PSIHA, DUŠA, SVEST, PSIHOLOŠKI SISTEM

 Ljiljana Dešević: Egzaktne nauke sa manje ili više uspeha razumeju, mere i menjaju strukturu i funkcionisanje sistema kojima se bave. I pored toga one stagniraju u svom razvoju. Došle su do granice iza koje se nalaze nevidljivi delovi sistema.

Zato će savremena nauka nužno morati da počne da se bavi razumevanjem principa strukturiranja i funkcionisanja sistema.

Samo tako će savremena nauka moći da razume nevidljive delove strukture vidljivih sistema i strukture onih sistema koji se nalaze u nama nevidljivom delu Univerzuma.

 

 

Rezime

Iz pozicije u kojoj se nalazimo mi vidimo da se Sunce okreće oko Zemlje. Fizičari su imali veliki problem da nas uvere u to da kod ovog fenomena, kao i kod mnoštva drugih fenomena kojima se fizika bavi, “ništa nije onako kao što izgleda”. Savremena psihologija se bavi samo onim što se u psihi vidi iz pozicije u kojoj se nalazimo. To je razlog što psihologija još uvek nema definisan predmet proučavanja koji bi joj omogućio da definiše svoje osnovne pojmove i da standardizuje metode koje, kao i svaka egzaktna nauka mora da ima. Te metode su: metoda istraživanja, metoda evaluacije istraživanja, metoda merenja, metoda izmene itd. Psihologija, na primer, psihu definiše preko pojmova duša i svest, koje takođe nije definisala, pojam duša definiše preko pojmova svest i psiha itd. Da bi psihologija svoje nerešene zadatke mogla da reši ona najpre mora da nas uveri u to da ni u psihi “ništa nije onako kao što izgleda”. Naše istraživanje dokazuje da je psiha sistem i da zato predmet proučavanja psihologije treba da bude sistem. Polazeći od te premise mi u ovoj studiji definišemo osnovne psihološke pojmove: psihološki sistem, emocije, duša, svest, nesvesno, um.

 

Ključne reči

Psiha, tj. psihološki sistem, nesvesno, prostor-vreme, filozofija, opšta teorija sistema, interdisciplinarnost.

 

Uvod

Premise ove studije su:

 1. Sve što postoji u Univerzumu, počev od nulte tačke Univerzuma, preko prostor-vremena, kvanta, atoma do psihe, je sistem;
 2. Svaki sistem ima složenu i matematički pravilnu strukturu;
 3. Na strukturi svakog sistema su zasnovane funkcije koje su istog stepena složenosti i pravilnosti;
 4. Psihološki sistem je najsloženiji, tj. najfunkcionalniji od svih sistema u trenutno poznatom Univerzumu. Taj je sistem toliko funkcionalan da je u stanju da razume, izmeri i izmeni druge sisteme, pa i samog sebe;
 5. Ako se poznaje struktura jednog sistema mogu se razumeti njegove funkcije i obrnuto;
 6. Iz pozicije iz koje se dati sistem opaža vidi se samo mali deo njegove strukture i funkcija ili se one uopšte ne vide;
 7. Različiti sistemi, kakvi su, na primer, atom, Univerzum i psihološki sistem, imaju delom isti princip strukturiranja i funkcionisanja;
 8. Ako se poznaje princip strukturiranja i funkcionisanja većeg broja složenijih sistema, kakvi su, na primer kvant, atom i pre svega psihološki sistem, može se razumeti princip strukturiranja i funkcionisanja manje složenih sistema kakvi su, na primer, nulta tačka Univerzuma i prostor-vreme.

Egzaktne nauke sa manje ili više uspeha razumeju, mere i menjaju strukturu i funkcionisanje sistema kojima se bave. I pored toga one stagniraju u svom razvoju. Došle su do granice iza koje se nalaze nevidljivi delovi sistema.

Zato će savremena nauka nužno morati da počne da se bavi razumevanjem principa strukturiranja i funkcionisanja sistema.

Samo tako će savremena nauka moći da razume nevidljive delove strukture vidljivih sistema i strukture onih sistema koji se nalaze u nama nevidljivom delu Univerzuma.

