Warning: call_user_func_array() [function.call-user-func-array]: First argument is expected to be a valid callback, '' was given in /home/content/89/7929989/html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
orthopedic pain management

Nikola Tesla – otkrivač skalarnih valova

Dr. sc. Ivan Šimatović, dipl. inž. el.

“Onog dana kad znanost počne proučavati nefizikalne pojave u deset godina
napredovati će više nego u svim ranijim stoljećima svoje povijesti.”

Nikola Tesla

Epohalna Teslina otkrića na granicama moderne fizike

Život i djelo Nikole Tesle, nenadmašnog istraživača, otkrivača i izumitelja u području elektrotehnike, energetike i strojarstva, na žalost, još uvijek nije potpuno istraženo. U njegovoj biografiji još ima mnogobijelih mrlja i praznina koje valja popuniti i premostiti.

No, unatoč tome i bez pretjerivanja, može se reći da je Teslin grandiozan otkrivačko-izumiteljski opus mnogo više od uobičajene rutinske primjene znanstvenih načela u tehnici, kako se to još uvijek najčešće drži u široj javnosti.

Značajan doprinos nadogradnji klasične teorije dinamičkih elektromagnetskih polja

Nikola Tesla bio je iznimno nadaren čovjek veoma bujne mašte, snažne intuicije i gotovo nedostižne sposobnosti imaginacije. Svaki problem geometrijske ili konstrukcijske naravi kojeg je rješavao mogao bi lakoćom izvanredno plastično predočiti u svom umu, što mu je uvelike olakšavalo tegoban istraživačko-izumiteljski rad te nepogrešivu izradu potpuno funkcionalnih prototipova. Zahvaljujući tim iznimnim duševnim osobinama njegov je pogled nerijetko bio vizionarski usmjeren u budućnost, daleko ispred poimanja pragmatične sredine i vremena u kojem je živio i stvarao.

Tesla je po mnogo čemu bio čovjek izuzetnog formata koji je u mnogo čemu bitno odskakao od svoje sredine. Bio je vrlo talentiran, vrijedan i kreativan otkrivač, skroman čovjek iznimno visokog morala. Za razliku od mnogih drugih izumitelja nikad nije radio i stvarao s ciljem da njegovo ime jednog dana bude ispisano zlatnim slovima među plejadom velikih znanstvenika i izumitelja koji su svojim epohalnim otkrićima trajno zadužili čovječanstvo. Bio je jedan od vrlo rijetkih nepokolebljivih humanista visokih ideala. Djetinje naivno volio je ljude i predano je nastojao služiti čovječanstvu, a da za to nije za života gotovo ništa dobio zauzvrat.

Prigodom opsežnih eksperimentalnih istraživanja mogućnosti prijenosa električnih signala i energije u Coloradu Springsu 1899./1900. godineTesla je, zahvaljujući svojoj izvanrednoj intuiciji i pronicljivosti uma, dao i značajan eksperimentalni doprinos nadogradnji klasične teorije dinamičkih elektromagnetski polja koju je u šezdesetim godinama XIX. stoljeća matematički formulirao u obliku parcijalnih diferencijalnih jednadžbi škotski fizičar James Clerk Maxwell (1831.-1879.).

Ta su Teslina otkrića bila toliko dalekosežna i neobična da je zbog njih ubrzo izgubio naklonost svojih prepredenih profitno orijentiranih financijera te je u posljednjim desetljećima svog tegobnog života bio, na određeni način, čak bio perfidno uklonjen iz pomno kontroliranog svijeta znanosti i tehnike. Takav neljudski postupak prema njemu Tesla je svojedobno vizionarski smireno prokomentirao ovako: “Sadašnjost je njihova, ali budućnost, za koju stvarno radim, pripada meni.” Vrijeme je potvrdilo da je bio u pravu. Jedino u čemu se prevario jest žalosna činjenica da su neka njegova dalekosežna otkrića bila drsko uzurpirana i, protivno njegovoj nakani o dobrobiti za čovječanstvo, primijenjena u vojne svrhe.

