STANDARDIZACIJA U PRIRODI (DRUGI DEO)

MILOS AProf. Dr. Miloš Abadžić

 2. aktivni pojavni oblici i njihovo ­ponašanje u prirodi.

Poluaktivne strukture standardizovanih veličina, pomenute u prvom delu ovog rada, kombinovane sa kompo­nentama svesmenskih sistema i subsistema uz odgovarajuće dodatne programirane vorkmenske strukture, pred­stavljaju podlogu formiranju, razvoju i delovanju aktivnih ili bioloških pojavnih oblika.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Reinkarnacija

TESLA spNikola Tesla se ponovo inkarnirao i dobio Nobelovu nagradu 2011.

Piše: Milovan Mića Jovanović

Da li smo već ži­ve­li na Ze­mlji? Ako je­smo – kog smo bi­li po­la, ra­se, ve­re…? Gde smo ži­ve­li i šta smo ra­di­li? Da li i ka­ko pret­hod­ni ži­vot uti­če na sa­da­šnji? Da li smo se i ra­ni­je sre­ta­li s ne­kim od da­na­šnjih ro­đa­ka, pri­ja­te­lja ili po­zna­ni­ka? Da li ne­što od to­ga mo­že­mo sa­zna­ti, ka­ko?

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

ULOGA IZABRANOG DOKTORA U LEČENJU BOLESTI ZAVISNOSTI

LekarLjiljana Dešević, psiholog

Primarijus Dr. Milenka Vraneš-Grujičić, spec. medicine rada

 Posvećeno našem mentoru, primarijusu doktoru Miladinu Ćosoviću, specijalisti medicine rada

Rad je prezentovan na II kongresu doktora opšte i porodične medicine Crne Gore, održanom maja 2015, na kome je jedna od tema bila: „Bolesti zavisnosti, primarno-zdravstveni pristup”.

Ova tema odabrana je, kako su to istakli uvodničari, zbog nepostojanja standardizovane metode rada izabranog doktora u lečenju zavisnosti Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

“Torziona polja u Prirodi i Teslinim Tehnologijama”

GOGO0Dipl. inž. Goran Marjanović: Evo jednog zanimljivog teksta koji govori o više nego neobičnim energetskim fenomenima u okolini Prolom banje.
Tekst je napisan na osnovu nedavnih merenja. Neopisiva lepota prirode, sigurno bi trebao biti dovoljan motiv za nova i detaljnija istraživanja koja bi trebala uslediti na jesen a rezultati učinjenih merenja govore u prilog nesumnjivog postojanja energetskih fenomena na lokalitetima koje smo obišli.
Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

KVANTNI SKOK SPOZNAJE IZMEĐU LUCIFERA I PROMETEJA (I deo)

prometheus1-3804piše: Miša Vasić

Današnji svet, planetarna ljudska zajednica (zajedno sa celokupnom biosferom) nalaze se na sudbonosnoj raskrsnici između opstanka i propasti, uslovljenih dihotomijom između dva vida savremene nauke: prometejske, koja može da otvori vrata kreiranja drugačijeg, boljeg životnog modela i luciferijanske, koja gravitira ka bezdanu solipsizma i samodovoljnosti nekrofilnog tehnocentričnog konzumerističkog “raja”.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

PSIHODIJAGNOSTIKA I NA PSIHODIJAGNOSTICI ZASNOVANA PREDIKCIJA PONAŠANJA POMORCA NA BRODU

MornarLjiljana Dešević, psiholog
Dr. Milenka Vraneš-Grujičić, spec. medicine rada
Rad je prikazan na: The 13th International Symposium on Maritime Health, koji je održan u Bergenu-Norveška, juna 2015.
Simpozijum se bavio traženjem odgovora na pitanje: Šta je to zdrav pomorac?

Odgovor na pitanje: šta je to psihološki zdrav pomorac autorke ovog rada nalaze u samoj prirodi psihološkog sistema čoveka.