 

Smatra se da će egzaktne nauke moći da odgovore na svoja otvorena pitanja tek onda kada psihologija „iskorači preko horizonta nauke“ i odgovori na svoja otvorena pitanja.

Kada, na primer, psihologija odgovori na pitanje: po kom principu se misao momentalno kreće (funkcioniše) po strukturi psihološkog sistema, fizika će objasniti po kom principu su strukturirani fizički sistemi koji funkcionišu po principu momentalnosti. Ona će moći da odgovori na pitanja kao što su:

 • Po kom principu je strukturiran kvant i s tim u vezi: po kom principu su kvanti spregnuti;
 • Kako je nastao prostor Univerzuma (po kom principu je Univerzum momentalno strukturiran) i s tim u vezi: po kom principu je strukturiran i kako funkcioniše sistem prostor-vreme i sl.

Ono što koči dalji razvoj nauke leži u činjenici da psihologija još uvek nije ispunila svoje osnovne zadatke:

 1. Nije postavila sistem za predmet proučavanja;
 2. Nije definisala osnovne pojmove kao što su: psiha, duša, svest, um, nesvesno i sl;
 3. Nije standardizovala sledeće metode:
 • Metodu istraživanja psihološkog sistema;
 • Metodu evaluacije istraživanja psihološkog sistema;
 • Metodu merenja psihološkog sistema, tj. metodu psihodijagnostike;
 • Metodu izmene psihološkog sistema, tj. metodu psihoterapije i sl.

 

Metoda

Psihoanalitička psihoterapija je istraživačka metoda pomoću koje smo izveli teorijska uopštavanja izneta u ovoj studiji.

Na psihoanalitičku psihoterapiju klijent dolazi zbog:

 1. Psiholoških tegoba, kakve su: strah, panika, depresija i sl;
 2. Somatskih tegoba, kakve su: lupanje srca, gušenje, trnjenje dela tela, i sl;
 3. Postupaka koji stvaraju tegobe, kakvi su: nesanica, seksualna disfunkcija, nemogućnost završavanja započetog posla i

U svakodnevnom životu i tokom psihoanalitičke psihoterapije opažamo samo mali broj komponenti strukture psihološkog sistema.

Komponente koje čine strukturu psihološkog sistema možemo podeliti na:

 1. Makro strukturalne komponente;
 2. Mikro strukturalne komponente.

 

Makro strukturalne komponente psihološkog sistema su:

 1. Ono što trenutno doživljavamo;
 2. Ono što smo doživeli i zapamtili;
 3. Ono što smo doživeli i zaboravili1.

 

Strukturu svakog doživljaja, pa tako i aktuelnog doživljaja i sećanja, čine četiri grupe mikrostrukturalnih komponenti. To su:

 1. Okolnosti u kojima se nalazimo;
 2. Psihološke reakcije (u koje spadaju psihološke tegobe i bolesti);
 3. Somatske reakcije (u koje spadaju somatske tegobe i bolesti);
 4. Postupci.

To znači da okolnosti, reakcije (psihološke i somatske) i postupci čine gradivne komponente psihološkog dela psihološkog sistema.

Osim ovih komponenti u vidljivom delu psihološkog sistema ne postoji više ništa. 

Psihoanalitička psihoterapija nam otkriva da se sve mikrostrukturalne komponente iz prošlosti (na primer: pas koji laje, strah, prekid disanja, bežanje) na matematički pravilan način i bez ostatka sadrže (traju, ugrađene su, postoje) u aktuelnom doživljaju, u njegovim:

 • Okolnostima (ispit);
 • Psihološkim reakcijama (trema, panika);
 • Somatskim reakcijama (gušenje, srčane tegobe);
 • Postupcima (odustajanje od ispita).

Trajanje mikrostrukturalnih komponenti psihološkog sistema iz prošlosti u mikrostrukturalnim komponentama psihološkog sistema u budućnosti su konekcije psihološkog sistema.

Konekcije psihološkog sistema su nevidljivi deo strukture psihološkog sistema.

Drugim rečima: Sve što je u jednom trenutku “ušlo” u psihološki sistem trajno ostaje u psihološkom sistemu i utiče na buduće reakcije i postupke čoveka.

Psihologija može da razume princip konektovanja vidljivih i nevidljivih komponenti psihološkog sistema samo uz pomoć dubinske psihoterapije, kakva je psihoanaliza.