Tijekom svojih serija pokusa snažnim visokofrekventnim (VF) i visokonaponskim (VN) emiterom u Coloradu Springsu došao je, čini se, do epohalnog otkrića koje bi, dođe li u krive ruke, moglo biti vrlo opasno te stoga imati nesagledive posljedice za našu previše materijalistički-profitno orijentiranu neoliberalnu civilizaciju kojoj, osim neprestanog bezobzirnog zgrtanja novca i bogatstva, više ništa nije sveto.

Svjetski centri moći i visoki vojni krugovi velikih sila brzo su uočili dalekosežnost i stratešku važnost tih Teslinih usputnih otkrića te stoga nisu dopustili da ona postanu opća znanstveno-tehnička svojina čovječanstva. Ona dosežu do samih granica moderne fizike i uvriježenog materijalističko-pozitivističkog pogleda na svijet koji je već odavno uzdrman u samim temeljima i približava se svom neizbježnom kolapsu. To se posebice osjeća u suvremenoj fizici koja se već desetljećima bespomoćno vrti u začaranom krugu oko goleme hrpe krhotina (propale teorije i eksperimenti) iz kojeg se ne nazire spasonosan izlaz.

Osebujni skalarni valovi još uvijek su teško pojmljivi čak i znanstvenicima

Ima naznaka da je Tesla, barem na intuitivnoj razini, uspio riješiti ujedinjenje gravitacijskog i visokofrekventnog elektromagnetskog polja. Čak mu je pošlo za rukom da sve to i djelomično eksperimentalno provjeri, proizvevši svojim snažnim emisionim uređajem gravitacijom usmjeren skalarni val koji predstavlja složen longitudinalno-transverzalan nehercijanski elektromagnetski val čudesnih svojstava. Time je postavio temelje skalarnoj elektronici koja je, zbog velikih mogućnosti koje pruža, vrlo brzo ušla u javnosti nedostupnu vojnu fiziku.

Skalarni valovi su novi entitet hiperdimenzijske fizike koji nadilazi odveć skučene okvire poimanja klasične fizike. Valja naglasiti da oni nisu nikakva natprirodna pojava, već samo vrlo složena prirodna pojava koja izmiče našoj ograničenoj percepciji.

Kod klasičnog hercijanskog vala električno i magnetsko polje titraju transverzalno na smjer širenja vala. Kod skalarnog vala električno polje titra longitudinalno, a magnetsko polje transverzalno na smjer širenja vala. Stoga je skalarni val longitudinalno-transverzalan.

Po načinu rasprostiranja i svojstvima skalarni valovi bitno se razlikuju od znanih nam izrazito disipativnihhercijanskih transverzalnih elektromagnetskih (EM) valova i još slabo istraženih gravitacijskih (G)valova.Ti su valovi vjerojatno samo posebni pojavni oblici općeg skalarnog vala u kojem je EM ili G komponenta jednaka ili praktički jednaka nuli.

Shvati li se Einsteinovu opću teoriju relativnosti kao posebnu pojednostavnjenu varijantu općenitije i daleko složenije nove teorije superrelativnosti u četverodimenzionalnom(4D) hiperprostorno-vremenskom (dis)kontinuumu, dolazi se do vrlo složene parcijalne diferencijalne jednadžbe u skalarnom obliku s kvaternionima (hiperkompleksnim brojevima) po kojoj su skalarni valovidobili ime. Oni se, za razliku od gravitacijskih i elektromagnetskih valova, općenito uzevši, gotovo bez prigušenja (gubitaka)šire hiperprostorom kojisadrži četiri nama nepredočiveneovisne prostorne dimenzije i vrijeme.

Teoretski uzevšiskalarni valovi mogu se kretati ne samo kroz prostor već moždai kroz vrijeme. U njihovom rasprostiranju ne mogu ih skrenuti niti zaustaviti ili prigušiti materijalne prepreke i predmeti kao što su, primjerice, vodljive metalne pregrade i kutije, Faradayev kavez ili bilo koja druga vrsta materijala.