One nude rešenje načina na koji je psihodijagnostika neophodna za predikciju ponašanja pomoraca na brodu.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

STANDARDIZACIJA U PRIRODI (PRVI DEO)

aba 0Prof.Dr. Miloš Abadžić

Upuštajući se u analizu pojava, procesa i svih pojavnih oblika u Prirodi relativno lako se uočave njeno nenasumično delovanje i ispoljavanje uz svo praktično nezamislivo šarenilo tih pojavnih oblika i procesa koji se dešavaju u njima, sa njima i oko njih, a i u nama. Pri tome je očigledna njihova reproduktabilnost kroz mnoge ciklične promene kojima su sistematski izloženi. Taj visoki stapen reproduktabilnosti može se postići samo preko tipizacije kompozicije, oblika, programa delovanja i energetskih nivoa svih učesnika u delovanju Prirode na njenim strukturnim nivoima.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

SVEST – VISOKE TEHNOLOGIJE – ZDRAVLJE

A-TES-Gen BILDKVANTNO-INFORMACIONA MEDICINA I TESLIN DOPRINOS NJENOM RAZVOJU – TEORIJA I PRAKSA

“Ako želiš da razumeš Univerzum onda razmišljaj u kategorijama kao energija, frekvencije i vibracije” – NIKOLA TESLA

Teslino delo od pre jednog veka je našlo praktičnu primenu uz dopunu najnovjih saznanja o frekvencijama koje deluju na DNA spiralu. Dokazano je da postoje elektromagnetne vibracije sa frekvencijama koju genetski biohemičari koriste kako bi popravili genetski nacrt, na kome se temelji život!

 KROZ PROSTOR-VREME organizuje seriju edukativnih i promotivnnih predavanja o Teslinim tehnologijama u medicini sa osvrtom na teorisku pozadinu i praktičnu primenu.

Predavanje će se održati 29. maja 2015 u 19 časova u Beogradu,

UDRUŽENJE MILUTIN MILANKOVIĆ, ulaz Pop Lukina 1B

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

PRIRODNI MODEL PRIRODE –NMN MODEL

Tesla AbaProf. Dr. Miloš Abadžić

U desetak objavljenih radova u KPV dao sam neke pokušaje usklađivanja naših pogleda na Prirodu koja nas okružuje. U međuvremenu sam uspeo složiti jedan koherentniji njen model sadržan u (L.1) čiji kraći prikaz dajem u ovom radu. Bez obzira koliko mi je stalo da stavova prisutnih u predložanom modelu, ipak smatram da je on pre svega predlog zaokreta u našim naporima da dublje prodremo u suštinu delovanja i vidove ispoljavanja Prirode koja nas okružuje, čiji smo i mi deo i to nezaobilazni u njenom bitisanju. Verujem da bi dobar deo prezentiranih stavova trebao da pokrene odgovarajuću raspravu i čitav niz novih eksperimentalnih i teorijskih istraživanja što bi nas vratilo sa stranputice, u koju sve više zalazimo, na pravi put u naporima kompleksnije spoznaje te Prirode. Svaki od iznetih stavova mogu, a i treba, biti predmet diskusije, samo ne kao pojedinačno izdvojenih već kao uslovno – posledičnih segmenata kompleksne pojave koju nazivamo Prirodom.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

SVETLOST KREATIVNOSTI KAO TAČKA KOHERENCIJE SUPROTSTAVLJENIH IDEOLOGIJA 2. DEO

1140126_634484733545165000-1(1)piše: Miša Vasić

Tokom 1548,  San Ignacio de Loyola i nekoliko članova nedavno osnovane Družbe Isusove otvorilo je prvu jezutsku školu u Mesini u Siciliji, današnja Italija. Kultura je tako postala opsesija i teleološki ´okidač´dejstva inicijalnih jezuita; Edukativni sistem Zapada, oličen u intencijama katoličke crkve, nakon toga više nikada neće biti isti – usmeren je u određenom pravcu, čiji aspekti žive i danas.  U narednom periodu jezuiti osnivaju na desetine škola, od osnovnih do srednjih kao  i znameniti prvi Jezuitski univerzitet (Gregorijanski univerzitet) proistekao iz znamenitog Rimskog koledža, tri decenije kasnije, 1585 već su hiljadama kilometara daleko od Evope – otvaraju Istočnu školu u Makau koja prerasta u  univerzitet; u Japanu nastaje workshop i umetnička škola koja širi uticaj Zapadnog slikarstva toga doba, upoznajući japanske umetnike sa tajnama renesansnih majstora. Znameniti kompozitor  Palestrina (simetrijom sinhroniciteta, imao izvesnog muzičkog uticaja na Brian Eno-a) u Rimu dela kao kapela majstor i profesor muzike na univerzitetu za jezuitske studente.