____________

 1. Zabopravljaju se doživljaji tokom kojih su se sticala znanja i veštine. Pamte se doživljaji koji su relevantni za strukturiranje psihološkog sistema.

 

 

Definicija principa strukturiranja psihološkog sistema

Sada imamo dovoljno elemeneta da definišemo princip strukturiranja psihološkog sistema. Ta definicija glasi:

Sve okolnosti, reakcije i postupci koji su se ranije desili se, na matematički pravilan način ugrađuju, tj. traju u budućim okolnostima, reakcijama i postupcima.

 

Predlog za uvođenje novih pojmova u psihologiju

Rekli smo da su okolnosti, reakcije i postupci gradivne komponente strukture psihološkog sistema. Njihovo opažanje i pamćenje su psihološki procesi.

 

Ako psihološke procese definišemo kao funkcije psihološkog sistema, možemo reći:

Opažene, zapamćene i zaboravljene okolnosti, reakcije i postupci su istovremeno:

 • I gradivne komponente psihološkog sistema;
 • I funkcije psihološkog sistema.

Na ovom mestu u studiju uvodimo sledeće pojmove:

 • Isto-istovremeno;
 • Komponenta-funkcija;
 • Struktura-funkcija;
 • Komponenta-proces;
 • Proces-funkcija

Koristeći ove pojmove možemo da postavimo konačnu definiciju principa po kome je psihološki sistem strukturiran. Ta definicija glasi:

 

Trajanje komponenti-procesa koji su ranije strukturirani u strukturi komponenti-procesa koji se kasnije strukturiraju je princip po kome je psihološki sistem strukturiran.

 

Sada imamo dovoljno elemeneta i da, gledano iz ugla strukture sistema, definišemo pojmove koji su predmet ovog rada.

 

Definicije osnovnih psiholoških pojmova

Psihološki sistem

Ako pođemo od činjenice da su strukturalne komponente psihološkog sistema istovremeno i funkcije tog sistema možemo reći:

Psihološki sistem je ukupnost vidljivih i nevidljivih komponenti-funkcija i njihovih konekcija najsloženijeg od svih poznatih sistema.

 

Emocije

Emocije (sreća, strah, depresija i sl.) su pojedinačne psihološke reakcije vidljivog dela strukture psihološkog sistema. One čoveku stvaraju psihološku prijatnost, neprijatnost i bol.

Rečeno terminima strukture sistema:

Emocije su pojedinačne komponente-funkcije opažanju dostupnog dela strukture psihološkog sistema koje stvaraju psihološku prijatnost, neprijatnost i bol.

Duša

Duša je ukupnost svih emocionalnih komponenti-funkcija vidljivog i nevidljivog dela strukture psihološkog sistema.

Rečeno terminima strukture sistema:

Duša je oblast ili područje psihološkog sistema koje čine njegove ukupne opažaju dostupne i nedostupne emocionalne komponente-funkcije.

Svest

Svest se odnosi na funkcionisanje psihološkog sistema.

Svest je ukupnost opažanja i pamćenja:

 1. Spoljašnjih okolnost;
 2. Psiholoških reakcija, tj. psihološkog funkcionisanja;
 3. Somatskih reakcija, tj. somatskog funkcionisanja;
 4. Ponašanja.

Nesvesno, tj. nevidljivo-nerazumljivo

Definišući psihu kao sistem nužno će se pojam nesvesno definisati kao nevidljivo-nerazumljivi deo psihološkog sistema.

Nama su nevidljivi i time nerazumljivi procesi (konekcije) koje se odvijaju između prošlih i sadašnjih komponenti strukture psihološkog sistema.

Rečeno terminima strukture sistema:

Ranije strukturirane komponente-procesi koji se sadrže u strukturi aktuelnih komponenti-procesa su nevidljivi-nerazumljivi deo strukture psihološkog sistema.

Um

Um se odnosi na kognitivno (intelektualno) funkcionisanje psihološkog sistema.

Um je ukupnost (vidljivog i nevidljivog) kognitivnog funkcionisanja psihološkog sistema.

 

Zaključak

Ova studija je naš prilog za pokretanje redefinisanja predmeta proučavanja psihologije.

