Reinkarnacija

TESLA spNikola Tesla se ponovo inkarnirao i dobio Nobelovu nagradu 2011.

Piše: Milovan Mića Jovanović

Da li smo već ži­ve­li na Ze­mlji? Ako je­smo – kog smo bi­li po­la, ra­se, ve­re…? Gde smo ži­ve­li i šta smo ra­di­li? Da li i ka­ko pret­hod­ni ži­vot uti­če na sa­da­šnji? Da li smo se i ra­ni­je sre­ta­li s ne­kim od da­na­šnjih ro­đa­ka, pri­ja­te­lja ili po­zna­ni­ka? Da li ne­što od to­ga mo­že­mo sa­zna­ti, ka­ko?

Pri­rod­no je da se lju­di od­u­vek in­te­re­su­ju za ova pi­ta­nja. Mno­go nov­ca i vre­me­na je po­tro­še­no na is­tra­ži­va­nja o pro­šlim ži­vo­ti­ma. Ovim pro­ble­mi­ma su se ba­vi­li i ba­ve se ozbilj­ni na­uč­ni­ci i ugled­ne usta­no­ve ši­rom sve­ta. Po­sto­ji mno­go sni­mlje­nog dokaznog ma­te­ri­ja­la (sto­ti­ne sa­ti) o pri­me­ri­ma se­ća­nja na pro­šle ži­vo­te ko­ji je jav­no pri­ka­zi­van i ana­li­zi­ran. Sve više dece se rađa sa sećanjem na prošle živote. Formirane su mnoge stručne komisije koje su se bavile istraživanjem i dokazivanjem ovih fenomena. Naj­vi­še pri­me­ra i do­ka­za reinkarnacije ima u tro­tom­noj mo­no­gra­fi­ji dr Ja­na Sti­ven­so­na s Uni­ver­zi­te­ta u Vir­dži­ni­ji, u ko­joj je na­ve­de­no 1.300 slu­ča­je­va ši­rom sve­ta. On je uo­čio da se mno­ge na­vi­ke, sklo­no­sti, ta­len­ti i ka­rak­ter­ne oso­bi­ne pre­no­se sukcesivno kroz ži­vo­te. Po­ka­za­lo se da se i fi­zič­ki iz­gled, na­ro­či­to li­ca, pre­no­si kroz mno­go in­kar­na­ci­ja. Dr Sti­ven­son je pro­na­šao i pro­u­čio ne­ko­li­ko hi­lja­da pri­me­ra gde se de­ca se­ća­ju svog pret­hod­nog ži­vo­ta. Za hi­lja­du pri­me­ra je pri­ba­vio kom­plet­ne do­ka­ze (više o svemu ovome u mojoj knjizi Kraj igre, glava Reinkarnacija).

Ve­ro­va­nja, že­lje i na­de u ve­zi sa ži­vo­tom na ze­mlji i onim što bi­va po­sle smrti, mo­gu se svr­sta­ti u tri osnov­ne i naj­ve­će gru­pe hi­po­te­za.

Prva izražava ma­te­ri­ja­li­stič­ki stav koji pret­po­sta­vlja da po­sto­ji sa­mo ono što mo­že da se vi­di, opi­pa, re­gi­stru­je i iz­me­ri. Smrt pred­sta­vlja pot­pu­ni kraj i ljud­ska je­din­ka je po­ni­šte­na za­u­vek, bar što se ti­če ži­vo­ta i sve­sti. Ova­kvom shva­ta­nju je do­pri­ne­la i „na­uč­na dog­ma“ ko­ja ne pri­zna­je da po­sto­ji ili da mo­že po­sto­ja­ti bi­lo šta što ona ne mo­že da re­gi­stru­je, do­ka­že i opi­še. Li­ku­ju­ći u spe­ci­fič­no­sti­ma, da­kle u po­de­la­ma, na­u­ka du­go ni­je uvi­đa­la sve­op­štu po­ve­za­nost Sve­ga Što Po­sto­ji. Ova­kvi sta­vo­vi su se dra­stič­no pro­me­ni­li za­hva­lju­ju­ći primerima i dokazima u kvant­noj fi­zi­ci i nje­nim eks­pe­ri­men­ti­ma, ali se spo­ro na­pre­du­je u za­jed­nič­kom is­tra­ži­va­nju ili bar u po­ve­zi­va­nju re­zul­ta­ta raz­li­či­tih na­uč­nih di­sci­pli­na.

Dru­ga gru­pa hi­po­te­za svo­di se na ve­ro­va­nje u je­dan ži­vot na Ze­mlji, po­sle kog se od­la­zi na bož­ji sud i, u za­vi­sno­sti od pre­su­de – u raj ili pa­kao. Kod ne­kih iz ove gru­pe ve­ro­va­nja pro­la­zi se i kroz či­sti­li­šte, gde se oka­ja­va­ju i ot­ku­plju­ju opro­sti­vi gre­si, pa se s bi­nar­ne pre­la­zi na troj­nu struk­tu­ru za­grob­nog ži­vo­ta. Ovo ve­ro­va­nje pri­pa­da mo­no­te­i­stič­kim re­li­gi­ja­ma pa i hri­šćan­skoj tra­di­ci­ji. Po nje­mu, čo­vek ima in­di­vi­du­al­nu be­smrt­nu du­šu ko­ja će bi­ti za­u­vek ka­žnje­na ili na­gra­đe­na u za­vi­sno­sti od mi­sli i de­la ko­je je ima­la za vre­me svog jed­nog ze­malj­skog ži­vo­ta, bez ob­zi­ra na zdrav­stve­ne, ma­te­ri­jal­ne i du­hov­ne uslo­ve pod ko­ji­ma je osoba ro­đena, ži­vela i umrla.

Ova te­za je raz­gra­na­ta pa se ta­ko­đe u hri­šćan­stvu tvr­di da du­ša čo­ve­ka ni­je oba­ve­zno be­smrt­na ne­go sa­mo „po mi­lo­sti bož­joj“. Ta­ko „spas du­še“ za ne­ke zna­či spas od pa­kle­nih mu­ka, a za dru­ge – spas od pot­pu­nog ne­stan­ka du­še, bor­bu za nje­nu be­smrt­nost, pa tek po­tom za po­zi­ci­ju. U toj borbi jedino može da pomogne Crkva svojim pravilima za narod i grešnike: dolaskom u crkvu, poklonima, pokajanjem, ispovedanjem, postom i molitvom, Na taj način Crkva će da umilostivi boga da oprosti grehe. Kasnije je bog bio Crkvi nepotreban, pa sada sve radi sama „u njegovo ime“, jer extra ecclesiam nulla salus (izvan Crkve nema spasenja).

Tre­ća hi­po­te­za tvr­di da je na­ša du­ša bez­u­slov­no be­smrt­na i da mo­že neo­gra­ni­če­no da se kre­će kroz pro­stor i vre­me (i van pro­sto­ra i vre­me­na) se­le­ći se iz jed­nog ži­vo­ta u dru­gi, iz te­la u te­lo, me­nja­ju­ći ulo­gu, ko­stim i de­kor, u za­vi­sno­sti od to­ga šta je mi­sli­la i ra­di­la u pret­hod­nim ži­vo­ti­ma. Ov­de se sma­tra da je­dan ži­vot ni­je i ne mo­že ni­ka­da bi­ti do­vo­ljan da se sve na­u­či i iskusi u ze­malj­skoj uči­o­ni­ci i da se „ma­tu­ri­ra“ na Ze­mlji. U stvari, nema šta da se uči na Zemlji (ili u bilo kom fizičkom, relativnom svetu) jer mi smo delovi boga, bogovi u razvoju i sve znamo, treba samo da iskusimo ono što smo odabrali.

Ve­ra u po­nov­no ro­đe­nje po­sto­ja­la je i u hri­šćan­stvu i uz ne­ke pro­me­ne tra­ja­la je do sred­njeg ve­ka. Tra­go­vi ovog uče­nja ose­ća­ju se kod mno­gih fi­lo­zo­fa, pe­sni­ka i umet­ni­ka re­ne­san­se i ro­man­ti­zma. Tu je i otac fran­cu­ske pro­sve­će­no­sti, pi­sac, fi­lo­zof i kri­ti­čar hri­šćan­stva i za­go­vor­nik pri­rod­ne re­li­gi­je – Vol­ter. On je bra­ne­ći te­o­ri­ju o se­lje­nju du­ša re­kao: „Lju­di, ni­je ni­šta čud­ni­je da se ro­di­mo dva­put, ne­go je­dan­put“.

