Kontroverzna energetika Rtnja i Tesline Tehnologije

RTanj 0Piše: dipl. inž. Goran Marjanović

upotrebom konvencionalno-klasičnih mernih uređaja i merenjima po trenutno najsavremenijoj geomorfološkoj naučnoj metodologiji potvrđeno je prisustvo energetskih polja strukturno veoma biskih “Nehercijanskim” talasima Nikole Tesle….

Planina Rtanj, oduvek je plenila svojom lepotom a brojnim ljubiteljima prirode dobro su poznate sve blagodeti bistrih izvora, čistih voda, listopadne i četinarske šume kao i raznovrsnog biljnog i životinjskog sveta. Ipak, planina Rtanj, mnogima je poznata po čudnim dešavanjima i emanaciji nekih “neobičnih energija”, koje naučnici nazivaju “energetskim fenomenima” a neki, orgonskom, či, bio energijom i sličnim. Bilo kako bilo – mnogo je radoznalih istraživača prokrstarilo tom planinom uzduž i popreko istražujući je – svako na svoj način, raznim aparatima, tehnikom i metodom.

U okviru svojih redovnih aktivnosti, Centar za istraživanje i ekologiju “Duh Rtnja” u saradnji sa Inženjerskim biroom Mraz, organizovao je tokom avgusta nova istraživanja ove – po mnogo čemu – kontroverzne planine. Na pet lokacija je izvršeno ukupno 38 merenja po MT (magneto teluric) metodologiji koja do sada nije korišćena u našim istraživanjima a omogućuje sasvim nove uvide u osobine i ćudi ove neobične planine.

MT metoda je način elektromagnetnih ispitivanja u kojima se meri i registruje delovanje tzv. “Magneto Telurskih struja” (MT), odnosno varijacije površinskih elektromagnetnih polja na zemlji (tellus – zemaljski) na različitim frekvencijama.

RT 1

 

 

 

 

 

 

MT metod snima uzorke električnog i magnetnog polja u audio – frekventnom opsegu, oko 1 Hz do 27 kHz. Ovaj metod je detaljno objašnjen u [1] . Izvori signala mogu biti ili veštački ili prirodni. Oprema koju mi trenutno koristimo u našim istraživanjima prilagodjena je za korišćenje prirodnih izvora.

Solarna energija, sunčev vetar, EM zračenja širokog spektra koja dolaze sa Sunca, olujna električna pražnjenja, turbulencije magme u unutrašnjosti zemlje su prirodni izvori koji izazivaju varijacije njenog magnetnog polja, što opet ima za posledicu pojavu električnih struja u zemljinoj kori. Telurske, tj. “zemaljske” struje nastaju i iz veštačkih izvora, brojnih radio i tv stanica i srodnih aparata, uključujući i sve fabričke uredjaje i one za kućnu upotrebu kao i postrojenja za proizvodnju i distribuciju električne energije. Kombinacija svih ovih prirodnih i umjetnih izvora stvaraju jake “MT” signale u širokom UNF / LF, frekventnom spektru. Snimanje “MT-odjeka” iz više smerova, na različitim lokacijama, i analizom registrovanih odnosa električnog i magnetnog polja, njihovih faznih pomeranja izazvanih različitim brzinama prostiranja kroz različite sredine (uglavnom) nehomogene strukture zemljine kore, omogućuje određivanje oblasti različite električne i magnetne provodnosti, odnosno njenu anizotropiju i zapravo – geomorfološku strukturu.

Različite stene, sedimenti, podzemne tečnosti i geološke strukture imaju širok spektar različitih električnih i magnetnih parametara. Merenje rezultatntnih polja, i analiza njihovog frekventnog spektra, intenziteta i faznih odnosa, omogućuje nam da razlikujemo pojedine materijale i njihove oblike. Podaci o promeni faznih odnosa izmedju električne i magnetne komponente signala omogućuje nam da definišemo geometriju nekog fenomena ispod zemljine površine što u velikoj meri može doprineti našem znanju o tektonskim procesima i geološkim strukturama.

Merenja magnetnih polja u frekventnom opsegu od 1 Hz do približno 100 kHz, u kojima i mi obavljamo svoja merenja , uključuju audio – magnetotelluric ( AMT) opseg. Ovako veliki frekventni spektar omogućuje i širok opseg penetracije u dubinu zemljine kore, od nekoliko metara do nekoliko kilometara ispod površine Zemlje. Obradom AMT podataka i korišćenjem različitih tehnika, pri čemu niže frekvencije obično odgovaraju većoj dubini ispod zemlje, mogu se kreirati pod-površinske mape terena.