Psihologija zasnovana na poznavanju strukture psihološkog sistema bi se sa lakoćom učila i vežbala na svim nivoima obrazovanja. Poznavanje strukture sopstvenog psihološkog sistema je način da čovek bude mentalno zdrav i moralan. Kada čovečanstvo dobije mentalno zdravog i moralnog pojedinca ono je dobilo sve.

Kada psihologija bude razumela princip strukturiranja psihološkog sistema i filozofija, sociologija, pedagogija, opšta teorija sistema, teorja interdisciplinarnosti itd. će postati egzaktne.

Proučavanjem strukture psihološkog sistema psihologija će stati ne samo u red, već i na čelo svih fundamentalnih egzaktnih nauka, gde joj je odavno i bilo mesto.

 

CV autorke

Ljiljana Dešević, rođena Kojić, rođena je 1952. godine u Beogradu (Republika Srbija). Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na katedri za psihologiju. Edukaciju za psihoanalitičku psihoterapiju zavrsila je kod profesorke dr Milice Jojić Milenković. Najveći deo radnnog veka provela je radeći kao klinički psiholog u Centru za mentalno zdravlje u Pljevljima (Republika Crna Gora).

Ono što njenu nekonvencionalnu naučnu karijeru čini specifičnom je to što je više od trideset godina bila jedini psiholog u gradu sa oko 40 000 stanovnika. Za to vreme se bavila svim granama psihologije radeći sa svim kategorijama klijenata. Danas, u doba specijalizacije, ovakvu priliku da priđu svim modalitetima ukupnog psihološkog sistema, psiholozi više nemaju.

Ova studija je produkt višedecenijskog eksperimentisanja autorke metodama psihodijagnostike i psihoanalitičke psihoterapije.

Od 2006. godine autorka publikuje radove iz oblasti strukture sistema.

 

Preporučena lteratura

 1. Frojd: Sabrana dela
 2. Dostignuća savremenih egzaktnih nauka
 3. Ljiljana Dešević:

The Psychological System: Structure and Alternation of the Structure

http://www.psychostructurology.rs/works/The%20Psychological%20System.pdf

 

 

 

 

 

PSYCHE, SOUL, CONSCIOUSNESS, PSYCHOLOGICAL SYSTEM

Ljiljana Dešević

Summary

From our standpoint we can see that the Sun revolves around the Earth. Physicists hadserious difficulties convincing us that with this phenomenon, as with many other phenomena that physics deals with, „nothing is as it seems.“Modern psychology deals only with what is seen in the psyche from the position we are in.This is the reason why psychology still does not have a defined subject of study that would enable it to define its basic concepts and to standardise the methods that, like any exact science, it must have. These methods are: research method, research evaluation method, measurement method, modification method, etc.For example, psychology defines the psyche through the concepts of soul and consciousness, which it has not defined either.It also defines the concept of soul through the concepts of consciousness and psyche, etc. In order to be able to solve its unresolved issues, psychology must first convince us that even in the psyche „nothing is as it seems“. Our research proves that the psyche is a systemand for that reason the subject of  study of psychology should be the system. Starting from that premise, in this study we define the basic psychological concepts: psychological system, emotions, soul, consciousness, unconscious, mind.

 

Key words

 1. Psyche ie. the psychological system
 2. Unconscious
 3. Time – space
 4. Philosophy
 5. General systems theory
 6. Interdisciplinary

 

Introduction

The premises of this study are:

 1. Everything that exists in the Universe, starting from the zero point of the Universe, through space-time, quantum, and atoms,finishing with the psyche, is a system.
 2. Every system has a complex and mathematically precisestructure;
 3. Functions of the same degree of complexity and regularity are based on the structure of each system.;
 4. The psychological system is the most complex, ie. the most functional of all systems in the currently known Universe. This system is so functional that it is able to understand, measure and modify other systems, including itself;
 5. If we know the structure of a system, we can understand its functions and vice versa;
 6. From the position of perceiving a given system, only a small part of its structure and functions can be seen or they cannot be seen at all;
 7. Different systems, such as the atom, the Universe, and the psychological system, have in part the same principle of structuring and functioning;
 8. If we know the principle of structuring and functioning of a larger number ofmore complex systems, such as quantum, atom and,especially, psychological system, we can understand the principle of structuring and functioning of less complex systems such as zero point of the Universe and space-time.