U an­tič­koj Grč­koj po­sto­ja­le su dve ško­le – or­fi­sti i pi­ta­go­rej­ci – ko­je su uči­le svo­je uče­ni­ke o dok­tri­ni pre­se­lje­nja du­še (me­temp­si­ho­zi), ko­ja će po­sle za­vr­še­nog ci­klu­sa se­o­ba na Ze­mlji da se vra­ti ori­gi­nal­nom bla­žen­stvu.So­krat je tvr­dio da je uče­nje u stva­ri se­ća­nje. Ču­li­ma se slu­ži­mo čim se ro­di­mo, zna­či poj­mo­ve smo već zna­li od­ra­ni­je, pre ro­đe­nja. Du­ša je neo­spor­no po­sto­ja­la pre nas, za­klju­ču­je So­krat (po­sle du­ge ras­pra­ve sa Si­mi­jom), po­sto­ja­će i po­sle nas. Ove ide­je su ka­sni­je za­stu­plje­ne i kod gno­sti­ča­ra, te­o­zo­fa i an­tro­po­zo­fa.

Ljud­ska du­ša do­la­zi s ne­ba i ta­mo se vra­ća po­sle smr­ti. To je krug re­in­kar­na­ci­ja, mi­ste­ri­ja nad mi­ste­ri­ja­ma. To je naj­va­žni­ja ka­ri­ka u evo­lu­ci­ji du­še i sve­sti. Bez tog prin­ci­pa be­smrt­nost du­še bi­la bi be­smi­sle­na, bez ob­zi­ra na to da li se več­no be­za­zle­no še­ta i di­vi u ra­ju, ku­va u pa­klu ili od­ma­ra u nir­va­ni.

O sve­mu ovo­me se go­vo­ri od po­čet­ka, u bra­ma­ni­zmu i bu­di­zmu, kod Egip­ća­na i or­fi­ča­ra, u fi­lo­zo­fi­ji Pi­ta­go­re… Pla­ton je takođe tvr­dio da su sva ljud­ska zna­nja sa­mo se­ća­nja du­še, što je cela istina. Ovaj So­kra­tov uče­nik, osni­vač Aka­de­mi­je i tvo­rac „te­o­ri­je ide­ja“ go­vo­rio je da je du­ša be­smrt­na a da je ma­te­ri­jal­ni svet sa­mo ne­sa­vr­še­ni od­raz ide­ja.

Kod na­ših pre­da­ka Slo­ve­na, kao i kod Sr­ba, po­sto­ja­lo je ve­ro­va­nje da se u no­vo­ro­đe­nu de­cu in­kar­ni­ra ne­ki pre­dak. U pri­ča­ma i fol­klo­ru to se na­zi­va pre­rod.

Vuk Ka­ra­džić je sa­ku­pio mno­go pri­po­ve­da­ka i pri­me­ra ovog ve­ro­va­nja.

Čaj­ka­no­vić u Sta­roj srp­skoj re­li­gi­ji i mi­to­lo­gi­ji na­vo­di da je kod na­ših lju­di po­sto­ja­lo ve­ro­va­nje da se du­ša se­li, ali da se mo­že na­sta­ni­ti i u se­no­vi­te stva­ri, u bilj­ke ili ži­vo­ti­nje, koje će imati iste oso­bi­ne kao što je imala ljud­ska du­ša.

Ti­be­tan­ski sve­šte­ni­ci ima­ju do­sta knji­ga ko­je opi­su­ju se­lje­nje du­še. Po­zna­ti su pri­me­ri o tra­že­nju i pro­na­la­že­nju de­te­ta, bu­du­ćeg la­me. Na osno­vu se­ća­nja o lju­di­ma, do­ga­đa­ji­ma i pred­me­ti­ma, do­ka­zu­je se de­te­tov ra­ni­ji ži­vot i nje­go­va ulo­ga u od­re­đe­nom vre­me­nu na od­re­đe­nom me­stu. Ova tra­di­ci­ja se na Ti­be­tu na­zi­va tul­ku i za­po­če­ta je u XIII ve­ku. Ne sa­mo la­me, tra­že se tul­ku i za kar­ma­pe i dru­ge vi­so­ke du­hov­ne uči­te­lje ko­ji če­sto osta­vlja­ju (skri­ve­na) pi­sma ko­ja slu­že kao pu­to­ka­zi za pro­na­la­že­nje no­ve in­kar­na­ci­je. To se do­go­di­lo i kod pro­na­la­že­nja poslednjeg (se­dam­na­e­stog) kar­ma­pe; ro­đen je 1985. zvao se Apo Ga­ga (sreć­no de­te), a pro­na­đen je 1992. i po­sle mno­go pe­ri­pe­ti­ja da­laj–la­ma je iz­dao Buk­tam Rim­po­če (zva­nič­nu po­tvr­du) ka­da je do­bio ime Ogjen Trin­lej Dor­đe. On je ka­sni­je s Ti­be­ta pre­be­gao u In­di­ju.

Ne in­kar­ni­ra se la­ma uvek i sa­mo u okvi­ru bu­di­stič­kih kul­tur­nih i ver­skih kru­go­va. Ta­ko je 1985. u Špa­ni­ji ro­đen bu­du­ći la­ma s ime­nom Osel Hi­te To­res. On je bio in­kar­na­ci­ja la­me ko­ji je 1984. umro u Los An­đe­le­su. Da­laj-la­ma je dao na­log la­mi Zo­pi da tra­ži no­vu in­kar­na­ci­ju pre­mi­nu­log la­me, jer mu se ja­vio u snu i dao ne­ke in­for­ma­ci­je. Ka­da je pro­na­šao Ose­la, od­veo ga je u In­di­ju gde je pod­vrg­nut uo­bi­ča­je­nim te­sto­vi­ma, ma­da je već u Špa­ni­ji pru­žio do­volj­no do­ka­za o svom pret­hod­nom ži­vo­tu. Dvo­go­di­šnji Osel je 1987. sve­ča­no usto­li­čen kao po­no­vo ro­đe­ni la­ma i na­sta­vio je s uče­njem ko­je je pred­vi­đe­no. Sve ovo je prikazano u vrlo dobrom Bertolučijevomfilmu Mali Buda, s Kijanuom Rivsom u glavnoj ulozi.

Vr­lo je po­znat i ube­dljiv pri­mer Ar­tu­ra Fla­er­ti­ja iz Nor­fo­ka u En­gle­skoj. Nje­go­vo se­ća­nje na pro­šli ži­vot u Jordanu, u drev­nom gra­du Pe­tri, nekada glavnom gradu arapskog Nabatejskog carstva, gde je ubi­jen u I ve­ku pre no­ve ere, de­talj­no je pra­ti­la i kasnije ana­li­zi­ra­la ve­li­ka gru­pa, komisija od raz­li­či­tih na­uč­ni­ka i struč­nja­ka uz ne­pre­kid­no sni­ma­nje BBC-ja. Jednoglasni zaključak komisije bio je – da su Arturova sećanja potpuno autentična do detalja.

Po­zna­ta na­uč­ni­ca i is­tra­ži­vač, Alek­san­dra Dej­vid-Nil, du­go je ži­ve­la na Ti­be­tu gde je pro­na­šla ne­ke pri­me­re se­lje­nja du­še i do­ka­za­la ih. Ona je po­sle za­vr­šet­ka stu­di­ja na Sor­bo­ni oko tri­na­est go­di­na pro­ve­la na Ti­be­tu kao lu­ta­ju­ća pro­sja­ki­nja, a po­tom je po­sta­la po­zna­ta knji­žev­ni­ca i ti­be­to­log. Ona je i pr­va že­na sa Za­pa­da ko­ja je sti­gla do La­se. U svo­joj knji­zi Me­đu mi­sti­ci­ma i ma­go­vi­ma Ti­be­ta opi­su­je ka­ko po­sle smr­ti la­me, svi mo­na­si kre­ću da tra­že nje­go­vu no­vu in­kar­na­ci­ju. Ka­da pro­na­đu de­čaka ko­ji pro­đe sve te­sto­ve i pre­ten­du­je da bu­de la­mi­na no­va in­kar­na­ci­ja, pod­vr­ga­va­ju ga uo­bi­ča­je­nom spe­ci­jal­nom zadnjem te­stu koji se sastoji u tome, da u pra­znu so­bu do­ne­su do­sta raz­li­či­tih stva­ri me­đu ko­ji­ma je pe­ti­na pri­pa­da­la umr­lom la­mi, a de­čak tre­ba da ih po­ka­že i iz­dvo­ji i da o sva­kom tom pred­me­tu is­pri­ča šta zna.