U našim istraživanjima, ova metodologija prvenstveno nam služi za detekciju energetskih fenomena i zračenja srodnih energetskim vibracijama koje je Tesla nazivao Ne-Hercijanskim talasima.

RT 2

Naime, svojim izvornim jednačinama, J.C. Maxwell je opisao razne oblike propagacije elektromagnetnih talasa koji se mogu prostirati u vakumu ili u drugim sredinama. Teoriju je izložio u formi kvaterniona, odnosno – hiperkompleksnih brojeva. Nakon njegove smrti, grupa naučnika na čijem je čelu bio Oliver Hevisajd, smatrajući Maxwellove jednačine nepotrebno složenim i komplikovanim za analizu, sveli su ih na jednostavniji, dimenziono niži, vektorski oblik, u kojem se one – kao temelj savremenog elektromagnetizma – koriste i danas. Moderna interpretacija Maxwellove teorije izuzetno je pogodna za opis tzv. “Hercijanskih” elektromagnetnih talasa, kod kojih električno i magnetno polje osciluju upravno jedno na drugo, a talas se prostire u pravcu upravnom na varijacije oba ta polja. Zbog toga se ovi talasi nazivaju transverzalno-vektorski talasi.

Nažalost, ova varijanta matematičke interpretacije Maxwellove teorije, iako zaista lakša i podobnija za analizu i opis “Hercijanskih” talasa, mnogo je manje pogodna za opis “Skalarnih” energetskih polja, odnosno tzv. “Longitudinalnih” elektrodinamičkih vibracija koje osciluju u pravcu svog prostiranja.

Po mom mišljenju, ovo je osnovni razlog nedovoljnog razumevanja Teslinih tehnologija koje su zasnovane baš na talasima te vrste, zbog čega ih je Nikola Tesla verovatno i nazivao “Ne-Hercijanskim”, odnosno “talasima sasvim druge vrste”. Činjenica da kod longitudinalnih EM vibracija nije moguće ograničiti brzinu njihove propagacije, što znači da oni – za razliku od “transverzalno-vektorskih” talasa – teorijski mogu dostići proizvoljno veliku brzinu prostiranja, a što direktno protivureči ključnom postulatu Anštajnove teorije relativnosti – sigurno je jedan od osnovnih razloga “potiskivanja” Teslinih tehnologija iz nauke, osporavanja i nepriznavanja prave veličine njegovog dela – kako u prošlosti, tako i danas.

Ipak, saglasnost brojnih merenja i mogućnost objašnjenja niza registrovanih energetskih fenomena na osnovu Teslinih principa i tumačenja – osnovni su motiv za dalja istraživanja u tom smeru, uz korišćenje savremene tehnike, po naučnoj metodologiji – ali – ostajući “Na Teslinom putu”.

U tom smislu, ono što je sa aspekta naših istraživanja najvažnije je činjenica da savremena interpretacija Maxwellove teorije – iako nedovoljno pogodna za opis longitudinalnih talasa – ipak dozvoljava njihovo postojanje pod određenim okolnostima /2/: npr. u plazmi , u Dirakovom polarizovanom vakuumu , u zatvorenim prostorima (rezonantne šupljine) itd.

Prema najnovijim istraživanjima Haifeng Vang i njegovog tima /3/, longitudinalni mod talasa je obrazac po kojem se formiraju stojeći talasi u zatvorenim, rezonantnim, šupljinama. Longitudinalni modovi odgovaraju onim talasnim dužinama talasa pojačanih konstruktivnom (afirmativnom) interferencijom direktnog i reflektovanog talasa odbijenog od (reflektujuće) površine rezonantne šupljine. Nedavno, Haifeng Vang i tim su predložili metod koji može da generiše longitudinalni elektromagnetni talas u slobodnom prostoru, pri čemu bi se ovaj talas prostirao nekoliko tasnih dužina bez rasipanja.

Prema mojim višegodišnjim teorijskim i praktičnim istraživanjima, baš i upravo ovu vrstu energetskih vibracija je koristio Nikola Tesla, nazivajući ih “Ne-Hercijanskim talasima”. Analiza je pokazala da oni u potpunosti odgovaraju osobinama i svojstvima Stabilnog objekte K9, Modela KGE, zbog čega sam taj deo spektra energetskih vibracija nazvao: Teslini talasi /4/.

