“Torziona polja u Prirodi i Teslinim Tehnologijama”

GOGO0Dipl. inž. Goran Marjanović: Evo jednog zanimljivog teksta koji govori o više nego neobičnim energetskim fenomenima u okolini Prolom banje.
Tekst je napisan na osnovu nedavnih merenja. Neopisiva lepota prirode, sigurno bi trebao biti dovoljan motiv za nova i detaljnija istraživanja koja bi trebala uslediti na jesen a rezultati učinjenih merenja govore u prilog nesumnjivog postojanja energetskih fenomena na lokalitetima koje smo obišli.

Torziona polja su suptilno-energetski fenomeni vrtložnog oblika, prisutni u svim segmentima našeg življenja, no – u prirodi i nama dostupnom delu Realnosti njihova jačina je izuzetno mala i kvalitativno teško dostupna uobičajenoj tehnologiji tako da još uvek, u dobroj meri, izmiču klasično-naučnoj eksperimentalnoj fizici – ali ne i našem iskustvu. Naime, ova su polja bliska tananim bio-energetskim strukturama za čiju detekciju postoji niz metafizičkih aparata i metoda ali naučna verifikacija zahteva precizne rezultate i jasno definisane procedure merenja koje su dostupne samo vrhunskim svetskim laboratorijama.

Nazivaju se i aksiona, spin, spinor i/ili mikroleptonska polja, čiji je koncept zasnovan na Einstein-Cartan teoriji i izvesnim, pomalo neuobičajenim, rešenjima Maxwellovih jednačina.

Upravo to je jedan od osnovnih motiva koji ukazuju na zaista realno moguću vezu torzionih polja sa Teslinim (Ne-Hercijanskim) skalarnim poljima. Isto je i sa aspekta Modela Kvantiranih Gustina Energije /1/, čija su matematička očekivanja veoma bliska teoretičarima etra – Teslinih skalarnih talasa – kao realnog fizičkog entiteta bitno i suštinski različitog od klasičnih Hertzovih, tzv. “transverzalno-vektorskih” elektromagnetnih talasa, odnosno mikroleptonskih polja Anatolija Fedorovich Ohatrina.

A.F. Ohatrin je akademik Međunarodne akademije energo-informacionih nauka Rusije. Autor je Torzionog autogeneratora „GAMA 7“(Ohatrin neutralizator) i “Mikroleptonske teorije polja”. Umro je 2001. godine. Prema učenjima Ohatrina, MIKROLEPTONI su elementarne čestice koje obrazuju slaba polja koja imaju karakteristike svojstvene torzionim, aksijalnim i spinskim poljima. Ispunjavaju sve sredine – i zemlju, i vodu i vazduh i kosmos,…, imaju masu od 10^-39 do 10^-44 kg!

Svi predmeti materijalnog sveta okruženi su i ispunjeni tim superlakim česticama. Njima su natopljene sve egzistencijalne forme, sve sredine i živi sistemi. Ove čestice nose informaciju o sastavu i strukturi tela. Za nih ne postoje fizičke barijere. Teška i troma masa zavise od gustine i temperature „mikroleptonskog gasa“ u sebi. Ukoliko se „mikroleptonski gas“ – na bilo koji način udalji iz mase – telo gubi težinu!

Na veliku bliskost torzionih polja i Teslinih tehnologija ukazuje činjenica da – prema Modelu Kvantiranih Gustina Energije – stabilni objekat k9, koji predstavlja kvant nosioc Teslinih Talasa (talasa koje emituje Generator Teslinih skalarnih talasa) ima očekivanu vrenost mase veoma blisku vrednosti od: 1.6*10^-47 kg – a što je, imajući u vidu kompleksnost i grandioznost dimenzione skale Realnosti  – vema blisko vrednosti mase Ohatrinovih mikroleptona  !!!!

Koncept torzionih polja je zamišljen u Sovjetskom Savezu od strane grupe poznatih fizičara tokom 1980-ih na čijem su čelu bili Anatolij Akimov i Genadij Shipov. Nihov naučni tim je počeo istraživanja pod pokroviteljstvom državne institucije – Centra za tradicionalne tehnologije.