Po­red na­ve­de­nih vr­sta do­ka­za o po­sto­ja­nju pro­šlih ži­vo­ta, is­tra­ži­va­nja su ra­đe­na i pu­tem ra­znih vr­sta re­gre­si­ja. Ja imam preko tri stotine primera ra­da regrasija, u hip­no­tič­kom i ne­hip­no­tič­kom sta­nju re­gre­san­ta. Tu je bilo svih uzrasta, oba pola, različitih zanimanja, obrazovanja, ubeđenja, nacija i religija. Imam i nekoliko primera-dokaza reinkarnacije. Re­gre­si­ja se ko­ri­sti i u is­ce­li­telj­stvu, kao na­čin za ot­kri­va­nje i nivelisanje ne­kih ne­raz­re­še­nih tra­u­ma iz detinjstva ili pro­šlih ži­vo­ta ko­je su se is­ka­za­le u ovom ži­vo­tu kao pro­blem ili bo­lest. O ovo­me ima de­talj­ni­je u mojim knjigama, gde se mogu naći i potvrđeni primeri korektnog sagledavanja (kroz progresiju) budućih događaja, šta sam radio prvi (možda još uvek i jedini) u svetu. Na ovu ideju sam došao pošto sam prihvatio da vreme ne postoji i da se sve inkarnacije događaju simultano a da ih mi (možemo da) doživljavamo sukcesivno i da u sada postoji sve što je bilo i što će ikada biti.

Po­sto­je širom sveta hi­lja­de pri­me­ra-do­ka­za do­bi­je­nih u ova­kvim sta­nji­ma ko­ja se ne mo­gu ospo­ri­ti. Kod ova­kve vr­ste „do­ka­za“ tre­ba bi­ti vr­lo iskusan, opre­zan i ne­u­tra­lan, bez na­me­re da se ne­što do­ka­že, već sa­mo da se is­tra­ži i re­al­no opi­še. Ovde ne ubrajam knjige i stavove Majkla Njutna, jer nemaju nikakvu istinitosnu vrednost. Regresolog mora biti oprezan na verbalne i mentalne sugestije koje šalje. Za­to ne­ka­da tre­ba ići u de­talj­no is­pi­ti­va­nje i even­tu­al­no po­na­vlja­nje. Ovo se či­ni i zbog to­ga što nekada re­al­na psi­hič­ka is­ku­stva jed­ne oso­be mo­gu pri­pa­da­ti psi­hič­koj struk­tu­ri ne­ke dru­ge, pa i ko­lek­tiv­nom is­ku­stvu. Re­gre­sant mo­že da u is­toj sce­ni-do­ga­đa­ju, bez sve­sne na­me­re, pre­pli­će sno­ve, pro­šle, sa­da­šnje pa i ve­ro­vat­ne bu­du­će do­ga­đa­je sat­ka­ne od že­lja, oče­ki­va­nja ili stra­ho­va.

Bilo je slučajeva kada dve osobe, iz radoznalosti, žele da saznaju da li su bili zajedno u nekom prošlom životu. Ovo se proverava tako što prvo jednu, a zatim odmah drugu osobu vodim u eventualni zajednički prošli život, s tim, da druga osoba ne zna šta je videla i doživela prva. Upoređivanjem njihovih iskustava dolazi se do zaključka. Šta mislite, da li se može još “pojačati dokaz”? Daću vam pola odgovora – može! Sami razmislite – kako?

Mo­že do­ći i do dvoj­ne iden­ti­fi­ka­ci­je ili do ose­ća­nja i ube­đe­nja re­gre­san­ta da se in­kar­ni­rao u ži­vo­ti­nju. Ova­kvi pri­me­ri ve­ro­va­nja čak su ušli u tra­di­ci­ju Is­to­ka, ali ne kod svih, na­rav­no, jer zna­ju da se to nekad događalo i da za ta­kvom vr­stom in­kar­na­ci­je vi­še ne­ma po­tre­be.

Šta je u pi­ta­nju i zbog če­ga na­sta­je za­bu­na?

Te­lo zna i mo­že da ne­ki deo sve­sti pro­jek­tu­je ili po­ša­lje u avan­tu­ru van­te­le­snih pu­to­va­nja i da tu svest po­no­vo vra­ti na­trag. Ovo se ret­ko do­ga­đa spon­ta­no, ali ve­žbom to mo­gu po­sti­ći i oni ko­ji ni­su „iza­bra­ni“ ili „po­seb­no na­da­re­ni“. Re­gre­sant (pa i oso­ba u bud­nom sta­nju) mo­že da usme­ri i pro­jek­tu­je deo sve­sti u bilj­ku ili ži­vo­ti­nju. Ako ne­ma zna­nja i is­ku­stva a ovo se do­go­di, regresant se ta­da iden­ti­fi­ku­je s de­lom svo­je svesti i svet po­sma­tra „iz­nu­tra“, s gle­di­šta bilj­ke ili ži­vo­ti­nje. Ovo se mo­že la­ko do­ka­za­ti i re­ši­ti u sva­kom kon­kret­nom slu­ča­ju. Vr­lo su ve­se­le si­tu­a­ci­je ka­da se re­gre­san­tu na­re­di ili su­ge­ri­še da „iza­đe“ iz bilj­ke ili ži­vo­ti­nje s ko­jom se bio iden­ti­fi­ko­vao i do­ži­vlja­vao je kao svo­je „ja“. On to po­ne­kad do­ži­vlja­va kao pri­vre­me­no „gu­blje­nje se­be“, ali bez ob­zi­ra na to što je to ilu­zi­ja, tre­ba bi­ti opre­zan i po­što­va­ti nje­go­vu umišljenu dramu i prateće emo­ci­je.

Ni­je mo­gu­će na­ći bi­lo ka­kve do­ka­ze ili pri­me­re, čak ni mi­sa­o­no hi­po­te­tič­ki kon­stru­i­sa­ne, ko­ji bi uka­zi­va­li da je re­in­kar­na­ci­ja štet­na, ne­po­treb­na ili ne­mo­gu­ća.

Te­o­ri­ja o se­lje­nju du­ša je pri­ma­mlji­va i zbog to­ga što ni­je upe­re­na ni pre­ma ko­joj gru­pi ili po­je­din­cu i što ne fa­vo­ri­zu­je ni­ko­ga po bi­lo kom osno­vu – po­lu, ra­si, ve­ri, krv­nom na­sle­đu ili bo­gat­stvu. Jedino ova­kvo ve­ro­va­nje mo­že da po­mog­ne u pre­va­zi­la­že­nju pro­ble­ma oko pri­hva­ta­nja „po­čet­nih uslo­va ži­vo­ta“, od­no­sno ne­jed­na­kih ljud­skih sud­bi­na, stra­da­nja de­ce i ne­vi­nih kao i ljud­skog shva­ta­nja „bož­je prav­de“, što je ka­men spo­ti­ca­nja i u hri­šćan­stvu. Bez ve­ro­va­nja u pre­se­lje­nje du­še čo­vek ne­ma du­go­roč­nu vi­zi­ju, usme­ren je na krat­ko­roč­ne ci­lje­ve i po­na­ša se kao da je nje­go­vo po­ko­le­nje po­sled­nje ko­je će ži­ve­ti na Ze­mlji. Car Ju­sti­ni­jan je 553. godine u Kon­stan­ti­no­po­lju uki­nuo re­in­kar­na­ci­ju „bo­žan­skom od­lu­kom ca­ra“.  pod pri­ti­skom svo­je že­ne Te­o­do­re ko­ja se zbog svo­jih ne­de­la bo­ja­la svo­je kar­me, od­no­sno sle­de­ćeg ži­vo­ta.Car je ovom pri­li­kom po­no­vo pro­kleo Ori­ge­no­vo uče­nje o po­nov­nom ra­đa­nju i upu­tio mu petnaest ana­te­ma.