U tom pogledu iznimka su samo posebno oblikovana pravilna geometrijska tijela – uspravni stošci i piramide izrađeni od dielektričnog materijala – koja ih, u određenim uvjetima ekspozicije, privlače, prelamaju i fokusiraju duž segmenta njihove vertikalne osi kojeg određuju središta upisane i opisaneim kugle. Ti pravilni poliedripredstavljaju energijski aktivne statičke skalarne naprave. Oni, ovisno o proporcijama, utjelovljuju određeni hiperindeks lomanHzaskalarne valove. To je teško dohvatljivo istraživačko područje izvan granica konvencionalne fizike.Njime se danas bave brojni istraživači “polja piramide”.

Ta neobična svojstva skalarnih valova,koji nadilaze našu ograničenu 3D percepciju,bitno otežavaju njihovu detekciju i mjerenje. No, unatoč tomu, njima se, za razliku od gravitacijskih valova, u određenim uvjetima može upravljati pa se stoga mogu (zlo)koristiti na različite načine.

Pri rasprostiranju skalarnih valova 4Dhiperprostorom oni, slikovito rečeno, na određenim mjestima “probadaju” naš 3Dprostor, dio puta prolaze njime te se opet vraćaju u nama nedohvatljiv 4D hiperprostor. Pri tomu brzina njihova širenja u hiperprostoru nije ograničena brzinom svjetlosti kao najvećom mogućom brzinom u našem 3Dprostoru. Tesla je pretpostavljao da se oni vjerojatno kreću neograničeno brzo, što znači da se mogu gotovo trenutno rasprostrti između vrlo udaljenih točaka.

Složeniskalarni valovi koji uz elektromagnetsku sadrže gravitacijsku komponentu djeluju, ovisno o jakosti, manje ili više izobličavajuće na naš 3D prostorno-vremenski kontinuum te mogu izazvati fenomenalne učinke pred kojima zastaje dah. Oni su toliko osebujni i neobični da su još uvijek teško pojmljivi čak i znanstvenicima koji ih uglavnom osporavaju ili guraju u pseudoznanost. Uspije li se ekstremno snažnim uređajima skalarne elektronike generirati i fokusirati dovoljno jak skalarni val on bi mogao toliko napeti i savinuti naš 3D prostorno-vremenski (dis)kontinuum da on popusti te na jednom mjestu, ili točnije rečeno singularnoj točki,slikovito rečeno,doslovce “pukne”.

Tim “puknućem” otvaraju se vrata (portal) prema 4Dhiperprostoru. Mjesto “puknuća” 3Dprostora je singularitet kakav vlada iza horizonta događanja “crne rupe”. U njemu ne vrijede znani nam fizikalni zakoni. Poveže li se takav singularitet s nekim drugim proizvoljno udaljenim singularitetom dobiva se “tunel” ili “crvotočina” u hiperprostoru koja ih,opisno rečeno,“kratko spaja”. Tim hipotetskimportalomse, uz određene uvjete koje je veoma teško formulirati na razumljiv način, mogu trenutno slati signali, energija ili čak putovati s jednog mjesta na neko drugo vrlo udaljenogotovo trenutno (međuzvjezdana putovanjanadsvjetlosnim brzinama).

Skalarni valovi u našem okolišu

Valja naglasiti da skalarni valovi nisu samo hipotetski koncept moderne teorijske fizike teško razumljive prosječnom čovjeku. Dosadašnja istraživanja pokazuju da postoje brojni prirodni emiterii prijemnici skalarnih valova u našem okolišu. U njih spadaju mozak, nervni sustav te aura ljudi, životinja i biljaka. Na skalarnim valovima temelje se vjerojatno i razni oblici izvanosjetilnog opažanja (IOZ-a) kao što su, primjerice, telepatija, vidovitost, teleradiestezija i tomu slično. Stoga ne čudi da pri njima udaljenost i oklapanje ne igraju nikakvu ulogu.