Torziona polja imaju veoma interesantnu i važnu osobinu da su podložna uticajnima specifičnih topologija, odnosno geometrije makroskopskih objekata i bioloških polja. Jedan od prvih koji je ukazao na značaj i važnost geometrije energetskih tokova bio je Walter Russel /2/, a ja sam na takve mogućnosti ukazivao na osnovu niza istraživanja u Arheološkom parku Piramide Sunca u Visokom, planine Rtanj kao i snimanja ambijentalnih energetskih polja u nekoliko sakralnih objekata. Na osnovu načela i postulata Modela KGE, kao zaključak u tekstu: “Piramide – čuvari primarne kosmičke vibracije lokalnih denziteta” /3/, naveo sam da svi materijalni (supstancijalni i talasni) objekti čija je geometrija zasnovana na osnovnim principima Univerzuma, i koja se temelji na konstantama koje proizlaze iz osnovne strukture kosmosa, kao što su na primer: Fibonačijev niz, baza prirodnog logaritma, broj pi …, zadovoljavaju potrebne i dovoljne uslove za punu usklađenost sa objektima bliskog kvantnog nivoa (k = kn + – 1), odnosno za njihovu opšte-kosmičku, više-dimenzionalnu “rezonantnost”.

U slučaju piramidalnih struktura, ovi uslovi su zadovoljeni ukoliko su njihove dimenzije (oblik, veličina, …) analogne planeti zemlji,…, parametrima solarnog sistema ili molekulu neke supstance. Prenos uređenih matematičkih struktura u poseban geometrijski oblik i strukturu unutrašnjosti nekog objekta, rezultira vrlo specifičnim talasnim svojstvima takvih objekata i stanja karakterističnih za koherentne sisteme.

Sve moje teorijske i praktične analize ukazuju da objekti tačno određenih oblika manifestovani na nivou pojavnog sveta, sa specifičnim dimenzijama i njihovom posebno uređenom unutrašnjom strukturom predstavljaju „koncentratore“ odgovarajućih oblika energije (uključujući sub-Plankovske talasne entitete) u domenu hiper-prostora i neku vrstu “višedimenzionalnih dipola“, tj rezonatora suptilnih energija, koje su bioenergetskog ili srodnog tipa.

Eksperimentalna istraživanja su pokazala da Torziona polja mogu putovati brzinama 10^9 puta većim od brzine svetlosti, uticati na laserske zrake (promena frekvencije), na biološke procese; delovati na procese topljenja ili očvršćivanja nekih materijala, na kvarc kristale i druge elektronske komponente; delovati na promenu organoleptičkih osobina hrane i pića; pa čak i da utiču na gravitaciju.

U svojim radovima /4/, savremeni nemački naučnik dr. Klaus Volkamer, koji se bavi istraživanjem suptilne materije, „energetske medicine“ i proučavanjem raznih fizičkih i meta-fizičkih anomalija, govori o “telekinetičkom uticaju” suptilne materije koja čak poseduje i elementarnu svesnost!

Inače, dramatični naučni dokazi da je celokupna fizička materija formirana od „nevidljivog etra“, “svesne energije”, postoji barem od 1950-ih. Renomirani ruski astrofizičar dr Nikolaj A. Kozyrev (1908-1983) dokazao je izvan svake sumnje da takve energije postoje, i kao rezultat toga on je postao jedan od najkontroverznijih ličnosti u istoriji ruske, pa i svetske, naučne zajednice, govoreći o “protoku vremena” i/ili “protoku prostora” kao tokovima suptilnih energija koje su Ne-elektromagnetne i/ili Ne-gravitacione prirode

!