Re­in­kar­na­ci­ja je evolucija duše, na­gra­da svi­ma i da­je pri­li­ku za „po­prav­ni“, kako bismo definisali sebe kao najveličanstveniju verziju svoje najuzvišenije vizije – ko smo, da se to proživi i još ne­što is­kusi i raz­u­me. Da i ni­je isti­ni­ta, re­in­kar­na­ci­ju bi tre­ba­lo iz­mi­sli­ti, bar ona­ko ube­dlji­vo ka­ko su iz­mi­šlje­ne i na­gla­ša­va­ne be­smi­sle­ne pri­če o iskon­skom gre­hu, o ra­ju i pa­klu, božjem gnevu i stra­šnom su­du, đa­vo­li­ma i de­mo­ni­ma…

Teraju na razmišljanje i naj­u­be­dlji­vi­je do­ka­ze o se­lje­nju du­še pru­ža­ju de­ca. Jed­na se ra­đa­ju zdra­va i bo­ga­ta, dru­ga bo­le­sna, sle­pa, si­ro­ma­šna i ne­ma­ju iste uslo­ve u jed­nom ži­vo­tu. Ne­ka­da se (deo) du­še iz od­re­đe­nih raz­lo­ga na­krat­ko in­kar­ni­ra­ju pa iza­be­ru is­ku­stvo abor­tu­sa ili br­zu smrt. Ovo se či­ni iz lič­nog raz­lo­ga (to ra­de i du­hov­ni vo­di­či ko­ji­ma ne­do­sta­je od­re­đe­no is­ku­stvo) ili s na­me­rom da trg­nu i pro­bu­de ro­di­te­lje (če­sto je to vra­ća­nje ne­kog „du­ga“) ka­ko bi se usme­ri­li u ne­kom dru­gom prav­cu, raz­mi­šlja­li o ži­vo­tu i smr­ti i po­sta­vlja­li se­bi i dru­gi­ma mno­ga on­to­lo­ška pi­ta­nja. Do­ga­đa se da du­ša stvori i iza­be­re da se in­kar­ni­ra u hen­di­ke­pi­ra­no te­lo da bi što ma­nje uče­stvo­va­la u fi­zič­kim ak­tiv­no­sti­ma i kroz fi­zič­ke te­ško­će i ote­ža­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju raz­vi­la men­tal­ne spo­sob­no­sti i ubr­za­la svoj du­hov­ni rast.

Kosmos predstavlja savršen kvantni kompjuter u koji je ugrađena nezamisliva tehnologija i tu se ništa ne događa slučajno. Bog se ne meša u našu sudbinu niti od nas nešto želi ili očekuje, ništa mu nije potrebno. U stvari, ni nama ništa nije potrebno, jer smo već tamo gde želimo da budemo i ono smo što želimo da postanemo, a život u fizičkom svetu nam služi da se toga setimo, što smo namerno zaboravili iz poznatih razloga. Svi imamo večno srećnu sudbinu koju ne možemo izbeći. Bog ne zahteva ni da verujemo u njega, niti da ga volimo i da mu se molimo. Niko mu ne može naneti neku štetu niti može da ga povredi, pa zašto bi nas kažnjavao i stavljao na večne muke, koja je svrha toga? Zar ima još onih koji neće da misle sami, nego prihvataju ovako besmislenu priču. Bog je stvorio kosmičke zakone, savršene, pravedne i jednake za sve. Te zakone je objasnio a svakome je dao mogućnost da sam stvara svoj život i svoju sudbinu dok je u fizičkom telu.

Ra­đa­nje iz­u­zet­no na­da­re­ne de­ce je­di­no se mo­že ob­ja­sni­ti te­o­ri­jom re­in­kar­na­ci­je.

Svi zna­mo pri­me­re da od vi­še de­ce istih ro­di­te­lja jed­no bu­de po­seb­no, mno­go druk­či­je a po­ne­kad iz­u­zet­no na­da­re­no. Čak i bli­zan­ci mo­gu bi­ti vr­lo raz­li­či­ti, što se ne mo­že pre­ba­ci­ti na ge­ne­ti­ku, uz­rast ro­di­te­lja ili am­bi­jent u ko­m su de­ca ro­đe­na i ra­sla.

Tu­ma­či­ti ove raz­li­ke od ro­đe­nja bož­jom ka­znom ili mi­lo­šću na­iv­no je i ne­pri­hva­tlji­vo. Ako Bog ka­žnja­va (i smr­ću) tek ro­đe­nu i nevinu de­cu, ni­je ja­sno ka­ko po­je­di­ni lju­di za­mi­šlja­ju tog svog hi­ro­vi­tog Bo­ga. Ako bi se Bog u sve me­šao, on bi bio re­ži­ser i svih ne­prav­di i licemerno bi negirao slobodnu volju koju nam je dao. Nikakva ograničenja nam nisu postavljena. Čak ni deset božjih zapovesti ne potiču od boga, ljudi su to izmislili.

Se­ti­mo se da je Mo­cart u pe­toj go­di­ni kom­po­no­vao me­nu­e­te a u osmoj so­na­te. Ve­li­ki ma­te­ma­ti­čar Blez Pa­skal u šesnaestoj go­di­ni ot­krio je zna­čaj­nu te­o­re­mu ko­ja sa­da no­si nje­go­vo ime. Do svo­je dvadeset četvrte za­o­kru­žio je svoj na­uč­ni rad sa važnim ot­kri­ći­ma iz obla­sti ve­ro­vat­no­će, pri­ti­ska u teč­no­sti, pri­ti­ska va­zdu­ha…

Sve više dece se rađa sa sećanjem bar na jedan prethodni život. Znam nekoliko takve dece i odraslih. Ja se (delimično) sećam nekoliko prošlih života, a najpotpunije prošlog, kada sam živeo u Francuskoj i zvao sam se Fransoa Rober Trudo. Tada sam bio lekar a bavio sam se i pisanjem i hipnozom. Sačuvani su neki moji tadašnji radovi i portret.

Prošli životi utiču na naš sadašnji život slično kao što detinjstvo utiče na odraslu osobu i postaje psihološka osnova za njen dalji razvoj. Od prošlih života mogu da zavise naše odluke i izbori, ali mi nemamo nikakvih dugova niti grehova, pa ne postoji karma, u smislu kako je laici zamišljaju.

Jak dokaz za postojanje reinkarnacije jeste i taj što u regresijama koje sam radio sve osobe prolaze kroz više života i smrti a neke osobe govore i razumeju neki  strani jezik koji ranije nisu učile niti znale. Ova sposobnost se naziva ksenoglosija. Nekoliko takvih primera imao sam i u radu s decom.

O još ne­kim pri­me­ri­ma sa­gle­da­va­nja „pro­šlih“ ži­vo­ta i na­či­nu da se to sa­zna­nje i se­ća­nje ko­ri­sti u ovom ži­vo­tu, možete naći u mo­jim knjigama.

Bio sam u kontaktu sa visoko razvijenom dušom (četiri puta po 90 minuta) sa kojom sam imao zajedničku inkarnaciju u Egiptu za vreme žene-faraona Hatšepsut. Ta visoko razvijena duša mi je odgovorila na veliki broj pitanja i rakla mi je, pored ostalog, da je Nikola Tesla nekada bio Arhimed. O ovome možete više naći u mojoj knjizi Sedma knjiga.

Želim da saopštim da se, po tvrđenju iste visoko razvijene duše iz duhovne dimenzije, Nikola Tesla ponovo inkarnirao i sada se zove Saul Perlmuter. On je astro fizičar, profesor fizike na Berkliju a 2011. osvojio je polovinu Nobelove nagrade za fiziku, a drugu polovinu dele Brian Schmidt i Adam Riess. Oni su dokazali da se širenje svemira ubrzava. Saul je rođen u Pensilvaniji 1959, u jevrejskoj Aškenazi porodici. Ima dve sestre a supruga mu se zove Laura Nelson, antropolog je na Berkliju.

.

TE 1

Sve se vi­še pri­me­ra i do­ka­za re­in­kar­na­ci­je po­ja­vlju­je i u za­pad­noj kul­tu­ri. Tu ima do­sta ot­po­ra jer je jak uticaj hri­šćan­ske Crkve koja (sa­da) ne pri­hva­ta ta­kvu mo­guć­nost. Ovo je čudno i zbog toga što se u Jevanđeljima na više mesta nedvosmisleno ukazuje na reinkarnaciju.Crkva stalno i mnogo greši i kasni. Interesantno je da rimska katolička crkva, odnosno Papa Jovan Pavle II, tek 1992. godine priznaje grešku od pre tri ipo veka, kada su osudili Galileja zbog toga što je tvrdio da Zemlja nije u centru Sunčevog sistema, nego Sunce. Ali, ovaj papa je 1999. godine u julu mesecu rekao da pakao nije neko stvarno mesto… čime se direktno suprotstavio apostolu Jovanu i učenju Biblije (Otkrovenje,14:10; 20:10; 21:8).

