TEORIJA PRA-REČI – BOŽIJA FIZIKA

Spektakularni rezultati teorije Pra-reči je da iz razloga visoke simetrije Hiperprostora u njemu egzistira jedan izvor iz koga su se razvile sve prostorno-vremenske strukture i kroz to sadržana energija i materija….

…Iz rezultata svojih posmatranja je dr. Mihael Kenig izveo fizički dokaziv model za besmrtnost ljudske duše i takođe dao prilog kliničkim rezultatima medicinskog posmrtnog istraživanja…

Može li se besmrtnost duše fizički objasniti? Fizički objašnjivi procesi svesnosti.

Dr. Mihael Kenig je to uradio tako što je istražio unutrašnje i spoljašnje prostor-vreme.

Za razumevanje svesnih procesa nije dovoljno ispitati mikrobiološke strukture. Duh odnosno svesnost je još dublje usidrena na nivou elementarnih čestica u materiji. Standardna meinstrem fizika i njeni modeli elementarnih čestica nisu primereni da daju zadovoljavajući odgovor.

Stoga su posebno značajni radovi francuskog atomskog fizičara J.E. Charona i nemačkog kvantnog fizičara Burkharda Haima. Obojica su nezavisno u zadnjoj deceniji prošlog veka razvili strukturne teorije sa kojima je moguće samo primenom nekoliko prirodnih zakona kao brzina svetlosti, plankova konstanta i broj Pi – mase, naelektrisanja i drugih merljivih karakteristika izračunati osobenosti elementarnih čestica.

Uz to su Charon i Haim razvili matematičke formulacije i oba uvode na odgovarajući način transdimenzije sa kojima biva omogućena geometrijska predstava elementarnih čestica. Kako jedan tako i drugi, ovi naučnici su uveli četiri daljnje dimenzije, sa kojima su se sve poznate elementarne čestice mogle modelirati. Jedan delić kao elektron Charon opisuje kao mesto preseka između spoljnog četvorodimenzionalnog prostor-vremena (tri dimenzije prostora i vreme našeg Univerzuma) i četvorodimenzionalnog unutrašnjeg prostor-vremena koje je skriveno tako reći „iza“ elektrona. To unutrsšnje prostor-vreme ima druge metričke a sa tim i druge fizičke osobenosti od nama poznatog spoljnog prostor-vremena našeg Univerzuma.

Unutrašnje i spoljno prostor-vreme

Ako sebi predstavimo spoljnjo prostor-vreme našeg Univerzuma kao dvodimenzionalnu ravnu površinu i unutrašnje prostor-vreme kao zakrivljenu površinu kugle, tako dobijamo jednu vidljivu predstavu metričkih odnosa. Mesto na kome se elektron zadrži u spoljnim prostor-vremenu, biće reprezentovan kroz tačku dodira ravne površi sa zakrivljenom loptastom površi.

S obzorom da je Charonova teorija kompatibilna sa Ajnštajnovom teorijom relativiteta i on je samo proširuje u četiri dimenzije nazvao „ kompleksna teorija relativiteta“ Charon pokazuje da unutrašnje prostor-vreme elektrona u sebi obuhvata fotonski gas, i da kroz proces uzajamnog delovanja elektrona kao i njegovog naelektrisanja a i mase mogu biti izračunati.

Fotonski gas u unutrašnjosti elektrona fungira pritom kao pamćenje elektrona, svako iskustvo elektrona npr. sudar sa nekom česticom će biti pohranjeno u formi svetlosnog obrasca u unutrašnjem prostor-vreme elektrona. Unutrašnje prostor-vreme elektrona pulsira između ostalog jednom veoma visokom frekvencijom a pritom prolazi njegovo unutrašnje vreme ciklično i fotonski gas sve svetlosne obrasce koje je primio uvek iznova cilkično prolazi. Preko elektromagnetskog uzajamnog delovanja elektrona svetlosni obrasci mogu međusobno razmenjivati informacije.