Kako je J.C. Maxwell, u svom radu “A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field”, još davne 1865 godine pokazao u svojim jednačinama, električno i magnetno polje su uzrok i posledica jedno drugog i, prema postavkama Specijalne relativnosti, dva međusobno povezana aspekta jednog istog fenomena – kretanja naelektrisanja /5/ – nazvanog elektromagnetni tenzor. Razdvajanje ovog tenzora u električno i magnetno polje zavisi od relativne brzine posmatrača i naelektrisanja.

Imajući u vidu navedena naučna tumačenja, činjenica – da je u metodologiji merenja koju mi koristimo – merna sonda potpuno stacionarna, tj. nepomična tokom merenja na datoj lokaciji, omogućuje nam da pretpostavimo da je – u slučaju detekcije nekoherentnih magnetnih i električnih frekventnih spektara – mnogo verovatnija mogućnost da se u tom slučaju radi o longitudinalnim elektrodinamičkim vibracijama, odnosno Teslinim talasima, nego o klasičnim Hercijanskim talasima.

Ukratko – detekcija značajnije ne-korelativnosti u registrovanim frekventnim spektrima magnetnih i električnih polja – ukazuje na prisustvo elektromagnetnih fenomena, odnosno – energetskih tokova koji se mogu povezati sa Teslinim Ne-Hercijanskim talasima.

Ilustracije radi, prokomentarisaćemo nekoliko snimaka merenja izvršenih tokom nedavnih istraživanja planine Rtanj.

Prvo merenje izvršeno je na putu za naselje Rtanj, na drvenom mostiću, neposredno iznad potoka kako bi testirali opremu i proverili mogućnosti primenjene metode. Već prvo merenje nedvosmisleno je opravdalo naša očekivanja.

Na snimku frekventnog spektra električnog polja u opsegu vrlo niskih frekvencija (500Hz/div) jasno se vidi niz signala frekvencije od 0.1 do 3.5 kHz, prilično naglašene amplitude (1V/div), što se moglo i očekivati obzirom da je merna sonda bila veoma blizu vodenog toka. Nakon snimanja “E” spektra u još nekoliko opsega, izvršeno je i snimanje spektra magnetnog polja kojim je potvrđeno postojanje “tečnog fluida” …

Jedna od najinteresantnijih “energo-potentnih” lokacija na Rtnju je svakako “Svetilište”, mesto kojem narodna tradicija, meštani i posetioci ukazuju veliko poštovanje, neki zbog narodnih predanja a neki i na osnovu ličnog iskustva.

Obzirom da smo prethodnih godina izvršili niz merenja na tom neobičnom mestu, sa velikim nestrpljenjem smo iščekivali rezultate istraživanja po novoj metrodi. I nismo se razočarali. Naprotiv.

RT 3

Uzorak merenja br. 10 je snimak frekventnog spektra električnog, a uzorak 14, magnetnog polja u istoj rezoluciji, odnosno frekventnom opsegu, brzini “semplovanja”, osetljivosti itd. Dakle pri identičnim parametrima merenja. Ipak, različitost snimljenih spektara je očita. Signali frekvencije 42.5 i 47 kHz potiču od merne opreme. Signal čija je frekvencija 27 kHz – dobro nam je poznat iz ranijih merenja. Činjenicu da je gotovo identičan signal detektovan i na Piramidi Sunca u Visokom, pri čemu je baš tu vrednost i Nikola Tesla izabrao kao radnu frekvenciju svoje Svetske radio stanice – kule Wardenklif, diskutovali smo u više radova o čemu se mogu naći informacije na sajtu “Duha Rtnja” kao i Fondacije Arheloškog parka Piramide Sunca u Visokom.

Ipak, nova metoda merenja pored verifikacije ranijih merenja nudi neuporedivo više informacija. Pored prisustva prirodnih signala, karakterističnih za ovu lokaciju, sasvim je očita različitost sadržaja električnog i magnetnog frekventnog spektra u opsegu 1.4 do 5 kHz. Prema teorijskim razmatranjima datim u uvodnom delu, ova naučno merljiva karakteristika sasvim nedvosmisleno ukazuje na prisustvo ne-konvencionalnih energetskih oblika, suptilno energetskih tokova – odnosno skalarnih polja na toj lokaciji, dakle energetskih fenomena potpuno korelativnih sa Teslinim talasima. Drugim rečima, upotrebom konvencionalno-klasičnih mernih uređaja i merenjima po trenutno najsavremenijoj geomorfološkoj naučnoj metodologiji potvrđeno je prisustvo energetskih polja strukturno veoma biskih “Nehercijanskim” talasima Nikole Tesle.