Saul Perlmuter

Po­zna­te su i potvrđene in­kar­na­ci­je Ru­ben­sa u Aka­i­nu Kra­ma­rik i Ane Frank u Bar­bro Kar­len. Pre nekoliko godina, imao sam za­do­volj­stvo da lič­no upo­znam go­spo­đu Kar­len i da sa njom budem u jednoj TV emisiji a ka­sni­je i da pro­či­tam nje­nu knji­gu A vu­ko­vi su za­vi­ja­li. U ovoj po­tre­snoj knji­zi, ko­ja je u st­va­ri se­ća­nje i sve­do­če­nje go­spo­đe Kar­len na pret­hod­ni ži­vot ka­da je bi­la Ana Frank, mo­že­te na­ći još je­dan pri­mer se­ća­nja i komisijski po­tvrđenu re­in­kar­na­ci­ju.

Uz inicijalnu pomoć duhovnih bića i veliki istraživački rad, sa­da zna­mo da se po­no­vo ro­dio i Čarls Di­kens kao Džoana K. Ro­u­ling, au­tor­ka se­ri­je knji­ga o Ha­ri­ju Po­te­ru, Pol Go­gen kao Pi­ter Tikemp, Pablo Pikaso kao Aleksandra Nečit, Da­ni­jel Mor­gan kao Džordž Buš, Džems Vil­son kao vo­di­telj­ka Opra Vin­fri, Mi­ke­lan­đe­lo kao Pol-Fe­liks Mon­tez, Do­ro­ti Den­dridž po­no­vo je glu­mi­ca pod ime­nom Ha­li Be­ri. Svi oni znaju za ovo i složili su se da se sve istraži i dokaže i dali su dozvolu da se to objavi uz korišćenje fotografija. Po­no­vo su ro­đe­ni i No­stra­da­mus, Merlin Monro, Do­to­jev­ski, Tol­stoj, Frojd… i znaju se njihove sadašnje inkarnacije – imena, zanimanja, mesta boravka.

Ima dosta poznatih ličnosti koje su sada inkarnirane u Srbiji.      Neke razvijenije duše stvore po dva ili više fizičkih tela koja istovremeno žive u fizičkom svetu, radi ubrzanog učenja, odnosno sticanja iskustva. To se naziva paralelna ili podeljena inkarnacija.

Tesla ima još jednu paralelnu inkarnaciju a zove se Patrik Flanagan. Ova osoba se bavi elektronikom i patentima TE2sa jakim osvrtom na duhovna znanja.

Njegovi izumi mu dolaze u snu, a ako ih ne dobije ispravno ili potpuno, dolaze mu u vizijama, ponekad u trajanju od 5 sekundi.

Kada je imao 9,5 godina u Severnoj Dakoti, sagradio je 14 MHz Teslin kalem, kojim proizvodi munje u dužini od 6 metara.Patrikov Nеurоfон je čekao 14 godina da Kancelarija za patente SAD izda dozvolu, jer Ministarstvo odbrane smatra da je uređaj od vitalnog značaja za nacionalnu bezbednoast.

 

Patrick Flanagan

Patrik se seća svog života kao Nikola Tesla i to je govorio majci kada je bio dete i kada ni on ni majka nisu znali ko je bio Nikola Tesla.  Kod Saula i kod Patrika su naglašene sklonosti za nauku i tehnologiju.

Duhovni vodiči su mi rekli da imam „srodnu dušu“ ili još jedan paralelni život (dvojnika, moja duša je formirala još jednu ličnost, Piter Miler; može se reći da je to još jedna holografska projekcija naše Monade ili Nad-duše) u Mađarskoj. Pronašao sam Pitera i on se isto bavi duhovnim radom i isceljenjem, piše knjige slične sadržine kao što su moje, inače je reditelj, vrlo sličnog smo izgleda …

Piter Miler

TE3

Dao mi je dozvolu da mogu navesti njegovo pravo ime i da koristim njegovu sliku-portret.

Autor je profesor, duhovni učitelj, pisac…

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

23 Responses do “Reinkarnacija”

 1. Radonja Terzic каже:

  …..Imao sam neopisivu srecu i sudbinu da postovanog i uvazenog profesora, matematicara i vanrednog istrazivaca Milovana Mica Jovanovica sretnem i upoznam 80-tih godina u VTI-u. I sada, posle toliko godina, cini mi se da je to bilo juce, sto me posebno raduje i cini me srecnim, pogotovu sto sam vec svestan da to nije bilo slucajno jer rasprseno seme kosmickog znanja profesora i „ljudske velicine“ (tako ga omiljeno zovem) Jovanovica, osecam na svakom koraku… Tako, i u ovom trenutku, kada citam njegov clanak „Nikola Tesla se ponovo inkarnirao i dobio Nobelovu nagradu 2011.“ pocinjem da poimam sta je zapravo dimenzija koja se siri i ubrzava…..

 2. Gordon FashSTAR каже:

  ..osobina ljudskog mozga je i da trećim okom primi=sintetiše informacije iz prošlosti ili budućnosti (OD DUHA KOJI TEK TREBA DA NASTANE) totalno determinisanih materijalno energetskih kretanja=transferacia,translacija,transrelacija i transformacija stanja *E-TARa*.. i to ne shvatanje jednostavne pojave moguće funkciej uma je mistifikovano kao „seoba duše“ ,“reinkarnacija“, i glorifikovano kao „oboženje“ čoveka koji se yoga meditacijom uzdiže da dohvati boga za bradu :p a usput i prepiše nečije saznanje iz svevremea SUDBINE koje je zajedno sa autorovim telom tek treba(LO) da nastane..NE MOŽEMO GOVORITI O „SEOBI DUŠE“ AKO PREPIŠEMO PODATKE SA SD KARTICE IZ JEDNOG PAMETNOG TELEFONA U DRUGI 😀 ..i ko stvara našu dušu ako NE POZNAJEMO *UNIVERS-UM*,
  *NJ*B*V*K*E★LO-GhOSt★A*

 3. Gordon FlashSTAR каже:

  „reinkarnirani“ tesle,ne pljačkajte više trećim okom AUTENTIČNU NEPONOVLJIVOST Nikole Tesle..
  kpv_,zašto cenzurišeš RAZOTKRIVANJE KRIMINALA U NAUCI I INDUS(TRIJS)KU ŠPIJUNAŽU KOJA DOKAZANO POSTOJI..KOLIKO NOBELOVACA JE PROIZVEDENO NA OPLJAČKANIM TESLINIM SAZNANJIMA !?
  ..priznaj istinu,ne vređaj inteligenciju publike sveta,Tesla je radio za bolji svet a lopovi,i oni sa dva i oni sa trećim okom „reinkarnirani“,i neki nobelovci dokazano šire svoj dominirajući „naučni“ kriminal na štetu i Tesle i Teslinog boljeg sveta !
  ..ako nemate naučni dokaz da se ★E-TAR★ širi onda možete da verujete da ste naučnici koji imate matematički dokaz da se širi ali MATEMATIKA KOJOM DOKAZUJETE POSTOJANJE DOKAZA VAM NIJE TAČNA I TAKO SAMO OBMANJUJETE SVET DA STE VRHUNSKI NAUČNI MISLIOCI MEĐU MALOM DECOM I PUBLIKOM KOJI NIŠTA NERAZUMEJU,TO JE PREVARA,LOPOVSKA!
  ..ako želite da krijete istinu o NE ŠIRENJU PROSTORA DA BI SE I DALJE ŠIRILA SAMO LAŽ PO UNIVERZUMU ,pokušajte i ovo da cenzurišete ali ćete se samo svrstati u red efemernih svetskih istorijskih varalica bez duha i cele istine.

  • Drazen каже:

   @“..ako želite da krijete istinu o NE ŠIRENJU PROSTORA DA BI SE I DALJE ŠIRILA SAMO LAŽ PO UNIVERZUMU ,pokušajte i ovo da cenzurišete…“ – ???
   Šta hoćeš da kažeš ? Da TI imaš NAUČNE DOKAZE o NE ŠIRENJU UNIVERZUMA ? Gde si to OBJAVIO i SPOZNAO ?? Ajde i NAS prosvetli TVOJIM saznanjima !? 🙂
   Smanji malo tvoj naduvani EGO i sidji u ovu našu FIZIČKU -MATERIJALNU REALNOST i DIMENZIJU !!!

  • Laki каже:

   Gordone, ovo tvoje ima logike. Podrzavam!

 4. Gordon FlashSTAR каже:

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=883726045051670&id=152587668165515&refid=8&_ft_=qid.6186547542617092251%3Amf_story_key.4079300570180506086%3AeligibleForSeeFirstBumping.
  Tesla u detinjstvu je imao vezu SA SVOJIM DUHOM IZ BUDUĆNOSTI KOJI JE TEK TREBAO DA NASTANE..možete to nazvati proviđenjem,prekognicijom ali i PREINKARNACIJOM SOPSTVENOG DUHA.
  ..tako to SUDBINU STVARA ★UNI-VERZ-UM★

 5. Aleksandra каже:

  Specijalno mi je zadovoljstvo što autora poznajem i mogu da potvrdim navode o izlečenju putem regresije… Posebno zbog onih koji sumnjaju. Ali svakako, svako ko je ovde i čita, već je na dobrom putu, putu verovanja u čuda!