U Latinskoj Americi su izgradili monumentalne kamene građevine namenjene institutivnoj edukaciji lokalnog stanovništva, sa ogromnim bibliotekama, daleko pre nego što su Britanci osnivali ikakve prekomorske obrazovne institucije

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

HIDROKOLON TERAPIJA

balansZdrava creva čine osnovu za zdravo telo. Poznato je da postoji čvrsta veza između procesa varenja i imunog sistema. „Smrt spava u crevima“ kaže jedna izreka vrlo aktuelna u današnjem vremenu.

Iskustvo je pokazalo da praktično nema čoveka sa idealnom funkcijom creva.Većina ljudi pati od poremećenog odnosa crevnih bakterija što vodi do lošeg varenja i nagomilavanja  otrova i otpadnih materija koji  se ne mogu dovoljno brzo razgraditi i izbaciti iz tela, kiseonik ne dospeva u dovoljnoj meri u tkiva što sve izaziva autotoksikaciju-samotrovanja.

Od davnina su poznate metode ispiranja debelog creva. U starom Egiptu, Rimu I kod Esena se mogu naći opisi procedure čišćenja creva.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

SVETLOST KREATIVNOSTI KAO TAČKA KOHERENCIJE SUPROTSTAVLJENIH IDEOLOGIJA 1. DEO

vatican_holyinquisition02_01(1)piše: Miša Vasić

Kreativnost u nauci, kao jedini plauzibilni generator progresa, potiče iz beskonačnog izvora ideocentričnog sveta pojedinaca, potpuno nezavisno od ideoloških konstrukata prividno suprotstavljenih grupa kojima pripadaju. Na taj način, oni su teleološki usmereni ka zajedničkom cilju, iako su, površno gledano, antagonističkipozicionirani.

Traganje za istinom je odvajkada bio ekstraordinarni motiv za ljude slobodnog duha. Međutim, nužnošću egzistirajuće kompleksnosti humanog psiho-habitualnog kontinuuma, potraga se istovremeno odvija na mnogo različitih planova. Fundamentalna nauka susreće teologiju, matematika se prepliće sa ezoterijom. Pri tome, usled neželjenih i nediferenciranih naslaga kolektivističkih identiteta, jasni pravci iluminacije konkretnih preklapanja definišućih pojmova sa stvarima iz realnog sveta su usput izgubljeni u magli ideoloških balasta, bilo sa strane nauke, bilo sa strane teologije/ezoterije/politike.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

VOX HARMONIAE FEMINAE

milica aSvet je uvek bio šaren, pa je takav i danas. Socijalne i kulturne razlike: s jedne strane, savremena tehnologija i obrok brze hrane za novac koji je, s druge strane dovoljan, čak ne i neophodan, za deset godina života u plemenu u kome vreme stoji… Ipak, u tom šarenilu postoji jedan aktuelni uvid, koji je zajednički svom čovečanstvu. To je uverenje da svet ovakav kakav je ide ka propadanju, da predstoji suštinski preokret. Ovakvo uverenje javlja se u različitim kulturama, prisutno je u svim socijalnim i političkim kategorijama. I oni za koje bi se reklo da trenutno vladaju svetom osećaju propadanje, isto kao i oni kojima se vlada. Reakcije su različite, jer su uslovljene konkretnim situacijama pa tako, dok jedni gledaju da ugrabe što više dok mogu i da taj neminovni preokret odlože, drugi pokušavaju da prežive dok se on ne desi, a treći, oni koji nisu poistovećeni samo sa materijalnom stranom, nastoje da ostanu ili postanu budni duhom, kako bi bili spremni. Kao i uvek kada se čovečanstvo nađe na prelasku u novo doba, javljaju se različita rešenja. Različita, a opet sa jednom zajedničkom osobinom – sva ta rešenja se daju kao privremena. Od političkih i ekonomskih, pa do ideoloških, nijedno nije osmišljeno kao recept za novo čovečanstvo, već samo za prelazni period.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

Praznik proleća – Uskrs prirode, drevni praznik buđenja sveg života

USK 2 Uskrs je drevni  praznik ponovnog budjenja prirode, uskrsavanja, koji je kristijanozacijom drugačije vremenski određen. 20./ 21. marta je na našoj geografskoj širini prolećna ravnodnevnica.  Toga dana su sile tame i svetla jednako snažne ali sunce dobija sve više na snazi i sa rastućim svetlom raste  snaga i plodnost u svoj prirodi