Tesla je bio uvjeren da skalarni valovi utječu na misli, ali i da ih naše misli također mogu generirati. Njihje držao odgovornima i za pojavu još uvijek znanstveno nedovoljno istraženih kuglastih munja koje je, uz dosad neponovljiv uspjeh, majstorskom spretnošću proizvodio u svom laboratoriju pomoću visokonaponskog visokofrekventnog rezonantnog transformatora popularno zvanog Teslin transformator.

Za modernu znanost su kuglaste munje samo teško objašnjiva elektromagnetska anomalija koja, naizgled, proturječi zakonitostima klasične elektrodinamike. Dosadašnja istraživanja upućuju da se one, učestalije nego drugdje,pojavljuju nad mjestima gdje se zapažaju jače emanacije geopatogenog zračenja (GPZ-a) geoloških anomalija kao što su snažni turbulentni tokovi podzemnih voda terasjedi, rascjepi i duboke pukotine u tlu.

Geobiologija i geopatologija, relativno mlade i perspektivne (pred)znanstvene discipline, koje se bave istraživanjem utjecaja GPZ-a na različite mikro i makroorganizme, još se uvijek velikim dijelom temelje na subjektivnoj radiestezijskoj detekciji zona GPZ-a. Istraživanja pokazuju da se u tim zonama,manje ili više štetnim za zdravlje ljudi i nekih domaćih životinja, uz elektromagnetske valove, termalne neutrone i ultrazvučne vibracije koje izazivaju snažni turbulentni podzemni vodni tokovi u stjenovitu tlu, također rasprostiru i vrlo prodorni gravitacijom usmjereni skalarni valovi.

Prije sedamdesetak godina otkrivene su, uz već tisućljećima poznate zone GPZ-a koje se protežu iznad podzemnih vodnih tokova i geoloških anomalija, i dvije energijski uzajamno povezane globalne mreže GPZ-a koje su, prema imenima njihovih otkrivača, prozvane Hartmannovom i Curryjevom mrežom. Mjesta križanja linija tih nevidljivih mreža zračenja predstavljaju zone pojačanog GPZ-a i u geobiologiji se nazivaju Hartmannovim i Curryjevim križištima ili čvorištima.

Isprva se držalo da su te dvije temeljne globalne mreže GPZ-a, čija su križišta toliko bliska da ih se u geobiološkoj praksi drži istovjetnima, posebna vrsta mrežno strukturiranog elektromagnetskog zračenja koje dopire iz svemira kroz magnetosferu do površine Zemlje. No, novija istraživanja su pokazala da njihovu okosnicu čine gravitacijom usmjereni stojniskalarni valovi.

Skalarna oružja postaju stvarnost

Kada je Tesla, komentirajući svoja istraživanja bežičnog prijenosa na daljinu električnih signala i energije, često nerazumljiva javnosti, a nerijetko i stručnjacima, zanosno govorio o neiscrpnim izvorima besplatne kozmičke energije i mogućnostima njezina pridobivanja i korištenja u miroljubive svrhe – to nije bio samo plod njegove bujne i razigrane mašte, već realnost koju je načelno verificirao svojim osebujnim eksperimentima na snažnom emiteru u Coloradu Springsu.

Nakon njegove tajnovite smrti u hotelskoj sobi početkom siječnja 1943. godine u njegovoj bogatoj ostavštini ostali su zapisi i skice uređaja koji još uvijek nisu u potpunosti istraženi. Pretpostavlja se da su mnoge njegove zabilješke i skice koje se odnose na bežični prijenos energije i skalarne valove kriomice otuđili pripadnici američkih vojnih obavještajnih službi ocijenivši da su od prvorazrednog vojnog značaja. Stoga u njegovoj bogatoj ostavštini dostupnoj javnosti vjerojatno postoje mnoge praznine.