 6. Lavanda каже:

  Bez obzira da li se veruje i u sta se veruje, lepo je procitati i saznati nesto sa tudje tacke gledista. 🙂

 7. Zoran - Saba каже:

  Drago mi je da postoji takva velicina kao sto je Mica a mnogo draze sto sam imao cast da je licno i upoznam. Svi smo mi „fudbalski selektori“ i imamo pravo da mislimo da najbolje znamo ali kada se upustimo u avanturu shvatimo da ne ide to bas tako…..
  Hvala na napisanim knjigama jer iz njih sam shvatio da sam daleko od toga da budem „selektor“ ali da mogu biti dobar ucenik -ima nade….

 8. Dražen каже:

  Pozdrav genijalnom profesoru Mići -koji je uvek na svom „visokom profesorskom nivou“ !!!-što me moram priznati pomalo frustrira !
  Naravno posto je na mnogo višem duhovnom i intelektualnom nivou od mene ,dosta toga još ne razumem -obećavam profesore da ću pročitati vaše knjige i ove tekstove više puta !!! ,ali bih imao jedno pitanje u vezi navedenog teksta o Regresiji :
  Ako su sve naše inkarnacije istovremene-odnosno dešavaju se „u sada“ -znači i prošle i buduće -po našem poimanju vremena (koje ne postoji ?), a naše duše već SVE znaju i povezane su u jednu zajedničku celinu-nad dušu ! ,kakva je uopšte svrha da u sadašnjem životu doživljavam banalne obične situacije ,bol.patnju,sreću … koju sada isto doživljavaju moje druge inkarnacije -a duše su nam povezane !?
  Takodje ta iskustva su već mnogo puta doživljena i kod drugih ljudi i njihovih duša -pa pošto su nam duše povezane -u kontaktu-zar nije logićno da samo iakopiraju -prepišu te emocije-iskustva ,kao sa običnog kompjutera !???

  HVALA na tekstu i mogućem odgovoru i VEliki POzdrav Vama i celoj POrodici Dražen

 9. Miodrag каже:

  Dokaz neširenja kosmosa:
  Hablova hipoteza o sabijanju talasa kad se izvor iz kojeg nastaju svetlosne sfere kreće ka nama i njihovom razvlačenju kad se izvor talasa udaljava od nas, kontradiktorna je Ajnštajnovoj tvrdnji da će se svetlost kretati ka nama kao posmatračima, apsolutno istom brzinom bez obzira na to da li se izvor svetlosti udaljava od nas ili nam se približava. Logično. Svetlost se širi u sfernim koncentričnim talasima. U beskrajno kratkom trenutku, merenom bilionitim delovima sekunde, kad jedan talas svetlosne sfere napusti svoj izvor ili odbijajuću površ, on nastavlja svoj put ka nama nezavisno od toga u kom smeru će nakon toga izvor svetlosti nastaviti da se kreće. Nakon napuštanja izvora, svetlosne sfere nisu krutom vezom povezane sa izvorom da bi njegovo kretanje, od nas ili ka nama, moglo da izazove gužvanje ili razvlačenje talasa.
  Jedan od najvećih kritičara modela Velikog praska bio je Fric Zvicki, zaslužan za razne ideje vezane za supernove, neutronske zvezde i postojanje antimaterije. Tvrdnja Zvickog bila je da crveni pomak nastaje slabljenjem pokretljivosti svetlosti što i danas deluje veoma logično. To je poznata teorija umorne svetlosti koja nije ozbiljnije shvaćena, jer su vatrene pristalice modela Velikog praska u potpunosti odbacile pojam umorne svetlosti.

  Sredinom 2000. godine na RTS–u je, u okviru donacije Bavarske TV, prikazana zanimljiva emisija iz oblasti nauke. U pitanju je sledeći ogled: U jednom ovećem providnom cilindru izvršeno je, u savremenim laboratorijskim uslovima, spuštanje temperature do tačke koja je veoma blizu temperaturi apsolutne nule. U svojim nastojanjima, naučnici su stigli do blizu -270 oC. Kroz cilindar je zatim propuštena svetlost, a rezultat ogleda je pokazao:
  1) da je svetlost poprimila rubin crvenu boju i
  2) da je njena brzina spala na samo 50 km/h ! EUREKA!

 10. Miodrag каже:

  Neverovatno zvuči da reinkarnirane duše mogu da nazaduju u odnosu na prethodno ispoljenje. Tesla je bio zagovornik sasvim logične ideje o postojanju sveprisutnog etra – nezamislivo čvrste, guste i kompaktne supstance, sposobne da svojim treperenjem stvara oscilacije od više biliona treptaja u sekundi.

  Nakon niza velikih otkrića baziranih uglavnom na oscilovanju etra, kao što znamo, zalagao se i za napuštanje definicije „privlačnog dejstva na daljinu kroz potpuno prazan prostor“. Tesla je svojim eksperimentima i izumima dao bezbroj dokaza postojanja etra, bez kojeg nije moguć nastanak oscilacija niti njihovo prostiranje na daljinu. Hipoteza o ubrzanom širenju kosmosa direktno je povezana sa idejom o supereksploziji ničega u potpuno praznom prostoru.

  • Dražen каже:

   Miodrag kaze : „Tesla je bio zagovornik sasvim logične ideje o postojanju sveprisutnog etra – nezamislivo čvrste, guste i kompaktne supstance,…“- ???
   Nezamislivo ČVRSTA ,GUSTA I KOMPAKTNA SUPSTANCA je za mene ,LOGIČNO ,nešto

   • Dražen каже:

    Miodrag kaze : “Tesla je bio zagovornik sasvim logične ideje o postojanju sveprisutnog etra – nezamislivo čvrste, guste i kompaktne supstance,…”- ???
    Nezamislivo ČVRSTA ,GUSTA I KOMPAKTNA SUPSTANCA je za mene ,LOGIČNO ,nešto BESKONAČNO TVRDJE I ČVRŠĆE OD KAMENA,DIJAMANTA,KORUNDA …
    Pa gde je onda taj TVOJ (Teslin ) ETAR ,prijatelju !???
    Jel oko nas ,na planeti Zemlji ,u vazdušnom omotaču ,ili IZVAN njega ,oko 200 km. iznad ,u Kosmosu !???
    Da je takvo stanje u Kosmosu !??? pa kako bi onda ljudi lansirali svoje rakete i satelite u njega !??? Razbili bi se u PARAMPARČAD !!!
    Da poznaješ ELEMENTARNU FIZIKU ,onda bi znao da svako ČVRSTO TELO ,ovde na Zemlji, ima svoju OSCILACIJU – sopstvenu frekvenciju oscilovanja ,koja je veoma malog frekventnog opsega – u OBRNUTOJ PROPORCIJI sa sopstvenom MASOM !!! Planeta Zemlja -dokazano ima frekvenciju OSCILOVANJA oko 8 (osam ) Herca !!!
    Pa prema toj ANALOGIJI -NEZAMISLIVO ČVRSTA ,GUSTA i KOMPAKTNA SUPSTANCA bi imala istu takvu MASU -jer su gustina i masa povezane i logično -njena frekvencija Oscilovanja bi se beskonacno približavala NULI -0 !!!
    Lako je pisati NEBULOZE , a mnogo TEŽE racionalno-analitički i kritički razmišljati !!!
    Gde je Tesla vršio svoje eksperimente !??? Naravno ovde ,na planeti Zemlji ,u našem vazdušnom omotaču -ETRU ,čija je čvrstina ,gustina i kompaktnost -lako merljiva i poznata i daleko je od tvojih hipoteza o nezamislivoj čvrstini,gustini …. 🙂
    Pozdrav

    • Miodrag каже:

     Teoriju „nastanka“, evolutivnog ispoljavanja materije, uma i duha putem neprekidne borbe dva međusobno suprotstavljena principa i njihov povratak u neispoljeno stanje, izneo sam u knjizi ANATOMIJA KOSMOSA/“Troagregatni“ etar – telo um i duša univerzuma.Deo teksta koji na jasan, veoma pristupačan način, objašnjava rad univerzuma, okačio sam na: http://www.etar.rs

     Za razliku od klasične fizike koja sva počiva na mističnim pojmovima (elektron, subatomske čestice, materija, jaka i slaba nuklearna sila, elektricitet, električna struja, svetlost, joni, sila gravitacije, orbita, jonosfera…), čiju suštinu još nismo ni zagrebali, niti ćemo to ikada moći, TEORIJA ETARSKOG ISPOLJAVANJA PRIRODE ne sadrži u sebi ni jedan pojam za koji bismo mogli da kažemo da je nesaznatljiv prosečnom ljudskom umu.