GOGO1

Prema izvornim i potpuno nedvosmislenim izjavama samog Nikole Tesle /5.a i 5.b/, on “NE RADI SA HERTZOVIM TALASIMA” nego sa “TALASIMA SASVIM DRUGE VRSTE ! U prilog ovoj Teslinoj tvrdnji govori i ilustracija očekujuće forme Teslinih talasa prema Modelu KGE data na slici 1, kao i eksperimentalna potvrda, tj. „vizuelizacija“ složenih, vrtložnih energetskih tokova u okolini Tesline zavojnice, prikazanih na istoj slici u donjem desnom uglu.

Iako suptilno-energetske forme kakve su torzina (bio-energetska, mikroleptonska i sl.) polja izmiču mogućnostima klasično-naučne detekcije i verifikacije, posledice njihovog delovanja vidljive su na svakom koraku, na svim energetskim nivoima, u svim denzitetima i formama postojanja od makro elemenata kakve su npr. galaksije, preko rasporeda listova biljaka npr. u nama bliskom svetu – do mnoštva duhovnih kategorija jer – kako sam to pokazao u /6/ – i svest je spiralno strukturisana na svim nivoima. Ova činjenica ilustrovana je slikom 2, na kojoj su prikazani efekti delovanja torzionih sila u prirodi. Za mene lično, najinteresantnija je sličica dole desno, koja prikazuje NASA-in snimak plamena sveće u bestežinskom stanju! Dakle ukoliko ukinemo, ili barem znatno oslabimo, delovanje „gravitacione sile“ na molekule i atome, plazmoidna struktura koja čini „plamen sveće“ – sledeći suptilno energetske tokove „etra“, poprimiće odgovarajući oblik, čineći tako vidljivom formu „mikroleptonskog polja“ ili Teslinog skalarnog polja na tom mestu … , a ono je – kako vidimo, uvek i svugde – spiralnog oblika!

GOGO2

Sve ove činjenice bile su mi dovoljan motiv da – saznavši tek nedavno, za postojanje „uvrnutih šljiva“ – sa posebnom pažnjom istražim taj „Prirodni fenomen“ na obroncima moćne Radan planine /7/, u blizini Prolom banje.

Naime, u porti male crkve brvnare (Crkva Lazarica), sve šljive rastu tako što se uvrću oko svoje ose. Prema rečima starosedelaca, mladica koja se presadi izvan crkvenog dvorišta vrlo se brzo rasplete i nastavlja da raste uobičajeno. Prema predanju /7/, sve je počelo dolaskom vojske Kneza Lazara, koja se uoči boja na Kosovu ovde pričestila i tokom verskog obreda šest puta obišla oko crkve. Uporedo sa kretanjem vojske, za njima su se okretala i stabla zasađenih šljiva. Vojska je otišla u boj a za njima su ostala spiralno uvijena stabla … Ovo je samo jedno od brojnih predanja koja se i danas mogu čuti u Topličkom kraju ali ono što je zaista više nego interesantno je činjenica da šljive u porti crkve Lazarice i dalje rastu na isti način, spiralno se uvijajući, bez obzira da li je reč o zdrave, davno osušenim stablima ili tek zasađenim mladicama dajući time zadatak nauci koja, za sada, nema logično objašnjenje.

GOGO3

Na slici 3 prikazano je nekoliko interesantnih detalja koje smo snimili tokom nedavnog istraživanja ovog zaista interesantnog fenomena, a na slici 4 – merenja u porti crkve Lazarice.