Ako ove osobenosti prenesemo na veći kolektiv elektrona npr. DNS i molekule proteina biološke ćelije iz toga sledi da elektroni sa svojim svetlosnim obrascima ciljano deluju na građu koherentnih elektromagnetskih talasa, kojima upravljaju hemijskim reakcijama i procesom razmene materija. Tu dakle nastaje most ka biofizičkoj predstavi modela bioplazme i biofotona koje je obznanio biofizičar prof. Popp.

Kvantnomedicinski dijagnostički postupak

Ovim modelom elektrona mogu se opisati i mentalni procesi svesnosti. Razvijena je kvantnomedicinska dijagnostička metoda kojom može biti merena raspodela bioplazme u ljudskom telu radi ranog prepoznavanja bolesti. Upređivanjem je zaljučeno da su teorije Charonsa i Haimsa korespodentne. Dalje je uočeno da se iz uslova rezonancije može podstaći egzistencija Hiperprostora u kojoj su ugrađeni kako spoljašnje tako i unutrašnje prostor-vreme.


Ispitivanjem Hiperprostora, a obzirom da je spoljnje i unutrašnje prostor – vreme međusobno ograničeno spiralnom strukturom, dr.Mihael Kenig je preduzeo kvantiziranje prostora i vremena i razvio teoriju Pra-reči.

Spektakularni rezultat teorije Pra-reči je; da iz razloga visoke simetrije Hiperprostora u njemu egzistira jedan izvor iz koga su se razvile sve prostorno-vremenske strukture i kroz to sadržana energija i materija.

Ovaj izvor Kenig nazvao je ELI – energija, svetlo, informacija. Takođe je otkrio i kvantni model za zagonetnu tamnu materiju.

Fizički model besmrtnosti

Iz rezultata svojih posmatranja je dr. Mihael Kenig izveo fizički dokaziv model za besmrtnost ljudske duše i takođe dao prilog kliničkim rezultatima medicinskog posmrtnog istraživanja.

Ličnost jednog čoveka sa svim sećanjima, iskustvima i talentima- dakle duša – nalazi se u esencijalnim elektronima i pozitronima, koji se tokom života zadržavaju u nervnim ćelijama i prilikom smrti napuštaju telo. Tada ostaje ta zajednica esencijalnih elektrona – stanjeni deo napuštenog fizičkog tela – i dalje na okupu i gradi i posle smrti opstajuću svest jednog čoveka.

Jedna takva zajednica esencijalnih elektrona može preuzeti i morfičku organizaciju jednog novog bića, kroz šta učenje o reinkarnaciji dobija prirodno naučno objašnjenje. Stoga je vidljiva mogućnost da čovek i fizički može biti besmrtan.

Ako fotonski gas u unutrašnjosti elektrona i pozitrona jednog čoveka kroz energetske veze postigne jedan maksimalan stupanj poredka, moguće je kroz snažno obogaćenje bioplazme u telu doći do toga da degeneracija i starenje budu zaustavljeni kroz time izmenjene metaboličke procese.

Tada postoji čak i mogućnost i za prelazak od spoljnog prostor-vremena u Hiperprostor – uspeće.

Ovim Mihael Kenig sa kvantnofizičkom metodikom gradi most između prirodnih nauka i spiritualnosti, kao i religije i nauke i nazire predstojeće procese transformacije pred kojom stoji čovečanstvo.

Pored sloma starog privredno-ekonomskog poredka na kome se bazira beskrupulozno crpljenje prirodnih resursa, Kenig sa nadom očekuje uspostavljanje nove celovite slike sveta koja će čoveku omogućiti da se razvije ka višoj svesti i time višem kvalitetu života.

Da bi se tamo stiglo potrebno je sprovesti individualnu i kolektivnu promenu karme, gde je napor svakog pojedinca od jednakog značaja kao i primanje božanske pomoći iz Hiperprostora.

_________________________________

Dr. rer. net. Michael König je kvantni fizičar.

Težište njegovog naučnog rada je na 25 godišnjem ispitivanju interakcije duha i materije. Bavio se istraživanjem kvantnih efekata u čip tehnologiji. 17 god. vodio institut za duhovnu fiziku u St. Galenu u Švajcarkoj. Kao jedan od eksperata Nove fizike nastupao je dokumentarnom filmu (R)evolucija 2012. Ditera Broersa

________________________________

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

Ostavite komentar