     Ne uzdajte se previše u svoje znanje. ZNANJE JE MOĆ! Ne ulaže neko desetine milijardi evra u eksperimente zato da bismo svi mi saznali istinu o sebi i univerzumu i da bismo ga potapšali po ramenu. Prava fizika se danas izučava u vojnim laboratorijama velikih sila a ne u školama i na univerziteta širom sveta.

     Tesla je, prijatelju dragi, ostavio dovoljno dokaza o postojanju Onaj koji je osnivao naučne institucije nije bio vođen željom da prosvetli pučanstvo već da ga drži u pokornosti. Zrnca istine se selektivno iznose u javnost. Ovo što je svakome od nas dostupno, služi samo tome da slobodne ljudske misli odvede na krivi trag.

     Etarsku realnost nije potrebno dokazivati. Svako logično razmišljanje vodi nas pravo ka istini: 1.Prazan prostor ne može da stvara oscilacije niti da ih prenosi na daljinu. Talasi se prenose isključivo treperenjem nekakvog medijuma. Kakve su osobine tog medijuma takođe možemo znati bez eksperimentalnog dokazivanja.

    • Miodrag каже:

     Filozofi se oduvek spore oko toga šta je starije duh ili materija? Da li duh prethodi materiji ili nastaje iz nje? Istina je da su, svaka za sebe, obe grupacije u pravu!? Na TV ekranu, svojim čulima možemo da zapazimo kretanje materije duž površine ekrana. No, mi znamo da ta materija nije stvarna, već predstavlja samo njen dvodimenzionalni prikaz ili crtež. Oblici koje vidimo i čije kretanje zapažamo, postoje samo kao rezultat kretanja nematerijalnih svetlosnih signala površinom ekrana. „Materija“ koju vidimo na ekranu, nastala je i ispoljava se delovanjem nematerijalnog elementa ili duha. Duh, dakle, u tom smislu, prethodi „materiji“ ali, stvarna materija koju možemo da opipamo i osetimo njenu „masu“ jeste samo ona materija od koje je izrađen TV ekran. Materija TV ekrana je nepokretna i služi kao neizostavno potrebna podloga za ispoljavanje „duha“ (svetlosnih signala), koji svojom kretanjem stvara privid postojanja i ispoljavanja materijalnog sveta na TV ekranu. U tom smislu, materija mora da prethodi duhu. Slikarstvo je jedan vid ispoljavanja duha, ali ono je neizvodljivo bez postojanja realne materijalne podloge u vidu boja, platna, drveta i sl.

     U našem prekrasnom trodimenzionalnom svetu mi doživljavamo ispoljenu materiju kao stvarnu, jer možemo da je opipamo i osetimo njenu težinu. Međutim…

     Podeliću sa vama neverovatnu istinu!

     Jedina materija koja STVARNO POSTOJI jeste nezamislivo čvrst, gust i kompaktan medijum – ETAR, čije večno oscilujuće telo služi i kao trodimenzionalni TV ekran beskonačnih dimenzija i kao neiscrpni izvor stvaralačke oscilatorne energije. Čitav ispoljeni „materijalni“ svet, uključujući i naša „materijalna“ ispoljenja, svi njegovi delići upakovani po sistemu „babuški“, postoje samo kao trodimenzionalni crteži sazdani od tokova ispoljenih ili nuklearnih etarskih oscilacija. Mi se kroz čvrsti etar krećemo kao skupine signala kroz telo trodimenzionalnog ekrana beskonačnih dimenzija. Čestice se kroz etar kreću kao energija vodenog vira kroz stajaću vodu.

     Ne postoji ni jedan validan dokaz postojanja bilo kakve „materijalne“ čestice, čiju suštinu ne čine uvrtloženi tokovi etarskih oscilacija. Uvrtložene tokove etarskih oscilacija unutar nukleona neadekvatno nazivamo subatomskim česticama. Fotoni ne postoje niti je njihovo postojanje ikad dokazano. Određeno oscilovanje etra naša čula opažaju kao svetlost i to je sve. Fotoelektrični efekat pokazao je da su svetlost i električna struja srodni pojmovi, što i jeste istina. Električnu struju čine usmereni tokovi ispoljenih etarskih oscilacija, dok svetlost čini sferno prostiranje određenih etarskih oscilacija kroz statičko telo etra.

     • Drazen каже:

      Bas lepo sanjalacki zamisljeno – kao mali Djokica ,beskonacno cvrst ,gust etar oko nas …. itd .Mnogo igras virtuelne igrice na kompjuteru… Nepostojanje atoma i subatomskih cestica !??? Nepostojanje (elektromagnetnih) talasa u vakuumu -praznom prostoru !??? Koje nebuloze -TO JE SVE VEC DAVNO – EKSPERIMENTALNO DOKAZANO od priznatih umova Planka ,Ajnstajna i dr. Da je etar u univerzumu beskonacno cvrst ,tvrd i gust – SVI BI UMRLI OD BESKONACNE BUKE i GALAME !!! Nemas pojma – univerzum je tih -beskonacno -upravo zbog toga sto su ZVUCNI TALASI MEHANICKI TALASI i ne prostiru se kroz VAKUUM – KOsmos -vec samo kroz materijalnu sredinu -metal ,vodu ,vazduh -naravno sa svojim razlicitim koeficijentima provodjenja !!!
      Cujem ti si napisao silne knjige -pa gde su dokazi i kritike o tvojim izvedenim zakljuccima od proverenih strucnjaka !??? :))

  • Zorana каже:

   Slavni Mendeljejev je u svom pravom(nefalcifikovanom) periodnom sistemu imao nultu grupu sa samo jednim elementom koji je nazvao „zemljani etar“. Naravno komunističkoj Rusiji to je imalo „prizvuk božanskog“, pa su ga izmenili.Nažalost,takav Periodni sistem je još uvek zvanična nauka.Ovo je slučajno otkriveno, ali originalni M.P.sistem bi promenio mnoge kvazi postulate u hemiji i fizici.Zanimljivo bi bilo da nam o inkarnacijama Mendeljejeva kaže nešto i profesor Mića.Slutim da je upravo inkarnacija Mendeljejeva otkrila svetu falcifikat i očigledan dokaz oduhovljenja nauke.

   • Miodrag каже:

    Čestitam vam pre svega na hrabrosti da razmišljate izvan ukalupljenih „opšteprihvaćenih istina“ i „preovlađujućih mišljenja“ u nauci. Skeptični um je najlepša stvar na svetu. Sumnja nije odraz negativnog stava. Ona znači otvoreni um, bez predrasuda. Razloga da sumnjamo u sve što je međunarodna naučna zajednica proglasila za ZNANJE, ima na pretek

    Veština vladanja čovečanstvom uključuje kontrolisanu primenu sredstava kojima se običan čovek može neprekidno držati u neznanju, kako bi se svetom lakše upravljalo. To je STVARNOST. Dogmatska nauka koju izučavamo na univerzitetima, treba da nam služi samo kao podloga za razmišljanje. Ne smemo je nikako doživljavati kao nekakvu riznicu dokazanih istina i stvarnog znanja. Njena uloga u kreiranju opšteg mišljenja čovečanstva prevashodno se odnosi na potrebu planetarnih upravnika da nam univerzum, svetlost, energiju, svest, materiju…, pa i sam naš život, prikažu kao pojmove koji su nesaznatljivi ljudskom umu; kao nešto o čemu iz zdravstvenih razloga možda ne bi ni trebalo posebno razmišljati.(„može da se poludi“)

    Okrenete li se religiji tamo će vas dočekati još žešća uveravanja o nesaznatljivosti svega što vas interesuje.
    Vodeće religije u svetu i nauka nemaju baš tako dijametralno suprotne poglede na svet kako se tvrdi. Naprotiv! I jedni i drugi polaze od iracionalne ideje o praznom prostoru kao ambijentu materijalnog stvaranja. Nauka smatra da je sve nastalo mističnom supereksplozijom ničega (prostora i vremena) u nekakvom ne-prostoru(?) a religije kažu da je Tvorac svega Bog – mistično biće koje stvara ni iz čega u potpuno praznom proatoru. Istinu zato nećemo nikad dobiti na tacni, kako kaže Mića, bilo od nauke bilo od crkve. Za nju se moramo sami izboriti. Knjige Miće Jovanovića znatno su mi pomogle da prošiirim svoje vidike i da, što je možda i najbitnije od svega, oslobodim svoju misao. Hvala mu.

