravlje, direktnim uticajem na emotivni, mentalni i spiritualni aspekt ljudskog bića, a “spoljašnje lečenje” podrazumeva ponovno uspostavljanje energetskog balansa i ravnoteže u različitim slojevima aure. U skladu sa postavkama našeg Modela, svi nabrojani aspekti bića su duhovne kategorije koje pripadaju IV kvadrantu energija-prostor dijagrama i to njegovom “super-plankovskom” segmentu – oblasti od ordinate do Plankovog objekta, tj. domenu u čijem je središtu Stabilni objekat reda k=9, odnosno Teslion !

  Prema Modelu, Teslion je kvant nosioc Teslinih talasa koji su po mojim teorijskim i praktičnim istraživanjima kvalitativno bitno različiti od hertzovih talasa u istom smislu u kojem se recimo i gama zraci razlikuju od optičkih talasa iako i jedni i drugi pripadaju istom EM spektru. Verujem da je to bio osnovni razlog da ih i sam Tesla nazove Ne-Hercijanskim talasima. Po mom mišljenju, zasnovanom na dugogodišnjim teorijskim i praktičnim istraživanjima, oni su dimenziono složenija forma energetskih fluktuacija od hercovih talasa a jedna od njihovih dimenziono-nižih projekcija u nama dostupan «3D+1T» deo Realnosti, mogla bi biti ono što savremena nauka naziva talasima nepostojanog oblika (evanscent mode) koje karakteriše negativan talasni broj pa, sa aspekta Maxwellove teorije, imaju imaginarne energetske kvalitete (!?). Sa aspekta našeg Modela Teslini talasi su realan Stabilni objekat Jedinstva (k=9), dimenziono bogatije i znatno složenije strukture od hercovih talasa koje pored klasičnih talasnih atributa: amplitude i frekvencije, karakteriše i niz nama nedostupnih i nemerljivih kvaliteta obzirom da su van našeg mernog i perceptivnog opsega. Ipak, analogno kvantno-mehaničkim principima, na osnovu opštevažećeg kosmičkog principa samosličnosti, njihove se «van-čulno/merne» osobine mogu – barem u osnovi – naslutiti preko anvelope EM signala, tj. «njihove senke» projektovane u naše «ovde-sada» kao jedan od pod-domena više (prave) Realnosti.

  Obzirom da, prema raspodeli stabilnih objekata u našem energija-prostor dijagramu, Teslini talasi pripadaju duhovnom aspektu naše realnosti, kao i činjenicu da su oni u tom segmentu Realnosti smešteni «dublje» od hertzovih talasa (za foton k=8, za Teslion k=9), sasvim je opravdano i logično očekivati njihovu mnogo veću interaktivnost sa emotivnim, mentalnim i spiritualnim aspektima ljudskog bića, baš kao i sa aurom. Drugim rečima, imajući u vidu tradicionalno holističke principe komplementarnih metoda lečenja, očito je da su Teslini talasi mnogo pogodniji za komunikaciju sa bićem jer je njihova koherentnost sa bio-strukturama mnogo veća od hercijanskih elektromagnetnih talasa.

  Moja višegodišnja teorijska i praktična istraživanja ukazala su na opravdanost tvrdnji samog Nikole Tesle o tome da on „ne radi sa hercijanskim talasima …“ i da je u stanju da kontroliše procenat emisije energije u formi hercijanske ili ne-hercijanske energije. Iako ova njegova izjava nije objašnjiva sa aspekta Maxwellove teorije, osim delimično preko pojmova specijalnih modova površinskih talasa (Norton wave, Zenneck wave i sl.) ili talasa sa negativnim talasnim brojem, moja teorijska i posebno praktična istraživanja učinjena u poslednje vreme govore u prilog istinitosti Teslinih izjava. Detaljnije informacije o Teslinim talasima, Tajni teslinih kalemova i sl., mogu se naći u ranijim brojevima KPV ili na mom sajtu (http://users.beotel.net/~gmarjanovic/).

  Polikontrastna interferentna fotografija je metod zasnovan na interakciji fotona reflektovanih od objekta snimanja sa bioenergetskim poljima što, nakon posebne tehnike (patent dr. Hary Oldfield) obrade snimka omogućuje vizuelzaciju mnoštva tih, inače „nevidljivh“, entiteta, čak i niza onih iz domena ezoterije kao što su aure, čakre, i sl.

  Moja teorijska predvidjanja da Teslini kalemovi specijalne konstrukcije, koje je on nazivao „extra coil“, poput one koju je koristio u svom Magnifying Amplifieru u Kolorado Springsu, emituju energiju u formi Teslinih Talasa, strukturno bitno različitih od klasičnih hercijanskih elektromagnetskih talasa, proverena je primenom ove izuzetno sofisticirane tehnike. Snimanje PIP kamerom i analizu snimaka Teslinih zavojnica je izvršio Prof. Dr. Ljubo Ristovski iz Instituta za bioenergetska merenja i istraživanja iz Beograda (BEMI Institut).

  Iako je u eksperimentu korišten isti (MosFet) drajver za obe zavojnice, snimak polikontrastnom interferentnom kamerom je pokazao da klasična zavojnica uprkos ogromnog napona na top-loadu od oko 300.000 V i prisutnosti veoma sjajnih strujnica dužine desetak cm, izgled ambijentalnog polja kakvo je bilo pre uključenja uopšte nije promenjeno. Za razliku od ove, slika zavojnice koja je konstruisana po specijalnim Teslinim principima bitno je izmenila (BIO?)energetsku strukturu svoje okoline. Na snimku se jasno vidi da ona generiše stojeći talas, verovatno skalarne prirode, i emituje bljeskove energije, “zelene” po boji – koja je, kada je reč o bioenergetskim poljima, često povezana sa lekovitim, isceljujućim, zračenjem, energetskim balansom i blagostanjem …

  U zavisnosti od primenjene tehnike za korekciju toka i uticaja na različite energetske modalitete[1] životne sile primenjuje se više metoda.