With more or less success, exact sciences understand, measure and modify the structure and functioning of the systems with which they deal. Nevertheless, their development stagnates. They have reached the limit beyond which the invisible parts of the system lie.

Therefore, modern science will necessarily have to start dealing with understanding the principles of structuring and functioning of the system.

This is the only way in which modern science will be able to understand the invisible parts of the structure of visible systems and the structure of those systems whichexist in the invisible part of the Universe.

It is believed that exact sciences will be able to answer their open questions when psychology „steps beyond the horizon of science“ and answers its open questions.

When, for example, psychology answers the questionon what principle the thought instantly moves (functions) through the structure of the psychological system, physics will explain on what principle physical systems that function on the principle of instantaneity are structured. Then it will be able to answer the questions such as:

 • On what principle is the quantum structured and in this connection: on what principle are the quanta coupled?
 • How did the space of the Universe come into being (on what principle is the Universe instantaneously structured) and in connection with that: on what principle is the space-time system structured and how does it work, etc.?

What hinders the further development of science lies in the fact that psychology has not yet fulfilled its basic tasks:

 1. It has not set up a system for the subject of study;
 2. It has not defined basic concepts such as: psyche, soul, consciousness, mind, unconscious, etc.;
 3. It has not standardized the following methods:
 • The research methodof the psychological system;
 • The research evaluation methodof the psychological system;
 • The measurement methodof the psychological system ie. the psychodiagnostic method,
 • The modification methodof the psychological system ie.the psychotherapy method,etc.

 

Method

Psychoanalytic psychotherapy is a research methodby which we made the theoretical generalizations presented in this study.

A client comes to a psychoanalytic psychotherapy because of:

 1. Psychological disorders,such as: fear, panic, depressionetc.;
 2. Somaticdisorders,such as:palpitation, choking, tingling of body partsetc.;
 3. Actions which create disorders,such as: insomnia, sexual dysfunction,inability to complete the work etc.

In everyday life and during the psychoanalytic psychotherapy we observe only a small number of the components of the psychological system structure.

The components that make up the structure of the psychological system can be divided into:

 1. Macrostructural components;
 2. Microstructural components.

 

Macrostructural componentsof the psychological system are:

 1. What we are currentlyexperiencing;
 2. What we haveexperiencedand remembered;
 3. What we haveexperienced and forgotten1.

 

The structure of everyexperience, including a current experience and memory,is made up of four groups of microstructural components. Those are:

 1. The circumstances in which we find ourselves;
 2. Psychological reactions(including psychological disorders and illnesses);
 3. Somatic reactions (which include somatic ailments and diseases)

This means that the circumstances, reactions (psychological and somatic) and actions are structural components of the psychological part of the psychological system.

Beside the mentioned components there is nothing else in the visible part of a psychological system.

Psychoanalytic psychotherapy reveals that all the microstructural components from the past (e.g. a barking dog, fear, cessation of breathing, running away) are with mathematical precision and with no doubtincluded (last, are built in, exist) in the current experience, within its:

 • Circumstances (examination);
 • Psychological reactions (tremor, panic);
 • Somatic reactions (choking, heart problems);
 • Actions(giving up on an exam).

The duration of the microstructural components of the psychological system from the past in the microstructural components of the psychological system in the future are the connections of the psychological system.

Theconnectionsof the psychological system are an invisible part of its structure.

In other words:Everything that „entered“ the psychological system at one point permanently remains in the psychological system and affects future reactions and actions of a person.

Psychology is able to understand the principle of connecting visible and invisible components of the psychological system only with the help of depth psychotherapy, such as psychoanalysis.

____________

1 Experiences during which knowledge and skills were acquired are forgotten. Experiences that are relevant for structuring the psychological system are remembered.

Definition of the principle of structuring the psychological system

Now we have enough elements for defining the principle of structuring the psychological system. Here is the definition:

All circumstances, reactions and actions that have happened before are, with mathematical precision, incorporated i.e. last in futurecircumstances, reactions and actions. 

