Univerzum – Večni Harmonijski Oscilator

Go0Sažetak Sankhya teorije[1]  Sankhya je jedan od filozofskih pravaca drevne Indije zasnovan na Vedskim spisima, čija je starost procenjena na oko 33 000 godina. Pisana je na sanskritu. Obuhvatajući dva suprotstavljena koncepta: materijalnosti i duhovnosti, ujedinjuje nauku i religiju. Sankhya je jedinstvena teorija polja zasnovana na Večnom, Harmoničnom, Oscilatornom stanju (Perpetual Harmonic Oscillator) koje formira dinamičku osnovu za sve manifestacije. Ona je jednostavna, logična i brojčano u skladu sa svim eksperimentalno verifikovanim parametrima savremene fizike.

Zasnovana je na numeričkim aksiomima i ne narušava načelo uzročnosti. Formulisana je kao nepromenjiva, bezdimenzionalna skala, bazirana na principu samo-sličnosti koja je univerzalno primenljiva. Aksiomatski izvedene vrednosti stabilnih stanja u Sankhyi su sasvim analogni izmerenim vrednostima svojih ekvivalenata u savremenoj fizici – od svih parametara elementarnih čestica do prečnika Svemira i njegove mase …

go1

Model Kvantiranih Gustina Energije[2] (MKGE) svojom strukturom u potpunosti podržava drevne principe Savršenstva, Harmonije i Koherentnosti … http://kpv.rs/?p=2253

Ne samo da je “Čovek” smešten u tački zlatnog preseka između ordinate i „Oblasti crnog“, nego je linija “Rasta i razvoja”, M~R2 /masa je proporcionalna kvadratu poluprečnika (za prvi nivo kvantizacije)/, zapravo „putanja“ evolucije i involucije, svega postojećeg … U SVAKOM SVOM SEGMENTU: Makro, Mikro i Hiper strukture Realnosti.

Model podrazumeva dva simultana procesa. Evolucija, rast i razvoj svih materijalnih (čestice & talasni oblici) fenomena koji nastaju emanacijom duhovnih entiteta, i istovremeni ali inverzan proces – njihovu involuciju , sažimanje i opadanje “materijalnosti”, ali , istovremeno, njihov rast i razvoj ka sve višim i višim nivoima svesnosti. Ono što je najinteresantnije i najvažnije je da se ovi procesi odvijaju po Pitagorejskom principu jedinstva i harmonije osnovnih matematičkih konstanti isprepletenih u aksiomatskoj logici koja se rukovodi principima samo-sličnosti i nepromenjivosti skale koja je večno-važeća za sve prostor-vreme-energija entitete od „Apsolutne Super Svesti” “ ( k = + 29 ) do „Svemir u stanju Crne Rupe“ (k = -11, [vidi sl. “Jedinstvo Materije i Duha” u nastavku teksta] ).

Linija “rasta i razvoja”, M~R2 , zasnovana je na parametrima Večnog Harmonijskog Oscilovanja – i istim onim koje je “Vrhunski Kreator”[3] primenio u stvaranju Sveta, drevni narodi u svojim Hiper-Tehnologijama – a Nikola Tesla “preslikao” u svoje “Kolorado Springs oscilatore[4] !.

Jednostavna matematička analiza dijagrama Modela KGE pokazuje da se razvoj svih materijalnih, čestičnih i talasnih fenomena nastalih emanacijom duhovih entiteta – i obrnuto – njihovom involucijom u sve više nivoe svesnosti – odvija po Pitagorejskom principu sklada i harmonije: Zlatnog preseka[5], broja π[6] te baze prirodnog logaritma[7] ! SVI manifestovani i nemanifestovani fenomeni kao oblici transformacije pra-supstrata sledi iste kosmičke, univerzalno važeće zakone – bez obzira da li su materijalne ( čestica, talas) ili duhovne prirode.

Go2

Drugim rečima SVET je Savršena Kreacija modeliranja beskrajnog broja varijacija fraktalnih entiteta u konačan skup fenomena hologramskog ustrojstva.

Aksiomatski principi Sankhye i postulati EDQ Modela ukazuju na jednostavan ali savršen mehanizam Prirode po kojem je ona beskrajno dosledna u variranju jednog osnovnog motiva! Delovanjem principa samo-sličnosti, svi entiteti realnosti razvijaju se u večnim procesima samo-održavajućih harmonijskih vibracija u obliku trodimezionalnih stojećih talasa čiju matricu čine brojni, međusobno isprepleteni energetski vrtlozi. Sve što postoji raste i razvija se po principima samosličnosti u večnim procesima kreacije samo-održavajućih harmonijskih vibracija, konstituisanih afirmativno – destruktivnim kombinacijama koherentnih, simultano-sekvencijalnih, volumetrijskih vibracija supstrata u režimu disanja[8] – odnosno ritmičkih kombinacija ekspanzivnih i kompresivnih sekvenci.