GOGO4

Na snimcima izvršenih merenja (leva strana slike 4) detektovanih signala, sasvim se jasno vidi prisustvo izuzetno jakog, dinamičkog električnog polja frekvencije 18.3 kiloherca, dok prisustvo istog signala u magnetnom domenu (desna strana slike 4) nije zabeleženo. Poređenje sa ambijentalnim poljima u oba domena, snimljenim dan ranije u Beogradu, ukazuje na prisustvo signala od 18.3 kHz samo na lokaciji crkve Lazarica i to isključivo u „E“ domenu. Kada bi se radilo o klasičnom (Hercijanskom) elektromagnetnom talasu transverzalno vektorskog tipa, koje po svojoj definiciji uvek sadrži i magnetnu i električnu komponentu (koliko god signal bio izobličen, deformisan i sl.) morao bi se javiti i „magnetni“ signal iste (ili veoma bliske) frekvencije. Pošto to ovde nije slučaj, realno je za pretpostaviti da registrovani signal predstavlja longitudinalnu elektrodinamičku vibraciju, dakle Ne-Hercijansku formu energetskog toka sa kakvima je po mom mišljenju radio i Nikola Tesla, a koja – prema principima višedimezionalne rezonantnosti, harmonije i koherentnosti – konstituiše trodimenzionalne stojeće talase, pri čemu te „zapreminske vibracije“ grade skalarna polja vorteksnog tipa. Po svemu sudeći, „uvrnute šljive“, samo su višedimenzionalno-rezonantne strukture, tj. „3-D dipoli“, koje – saglasno „principima Providjenja“ – svojim čestičnim ustrojstvom samo prate ove suptilne energetske tokove – prevodeći ih na nivo manifestovanog fenomena.

Na neobičnost ovog terena ukazuju još dva veoma retka prirodna fenomena u „Đavoljoj varoši“ /8/, nedaleko od crkve Lazarice. Ovaj prirodni spomenik čine specifični i veoma atraktivni oblici reljefa i dva izvora (jako) kisele vode (ph 1.5 i 3.5) sa visokom mineralizacijom. Sadržaj aluminijuma, gvožđa, kalijuma, bakra, nikla i sumpora je ekstremno visok, povećan za 10 do 1000 puta. Izuzetno neobične zemljane figure različitih oblika i dimenzija, visine 2 – 15 m, širine 0.5 do 3 m, sa kamenim kapama na vrhu, izgledom podsećaju na kule nekog zamka, formirane su u sporim ali dugotrajnim erozivnim procesima u „čovekolike“, kameno-zemljane kreacije Prirode koje zaista deluju izuzetno mistično, čak surovo, pogotovo posmatrane u širem – za divno čudo – veoma pitomom i vrlo živopisnom okruženju. Doduše, šuma u neposrednoj blizini figura takođe je veoma neobična. Debla i krošnje imaju više nego čudan i vrlo neobičan izgled – kao da su dva, tri ili više stabala isprepletena i stopljena međusobno dok im je, nasuprot tome – krošnja raspršena u mnoštvo raštrkanih grana – baš kao da se sam đavo poigrao sa njima.

GOGO5

Prema legendi /8/ ovde su, nekada davno, mirno i složno živeli skromni stanovnici što je smetalo đavolu pa im je on spremio „đavolju vodu“ kako bi zaboravili na rodbinske odnose. Popivši tu vodu, omamljeni meštani odlučiše da venčaju brata i sestru. Ipak, dobra vila, zaštitnica tog kraja, želeći da spreči rodoskrnavljenje pomoli se Bogu „… i on usliši njenu molbu, spoji nebo sa zemljom, dunu jak, hladan vetar i okameni svatove sa mladencima.“.

Narodna tradicija je oduvek poštovana u našim krajevima kao i legende i mitovi koji su proistekli iz težnje da se činjenice o nekom objektu ili događaju preobraze i obogate maštom i sadržajima fantazijsko-emocionalne vrednosti – ali uvek tako da obično neiskazana a ipak “osnovna poruka” priče ima poučnu i visoko moralnu vrednost.

Bilo kako bilo, “okamenjeni svatovi”, mala kamena oaza, pustoš, usađena u prostranu i bujnu “čudnu šumu” zaista deluje nestvarno. Delić te nesvakidašnje lepote prikazan je na slici 5 a izvršena merenja na slici  6.