Proposal for introducting new concepts in psychology

We have pointed out that circumstances, reactions and actions are the structural components of the psychological system. Observing and remembering them are psychologycal processes.

If we define the psychological processes asthe functionsof the psychological system, we can say that:

Observed, remembered and forgotten circumstances, reactions and actions are at the same time:

 • Structural components of the psychological system:
 • Functions of the psychological system.

At this point we are introducing the following concepts into the study:

 • Same-simultaneous;
 • Component-function;
 • Structure-function;
 • Component -process;
 • Process-

Using these terms, we can set the final definition of the principle according to which the psychological system is structured. Here is the definition:

 

The duration of the components-processes which were structured earlier in the structure of the components-processes which are structured later is a principle on which the psychological system is structured. 

 

Now we have enough elements to,seen from the angle of the system structure,define the concepts which are the subject of this study.

 

Definitions of basic psychological concepts

Psychologicalsystem

If we start from the fact that the structural components of the psychological system are at the same time the functions of that system, we can say that:

The psychological system is a totality of visible and invisible components – functions and their connections of the most complex of all the known systems.

 

Emotions

Emotions (happiness, fear, depression etc.)are individualpsychologicalreactions of the visible part of the psychological system structure. They create psychological pleasure, discomfort and pain for a person.

In terms of the system structure:

Emotions are individual components-functions of the observation of the available part of the psychological system structure which createpsychological pleasure, discomfort and pain.

Soul

Soul is thetotality of all emotional components–functions of both the visible and the invisible part of the psychological system structure.

In terms of the system structure:

Soul is a region or area of the psychological system consisting of its overall observable and unobservable emotional components-functions.

Consciousness

Consciousness refers to functioning of the psychological system.

Consciousnessis the totality of perception and memory of the following:

1 External circumstances;

2 Psychological reactions, ie.observable: psychological functioning:

3 Somatic reactions, ie.somatic functioning;

4 Behaviour.

Unconscious, ie.invisible-incomprehensible

Defining the psyche as a system, the term unconscious is inevitably defined as the invisible-incomprehensiblepartof the psychological system.

The processes (connections) which take place between the past and present components of the psychological system structure are invisible and thus incomprehensible for us.

In terms of the system structure:

Previously structured components-processes contained in the structure of the current components-processes are the invisible-incomprehensiblepart of the psychological system structure.

Mind

Mind refers to the cognitive (intellectual) functioning of the psychological system.

Mind is a totality of the (both visible and invisible) cognitive functioning of the psychological system.

 

Conclusion

This study is a proposal to initiate a redefinition of the subject matter of psychology.

Psychology based on knowledge of the structure of the psychological system would be easily learned and practiced at all levels of education. Knowing the structure of one’s own psychological system is a way for a person to be mentally healthy and moral. When humanity gets a mentally healthy and moral individual, it gets everything.

When psychology understands the principle of structuring the psychological system, philosophy, sociology, pedagogy, general systems theory, theory of interdisciplinary, etc. will also become exact.

Studying the psychological system structure, psychology will not only become classified as a science, but will stand at the front of the fundamental exact sciences, where it has belonged for a long time.

 

About the author

LjiljanaDešević,neeKojić, was born in1952 in Belgrade (The Republic of Serbia). She graduated from the Faculty of Philosophy of the University of Belgrade at the Department of Psychology.She completed her psychoanalytical therapy education with the Professor Milica Jojic Milenkovic PhD. She spent most of the time working as a clinical psychologist at the Centre for Mental Healthin Pljevlja (The Republic of Montenegro).

What makes her unconventional scientific career specific is the fact that she used to be the only psychologist in the town of approximately 40,000 inhabitants. During that time she dealt with all branches of psychology working with all categories of clients. Nowadays, during their specialisation, psychologists do not have such an opportunity to approach all the modalities of the psychological system any more. This study is the product of decades of the author’s experimentation with the methods of psychodiagnostics and psychoanalytic psychotherapy.

Since 2006, the author has been publishing papers in the field of the system structure.

 

Literature

 1. Freud: Collected works
 2. Achievements of modern exact sciences
 3. LjiljanaDešević:

The Psychological System: Structure and Alternation of theStructure

http://www.psychostructurology.rs/works/The%20Psychological%20System.pdf

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

Ostavite komentar