Go3

Pojavni Svet je rezultat niza varijacija i transformacija simultanih vibracija u sekvencijalne talasne pakete i obrnuto, putem razmene cikličnih stanja kroz ekspanzivno-sažimajuće procese – čime se konstituišu trodimenzionalni stojeći talasi – tj. složena skalarna polja – kao energetski obrasci svih manifestovanih i nemanifestovanih fenomena (ili “Stabilnih objekata prema Modelu KGE).

“Univerzalno-jedno”, predstavljeno krugom i tačkom u njemu, preslikavanjem sebe u fazno pomerenog sebe samog – procesom transformacije simultanosti u sekvencijalnost – nastaje “Vesica pisces”, koja zatim manifestujući sebe – rađa triplete harmonika Savršenog Pitagorejskog  trougla kao arhetipa svih narednih kreacija …

Go4

Rezultat je fraktalna struktura hologramskog tipa “svega što jeste” – tj. “Stabilnih objekata Modela KGE”,…,  “andjela”,…, “atoma”,…, “galaksija”,…, njihova međusobna povezanost i isprepletenost na svim (kvantnim) nivoima i denzitetima. Jednostavnost kao krajnji domet savršenstva, osnovna je odlika ovakvog mehanizma “Kreacije” čija je efikasnost zasnovana na holističkim, aksiomatskim principima jedinstvene teorije polja1 koja Realnost opisuje kao niz večnih, harmonijskih oscilatornih stanja odnosno splet večnih, harmonijskih vibracija.

Prema postavkama Modela KGE2,  ovi principi, potpuno su analogni procesima kvantizacije gustine energije prostor-vreme-materija Jedinstva.

Sa aspekta MKGE, čitava Realnost se može shvatiti kao sistem niza “stabilnih objekata” – ugnežđenih sfera različitih gustina energije, odnosno nivoa kvantiranosti. U supstancijalnom delu realnosti to podrazumeva mehaničku gustinu energije, gustinu energije virtuelne mase talasnih objekata (relacija De Brolja) i isto za pripadajuće parametre odgovarajućih “nivoa svesnosti” za objekte iz duhovnog aspekta Realnosti.

Iz dijagrama “Jedinstvo materije i duha” prikazanog u nastavku, lako je videti da se Realnost sastoji od fenomena “različite gustine energije” koji zapravo predstavljaju kombinacije vrtložnih formi i oblika odgovarajućeg stepena složenosti koja odgovara njihovom kvantnom nivou.

Realnost je hologramska. Ono što sa fzičkog aspekta smatramo “ovde-sada”, je rezultat simultanosti – iz “vremenske” perspektive i prostornog preklapanja – iz prostorne perspektive, što su dva dijametralno suprotna viđenja jedne istine. Svaki “Stabilni objekat” MKGE proizvoljnog reda kvantiranosti je koherentan (višedimenzionalno-rezonantan) sa sopstvenom prostor-vreme dualnosti koja je njegova prostor-vreme-materija inverzija (opozitni energetski entitet) i – istovremeno – njegov jedinstveni, duhovni (nematerijalni) izvor. Naravno, važi i obrnuto – ali zbog različitosti procesa prostiranja energije u smeru “ka unutar” i “ka izvan” – preslikavanje nije simetrično. I to bi mogao da bude osnovni motiv stalnih energetskih transformacija, večnih spiralnih[9] enegetskih tokova, “evolucije” i “involucije” …

Ovakva tumačenja MKGE, koja su potpuno analogna vedskim tumačenjima sveta, reči Totha Hermesa Trismegistusa[10] postaju mnogo prihvatljivije i razumljivije: “Ono što je dole je kao ono što je gore, a ono što je gore je kao ono što je dole… I kao što su sve stvari potekle od jednog, meditacijom jednog, tako su sve stvari nastale od jedne stvari, prilagođavanjem.”.

Go5

U Beogradu, 28.11.2015.g.                                                               Goran Marjanović, dipl.ing.

[1] „Secret Of Sankhya: Acme Of Scientific Unification“, By G. Srinivasan, transliterated from „The Sankhya Karika“, by Ishwara Krishna, http://www.kapillavastu.com

[2] MKGE, http://users.beotel.net/~gmarjanovic/

[3] Great Architect of the Universe.

[4] Nikola Tesla – Prometej novog doba, http://users.beotel.net/~gmarjanovic/NT_PrometejNovogDoba.pdf

[5] osnova samosličnosti (fraktalnosti)

[6] odnosa obima i prečnika kruga

[7] eksponencijalne funkcije čiji je priraštaj jednak njenoj vrednosti

[8] U terminologiji MKGE sukcesivna serija procesa “prostornog sažimanja” i “prostorne ekspanzije”.

[9] što podrazumeva zatvorenost i ponavljanja u prostoru te cikličnost i periodičnost u vremenu.

[10] „Triput najveći Hermes“, bog mudrosti, učenja, i književnosti.

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

Ostavite komentar