.Pobeda svetla, boginja proleća

Taj dan je bio praznovan u najvećem delu starog sveta, keltski naziv  mu je Ostara koji je prerastao u  Oestern/Eastern tj.Uskrs, staroslovenski praznik Maslenica  slavio se 21. marta. Uvek se radilo o odavanju počasti boginji proleća i plodnosti koja doprinosi  rastu u sveukupnoj prirodi. Slovenska Vesna i njen germanski pandan Freya, boginja zore Eostra (grčka  Eos ili Aurora) čije je ime izvedeno od Astrate, boginje koja se izjednačuje sa Ištar. Mladi bog sunca, Božić, rodjen na zimski solsticij kao nejaki nosilac svetla, sreće po prvi put boginju koja se tokom tamnog perioda godine regenerisala u devicu. Sada su oboje jednako snažni. Ali još nije vreme sjedinjenja, sada je vreme za pripremu. Vreme u kome devica zri u nevestu. Sa svakim danom raste snaga sunca, sve do  1.maja kada je keltski Beltane ili Valpurgijska noć, kada se sa boginjom sjedini u ritualnom venčanju, da bi stvorili novi život.

Započinje rast, energije lakše teku.

Još uvek mirujuće klice u tamnom krilu zemlje  se kreću napolje, počinje rast naviše. Takođe i za za nas, nakon dugog perioda mirovanja i unutrašnjeg usmerenja, ponovo stiže vreme da se krene napolje. Teška tamna strana godine se osvetljava  i životna radost jača. Dobijamo više energije i radosti  da sklapamo nove kontakte i sagledavamo  nove početke poslova čije plodove ćemo tokom leta u punoći moći da požnjemo. USK 1 Započinje porast životne snage u biljnom, životinjskom i ljudskom svetu. Dan i noć podjednako traju.Od tada dani postaju duži i priroda otpočinje novi godišnji ciklus. Taj praznik se slavio do punog meseca. Sunce je konačno  pobedilo i prkosi tami, život u prirodi počinje da se očituje, ptice se vraćaju, život se budi. To buđenje se može formalno namirisati. Svežina novog početka, izaziva u nama emocije i osećanja druge vrste, vreme za  udvaranje, flertovanje, spajanje i sjedinjenje otpočinje.

Vrba, zec i jaje

Postoji legenda da je na početku svih vremena velika boginja porodila jaje sveta. Grejala ga je među dojkama hiljadama godina. Kada su se pokazala prva naprsnuća na ljusci jajeta, boginja ga je pažljivo položila u veliku Tamu. Tamo se jaje raspuklo i iz njega je izašao ceo svet, zemlja i voda, životinje i biljke. Iz žumanca je nastalo sunce. I da bi se ljudi sećali ovog velikog dela, najstarije životinjske vrste se i danas legu iz jaja. Stari prehrišćanski običaj koji se slavio na prolećnu ravnodnevnicu zamenjen je uskrsom, ali je ostala uspomena kroz staru pagansku simboliku pre svega bojena jaja, životinju zeca i drvo vrbu. Prolećne sile su pobedile i sve kreće da cveta i raste. Nakon zimske pauze kokoši ponovo legu jaja, simbol novog početka i celovitosti. Vrbove grančice se vezuju i kače na kuću kao blagoslov. Zec je simbol plodnosti

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a

METODA INTERDISCIPLINARNOSTI SA MEHANIZMOM EVOLUCIJE I HIPOTEZOM PROSTORA I VREMENA

LjiljaDesevicDrugi deo monografije „Osnovi strukturologije“

Autorka: Ljiljana Dešević, psiholog

Čini se kao da je davno prošlo ono vreme kada je radoznao čovek, kakav je bio Faradej, mogao da zakači ključ na zmaja i da tako dođe do naučnih saznanja. Današnji glomazan i skup naučno-istraživački sistem otkriva činjenice, koje, po sopstvenom priznanju, često ne razume. Ipak, ne traži samo Faradej nauku, i nauka traži svog Faradeja. Ona nudi prostor čak i za fundamentalna istraživanja, pod uslovom da se promeni ugao gledanja i postave prava pitanja.

Kada za predmet svog proučavanja postavi sistem, i kada standardizuje način na koji taj sistem može da meri i menja, psihologija će postati egzaktna nauka. Samo pod ovim uslovom ona će moći da pokrene proces redefinisanja znanja drugih nauka, što se od nje odavno i očekuje.

Dalje »

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a