Bez obzira da li Teslini talasi zaista postoje i da li postoji neka veza između piramidalnih struktura i Teslinih tehnologija ili ne, namera ovih istraživanja je da se ukaže na izuzetno veliki broj podudarnosti, kvantitativnih i kvalitativnih sinhroniciteta koji nas nikako ne bi trebali ostaviti ravnodušnim.

Kao što je poznato, preslikavanje uređene matematičke strukture u poseban geometrijski oblik i građu unutrašnjosti nekog objekta rezultuje vrlo specifičnim talasnim osobinama takvih objekata i svojstvima karakterističnim za koherentne sisteme i predstavljaju neku vrstu rezonatora, “višedimenzionalnih dipola”, tj. energetskih koncentratora i harmonizatora odgovarajućih energetskih formi /6/.

Po svemu sudeći, iako možda drevnim civilizacijama nisu bili poznati zakoni i naučne teorije koje mi poznajemo danas, bili su im poznati principi, relacije i veličine utkane u suštinu Prirode i Kosmosa. Jednostavna matematička analiza pokazuje da su drevni narodi, graditelji brojnih piramidalnih i sakralnih objekata krajnje neobičnih oblika i dimenzija, izuzetno dobro poznavali osobine i energetske efekte rezonatora i talasnih mehanizama afirmativno-destruktvne interferencije kakve je i Tesla koristio u svom čuvenom “Magnifying Transmiteru” iz Kolorado Springsa. Šta više, mnogo je argumenata koji pokazuju da su njihove tehnologije u znatnoj meri prevazilazile naša današnja znanja i uveliko nadmašivale naše tehničke mogućnosti.

Svaka veza između Teslinih tehnologija i sakralnih objekata, piramidalnih struktura i srodnih objekata zvuči vrlo neobično, čudno i prilično neverovatno. Ipak, sve naše analize i brojna merenja govore u prilog takvoj ideji.

Činjenica da je Nikola Tesla neizmerno voleo prirodu i uvek poštovao njene osnovne zakonitosti, prenoseći ih u principe rada svojih aparata, ukazuje na mogućnost da je Tesla bio jedan od prvih i retkih ljudi koji se, proučavajući prirodne procese Kosmosa, ozbiljno primakao znanjima i tehnologijama drevnih civilizacija.

Ovo bi trebao biti motiv za dalja istraživanja i preispitivanja Teslinog dela. Po mojim ličnim uverenjima Tesline tehnologije će biti osnov svih tehnologija 21 veka.

 

————————————————————–

[1] GEOLOGICAL SURVEY.., Herbert A. Pierce and Donald B. Hoover,pubs.usgs.gov/of/1988/0668/report.pdf

[2] Longitudinal wave, http://en.wikipedia.org/wiki/Longitudinal_wave

[3] Haifeng Wang, Luping Shi, Boris Luk’yanchuk, Colin Sheppard and Chong Tow Chong, „Creation of a needle of longitudinally polarized light in vacuum using binary optics,“ Nature Photonics, Vol.2, pp 501-505, 2008

[4] Tesla waves, http://users.beotel.net/~gmarjanovic/Tesla_waves.pdf

[5] Magnetic field, http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_field

[6] Pyramids-Guardians-of-primary-cosmic-vibration-of-the-local-densities, http://piramidasunca.ba/eng/latest-news/item/7853-pyramids-guardians-of-primary-cosmic-vibration-of-the-local-densities.html

 

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

2 Responses do “Kontroverzna energetika Rtnja i Tesline Tehnologije”

  1. Svetislav каже:

    Izuzetan tekst, otvara mnoga pitanja (ili vec daje odgovore, za duhovno probudjene?. Nauka je otvorila vrata spoznaje duhovnih istina…

  2. DRAGAN каже:

    PIRAMIDE STVARAJU ENERGIJU KOJA E NEPOZNATA ZA DANASNU CIVILIZACIJU KAKO NEKI KAZU NEHERCIJANSKA VEC U DRUGOM OBLIKU I TA ENERGIJA SE NEMOZE MERITI SA DANASNJIM APARATIMA KAO STO NEMOZE MERITI SA APARAT ZA NAIZMENICNI NAPON PRAVI NAPON ONO APARAT NESTO POKAZUJE ALI TO NIJE TO TACNO

Ostavite komentar