GOGO6

Snimci merenja na ovoj lokaciji takođe su jedinstveni. Struktura ambijentalnog polja u “Đavoljoj jaruzi” (levi deo slike 6), potpuno se razlikuje od onog u Beogradu (desni deo slike 6) ili u crkvi Lazarici. Ovde se vidi prisustvo više talasa koji obuhvataju opseg frekvencija od 32 do 34 kHz i javljaju se u oba domena, električnom i magnetnom. U principu ovo ukazuje na klasičan EMT ali frekvencije odgovaraju delu spektra koji se ne koristi u službama radio difuzije a nestabilnost signala smanjuje mogućnost da se radi o specijalnim državnim službama.  Činjenica da je konfiguracija terena zaista specifična, kao i sastav tla ipak ostavlja mogućnost koja se prosto nameće i očitom disperzijom “paketa talasa” na opseg od 32 do 34 kHz – da registrovana struktura signala ipak može biti rezultat delovanja nekonvencionalnih energetskih formi bio-energetskog tipa, nastalih njihovim međudelovanjem sa bogatom mineralnom strukturom tla. Posebno iz razloga što su svi energetski fenomeni koji imaju povoljno dejstvo na žive organizme, uvek – po pravilu, manifestovani u “lekovite izvore”  vode …, zdrave, lokalizovane oblasti koje “leče” a karakteriše ih prisustvo nestandardnih i nestabilnih elektromagnetnih zračenja čija je frekvencija bliska radnoj frekvenciji Tesline Svetske radio stanice, kule Wardenklif od 28 kHz, koju je on neslučajno odabrao jer predstavlja jedan od osnovnih harmonika Zemlje – Teslinog rezonatora. Ovaj podatak ukazuje na duboku vezu između “Torzionih polja” Prirode i Teslinih tehnologija, što sve nerealizovane ideje ovog nesumnjivog tehničkog genija čini ostvarivijim a njegove tehnologije – tehnologijama budućnosti – i to u svim aspektima našeg života

Reference:

1.  Modela Kvantiranih Gustina Energije, http://users.beotel.net/~gmarjanovic/

2.  Walter Bowman Russell, https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Russell

3.  PYRAMIDS – GUARDIANS OF PRIMARY COSMIC VIBRATION OF THE LOCAL DENSITIES, http://piramidasunca.ba/bs/component/k2/item/7853-pyramids-guardians-of-primary-cosmic-vibration-of-the-local-densities.html

4.  Dr. Klaus Volkamer, http://klaus-volkamer.de/wp-content/uploads/2014/12/2010-Volkamer-DGEIM-2E.pdf

5. a  „Nikola Tesla Patenti II“, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd,1996.g.

„It is too noted that the phenomenon here involved in the transmission of electrical energy is one of TRUE CONDUCTION AND IS NOT TO BE CONFOUNDED WITH THE PHENOMENA OF ELECTRICAL RADIATION which have heretofore been observed and which from the very nature and mode of propagation would render practically IMPOSSIBLE THE TRANSSMISION OF ANY APPRECIABLE AMOUNT OF ENERGY TO SUCH DISTANCES as are of practical importance. …“

5.b   Canadian Patent 142,352 – “Art of Transmitting Electrical Energy through the natural Medium”:

„… IT IS NECESSARY TO EMPLOY OSCILLATIONS IN WHICH THE RATE OF RADIATION OF ENERGY INTO SPACE IN THE FORM OF HERTZIAN OR ELECTROMAGNETIC WAVES IS VERY SMALL. To give an idea, I would say that the frequency should be smaller than twenty thousand per second, though shorter waves might be practicable. The lowest frequency would appear to be six per second, in which case there will be but one node, at or near the ground-plate, and paradoxical as it may seem, the EFFECT WILL INCREASE WITH THE DISTANCE and will be greatest in a region diametrically opposite the transmitter …“.“

6.    IGRA VREMENA I PROSTORA, http://kpv.rs/?p=443

7.    PRIRODNI FENOMEN U BLIZINI PROLOM BANJE, http://www.casopishorizont.com/prolomlegenda.html#koralni

8.    Đavolja varoš, http://www.djavoljavaros.com/jedinstvenost.php

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

2 Responses do ““Torziona polja u Prirodi i Teslinim Tehnologijama””

  1. Svetislav каже:

    Odlican tekst!

  2. Otkup каже:

    Bravo!!!!!!!!!!1

Ostavite komentar