  Najnovija tehnika iz domena komplementarnih metoda lečenja je “Tesla metamorfoza” gospodje Anje Petrović. Ova metoda ima dva aspekta: „Tesla metamorfozu lečenjem“ koja ima za cilj da dovede frekvenciju svetlosti ljudskog tela do savršenog balansa i „Tesla metamorfozu svetlosnog tela“ koja dovođenjem u sklad frekvencije dnk čoveka sa frekvencijom dnk planete Zemlje i Univerzuma pospešuje razvoj svesti i opšti lični razvoj na svim nivoima: fizičkom, mentalnom, emotivnom.

  Bez uvodnih opisa istorijata razvoja naučne misli uopšte i tehničko tehnološkog napretka u oblasti medicine, ideje iznete u nekoliko prethodnih pasusa mogle bi “zvučati” kao “veoma teško prihvatljive”. Ipak eksperimentalni rezultati u radu sa pacijentima govore u prilog opravdanosti primene i ovakvih metoda lečenja. Ovo je i bio jedan od osnovnih motiva da se PIP kamerom urade i snimci tokom rada i primene metode “Tesla metamorfoze”.

  Snimanje i stručnu analizu PIP fotografija takodje je izvršio Prof. Dr. Ljuba Ristovski. Dobijene rezultate profesor Ristovski smatra fenomenima i ne ulazeći u teorijska tumačenja daje stručan komentar i objašnjenje onoga što je kamera zabeležila. Po njegovim rečima, na snimcima se jasno vidi da prisustvo teraputa bitno menja strukturu ambijentalnog polja koje poprima formu potpuno analognu onoj kakvu generiše i Teslina dodatna zavojnica. Ono što je najinteresantnije je činjenica da na obe slike potpuno dominiraju bioenergetska zračenja koja su specijalnom tehnikom vizuelizacije dr. H. Oldfield-a transformisana u ružičaste nijanse sa bljeskovima energije, zelenih po boji, koja pripada centralnom delu spektra, dakle energijama balansa odnosno bio-poljima sa isceljujućim dejstvom.

  Ipak, ono što je zaista ostavilo najdublji utisak na sve nas je činjenica da ovi snimci verifikuju ideju po kojoj Teslini (ne-hercijanski) talasi emaniraju direktno iz aktivnog etera što neodoljivo asocira ne Tesline principe luminoferoznog etra! Da nije reč o pukoj sličajnosti naglašavamo još jednu eksperimentalno verifikovanu, PIP kamerom zabeleženu činjenicu. Tokom snimanja Teslinog transformatora sa dodatnom zavojnicom utvrdjeno je da STRUKTURA BIO-POLJA kakvu je generisala ta zavojnica OSTAJE gotovo ISTA I NAKON ISKLJUČENJA ELEKTRIČNOG NAPAJANJA. Jedino što smo primetili je da se centralno loptasto polje, zeleno po boji, ipak – ali veooma sporo i gotovo neprimetno smanjuje. Očito je da je zavojnica na neki način „ekscitirala“ „vakuumsku strukturu“ tog dela prostora na način veoma blizak Teslinim tumačenjima.

  Sve ovo ukazuje nam da lečenje prevazilazi nivo naše svesti jer se praktičar mentalno ne fokusira ni na šta, već lečenje prepušta inteligenciji ove energije i energijama ljudskih tela. Podsećamo da je Tesla govorio o inteligenciji elektriciteta; Vivekananda je pisao kako Tesla „razgovara sa svojim raznobojnim svetlostima kao sa živim bićima“ …

  Sa aspekta klasično naučne misli, sasvim očigledna analogija u spektru bioenergetskih zračenja registrovanih tehnikom polikontrastne interferentne fotografije tokom primene najnovije komplementarne metode lečenja “Tesla metamorfoze” i Teslinog transformatora sa dodatnom zavojnicom, konstruisanoj po Teslinim principima, može biti tumačena (samo) kao kuriozitet – ali – to nikako ne može umanjiti naša čvrsta verovanja da su tradicionalna znanja, holistička shvatanja i Tesline tehnologije buducnost u svim domenima nauke, a time naravno i u medicini. Sve moje dosadašnje spoznaje, teorijska i praktična istraživanja učinjena ranije a posebno ona koja su ovde prezentovana, ukazuju ne samo na opravdanost ideje o tome da bi Teslini talasi mogli biti u službi medicine 21. veka nego i na značaj celokupnog Teslinog dela čija se grandiozna veličina može naslutiti i iz ovog teksta. Verujem da će to biti podsticaj mnogim, vrednim, pametnim i – pre svega – beskrajno radoznalim ljudima za nova i dalje ustraživanja.

 4. Otkup каже:

  Izgleda fantasticno.

 5. Otkup Beograd каже:

  Super je vozilo, samo mene vise brinu ove najnovije kazne koje su astronomske a da se hoce tacno se mogu pronaci nasilni vozaci koji non stop prave probleme na putu. Nije stvar samo kazniti evo u Svajcarskoj npr. ako vas uhvate pod prekrsajem a policajac ustanovi da nije namerno uradjeno nece vas odmah kazniti ako nije tezak prekrsaj. A ako treba da vas kazni, kada dodjete kod sudije, gleda se visina primanja, da li ste zaposleni itd. Valjda ce jednoga dana slicno biti i u Srbiji. Veliki pozdrav!

Ostavite komentar