    Postojanje etarskog kontinuuma nije sporno. Nikola Tesla je svojim eksperimentima, izumima i dnevničkim zapisima ostavio bezbroj dokaza za to. Na žalost, ne i teoriju koja sve objašnjava. Stav ljudi koji su porušili Teslina postrojenja i sklonili dokumentaciju bio je, da je za nas bolje da ne znamo ništa o etru. No, pečat stvaranja utisnut je u svaki delić ispoljenog kosmosa. Istina o stvaranju dostupna je svakome ko iskreno poželi da je VIDI.

    Bavljenje istočnjačkim filozofijama, posebno principima stvaranja JIN i JANG, dalo mi je jak vetar u leđa da se samostalno otisnem u proučavanje nečega što ću za ovu priliku nazvati ETARSKOM FIZIKOM. Znanje o etru je na čudesan način dospevalo do ekrana moje racionalne svesti, ali to ima više veze sa meditiranjem nego li sa mojim sjajnim poznavanjem fizike.

    U knjizi ANATOMIJA KOSMOSA, 2015. godine, izneo sam radikalno novu TEORIJU ETARSKOG ISPOLJAVANJA PRIRODE od one koja je postojala u nauci do kraja devetnaestog veka (teoriju etarskog ispoljavanja detaljno obrazlažem na svom sajtu http://www.etar.rs). U njoj opisujem našu (etarsku) stvarnost, ne koristeći se pri tome ni jednim pojmom, za koji se može reći ili sumnjati, da je nesaznatljiv običnom ljudskom umu. Istina je uvek jednostavna.

    Da bismo shvatili istinu o svetu i životu, samim tim i o sopstvenom biću, nije neophodno da se bavimo nuklearnom fizikom, posedujemo sopstveni CERN, niti da budemo genijalni matematičari, molekularni biolozi i sl. Stav koji zastupam u komentarima i nudim ga drugim ljudima na razmatranje je jasan: Kosmos i Život nisu mistične tvorevine čija suština je nedostupna običnom ljudskom umu. Ne postoje čak ni pametni i glupi ljudi, već samo probuđeni i uspavani.

    SVAKI ČOVEK MOŽE RAZUMETI NAJDUBLJE TAJNE ŽIVOTA I KOSMOSA.

    Ne postoji ništa u kosmosu što je izvan prirodnih zakona, a oni su shvatljivi ljudskom umu. Da bi smo je razumeli (prirodu), potrebno je „samo“ da izbacmo iz svog uma sve neupotrebljive teorije o mističnom stvaranju ni iz čega u potpuno praznom prostoru. Istina je u nama. U svakom od nas postoji inteligencija koja na savršen način upravlja funkcijama milijardi ćelija, tkiva, organa i raznih sistema.

    VI I TA INTELIGENCIJA STE JEDNO!

    Iza svakog ljudskog bića stoji neograničena svest. To je naš pravi i jedini stvarni identitet.

    Etar je nekoliko vekova bio predmet izučavanja mnogih fizičara, naročito optičara, koji su (opravdano) smatrali da je prostiranje svetlosti, i uopšte oscilacija, na daljinu nezamislivo bez sveprisutnog medijuma. Međutim, u opticaju je bio samo jedan model etra, veoma čudno zamišljan kao nezamislivo čvrsta, gusta i kompaktna supstanca, sposobna da stvara i prenosi na daljinu oscilacije od više biliona treptaja u sekundi i ISTOVREMENO!! kao nezamislivo retka meka i propusna supstanca, sposobna da bez ikakvog otpora propušta kroz svoje telo čestice i nebeska tela. Jasno je da takva šizofreno strukturirana supstanca ne može da postoji u realnom svetu. Dakle, etar je ili (samo) nezamislivo čvrsta, gusta i kompaktna supstanca ili (samo) nezamislivo meka retka i propusna supstanca. Pošto nezamislivo meka supstanca ne može da stvara i prenosi na daljinu oscilacije od nekoliko biliona treptaja u sekundi, jasno je da, u odnosu na opšteprihvaćenu definiciju, etar može da bude “samo” čvrsta, gusta i kompaktna supstanca.

    Etar se ne kreće niti ima potrebe da se razmiče da bi propuštao rakete, jer “čvrsta” materija koju mi možemo da opažamo, postoji samo kao oblik vrtloženja tokova etarskih oscilacija. Drugim rečima, jedina materija koja stvarno postoji jeste materija od koje se sastoji beskonačni etarski kontinuum. Sekundarna „materija“ koju opažamo svud oko sebe, predstavlja samo trodimenzionalnu animaciju kosmičkog softvera, kojim na nepodmitljiv način upravljaju: neprekidna borba dva međusobno suprotstavljena principa, njihovo dinamičko uravnotežavanje i doktrina pet elemenata stvaranja, koja na simbolički način objašnjava redosled koraka u procesu materijalnog ispoljavanja u etru.

    Etar je tačka u kojoj se spajaju nauka i duhovnost. Priroda materije uma i duha je jednosuštna. Etarsko oscilovanje i talasi koji se prostiru etrom, čine suštinu i materije i duha. Slobodni, bezoblični, neuvrtloženi tokovi etarskih oscilacija pripadaju elementima svesti, emocija, duha, dok oblični materijalni svet čine zgusnuti, uvrtloženi tokovi istih tih oscilacija.

    Utiskivanje etarskih oscilacija (informacija) u beskonačnu memoriju statičkog etra predstavlja osnovu ispoljavanja svesti. Energija oscilovanja jeste jedina energija koja stoji iza procesa ispoljavanja materijalnog, intelektualnog i duhovnog sveta. Baviti se etarskom fizikom znači MISLITI ISPOČETKA.

    Spoznaja etarske realnosti kosmosa, neminovno će doprineti i našoj jasnijoj predstavi o Tvorcu čiji smo, po prirodi samog stvaranja, neodvojiv deo. Tvorac koji stvara iz realnog izvora – iz energije ispoljenih, nuklearnih oscilacija, nije mistično, već realno biće koje možemo prihvatiti i svojim racionalnim umom a ne samo srcem. Nikola Tesla je, kao i Njutn, verovao u Tvorca koji je stvarno – supstancijalno sveprisutan u kosmosu. Beskonačni etarski kontinuum jeste osnov sveprisutnosti i svepovezanosti svega u svemiru. Kosmos je BIĆE poput naših ispoljenja, samo mnogo većih dimenzija.
    Značajnu prepreku u razumevanju rada univerzuma danas predstavlja i to što savremena nauka ne razlikuje neispoljeni beskonačni, bezvremeni svemir od ispoljenog kosmosa koji je privremen i ograničen. Svemir, kosmos, vasiona i univerzum, samo su različiti izrazi za jedan te isti pojam.

   • Drazen каже:

    Zorana :“Slavni Mendeljejev je u svom pravom (nefalsifikovanom) periodnom sistemu imao nultu grupu sa samo jednim elementom koji je nazvao “zemljani etar”.“- !! Da i ostale danas postojece grupe i podgrupe (gasove, nemetale ,metale ,retke zemlje ,… )
    Pa posto pretpostavljam da znate kako je Periodni sistem -elementi u njemu rasporedjeni od najmanje atomske tezine -Vodonika (jedan-1),pa prema najtezima -Uranijumu (235 ) i dalje… Onda bi logicno ta „nulta grupa“-„zemljani etar“ imao atomsku tezinu beskonacno blizu NULI -sto i jeste kao „vakuum“ u Univerzumu !! :))-a NE kao sto Miodrag tvrdi-beskonacnu tvrdocu,gustinu -samim tim i masu !!!
    POgledajte naucni LeonardoDaVinci TVkanal i Srpsku Naucnu TV -mozda Vam bude jasnije … :))

 11. Djordje Lukac каже:

  Divni ste i Vi i Vasi tekstovi. Sretnna Nova Godina.

 12. Djordje Lukac каже:

  Super ste. Sretna i ispesna Nova godina 2016…

 13. Bojana каже:

  Interesantno. Skoro sam gledala dokumentarac o reinkarnaciji u kojem dete vividno opisuje svoj prethodni zivot. Kako je u pitanju dete, pa jos ne postoje jaki spoljni uticaji, deluje uverljivo. Uvek sam reinkarnaciju posmatrala kao nesto spiritualno gde se ne vracamo u isti oblik.

Ostavite komentar