Na temelju epohalnih Teslinih otkrića na tom području, odmah po završetku Drugog svjetskog rata, započela su u SAD-u i SSSR-u opsežna tajna vojna istraživanja koja su, njihovom zloporabom, iznjedrila takozvana skalarna oružja. Teoretski uzevši, ona mogu biti mnogo razornija od klasičnog fisijskog i fuzijskog termonuklearnog oružja. Stoga se o njima široj javnosti sustavno uskraćuju relevantne informacije.

Do koje mjere su već razvijena skalarna oružja moglo se samo neizravno saznati kada je na pregovorima o ograničenju naoružanja SALT 1975. godine SSSR predložio SAD-u “…da se ograniči daljnji razvoj novih oružja moćnijih od svega što čovjek može zamisliti”. Tada su se, unatoč uobičajeno vrlo škrtim vojnim izvorima, u kuloarima mogli čuti pojmovi:“Teslin štit”, “Tesline vatrene kugle” i tomu slično.

Takva egzotična nekinetičkaoružja je još 1980. godine, prigodom rata u sjevernom Afganistanu, iskušavala sovjetska Crvena armija. Tada su, naime, tamo bile primijećene brojne “vatrene kugle” – umjetno proizvedene i daljinski navođene kuglaste munje visoke energije. One su, precizno navođene, dolijetale s teritorija SSSR-a i, kad bi se približile afganistanskim vojnim instalacijama ili postrojbama, eksplodirale bi uz snažan prasak.

Pri tomu su,zbog ekstremno snažnog kratkotrajnog “pljuska” elektromagnetskog polja koje se oslobodilo njihovom eksplozijom, bivale potpuno uništene ili teško oštećene osjetljive elektroničke komponente čak i na kilometrima udaljenim vojnim i civilnim uređajima. O tim neobičnim elektromagnetskim bombama proizvedenim na pulsnimskalarnim topovima izvijestio je, među prvima, časopis SundayTimes sredinom kolovoza 1980. godine.

Poznato je da se već dulje vrijeme, daleko od očiju javnosti i u najstrožoj tajnosti, razvijaju i ispituju specijalna neinvazivna oružja utemeljena na skalarnoj elektronici.Ona s većih udaljenosti mogu ciljano djelovati na psihu ljudi i njihovo ponašanje. Namijenjena su vjerojatno za programiranu daljinsku manipulaciji masama na većem području (gradovi, čitave države).

Pretpostavlja se da su u danas već pomalo legendarnom “Eksperimentu Philadelphia” i “Projektu Montauk” također bila primijenjena neka Teslina otkrića na području skalarneelektronike. Ima indicija da se takvi sablasni pokusi, koji nadilaze granice mašte, i dalje provode u najstrožoj tajnosti. Da se odvrati pozornost javnosti, o njima se iz obavještajnih krugova velikih svjetskih sila povremeno tendenciozno lansiraju brojna lažna izvješća čija je svrha da se u javnosti stvori dojam da su sve to samo puka naklapanja i fantazija ili se mogućnosti tih egzotičnih oružja iz arsenala “ratova zvijezda”prikazuju u nerealnom omalovažavajućem ozračju.

Nedvojbeno je da je Tesla svojim epohalnim otkrićima iznimno mnogo doprinio da moderna fizika danas može pružiti ruku-pomirnicu metafizici i duhovnosti te da je konačna istina o stvarnosti u svojoj sveukupnosti zasigurno samo jedna. Brojne su samo njezine prezentacije jer ovise o rakursu i optici kroz koju ju se promatra. Nedvojbeno je da su neka široj javnosti manje poznata dalekosežna Teslina istraživanja utrla put do važnog saznanja da nismo zauvijek neraskidivo vezani uz ovaj,našoj veoma ograničenoj urođenoj percepciji, jedino dostupan trodimenzionalni materijalni svijet.

On je, po svemu sudeći, tek djelić nedokučivo složene sveukupne kreacije koja ima dvije temeljne manifestacije – višeslojnu prostorvremensko-materijalnu i duhovnu koja ju posve prožima, osmišljava i svrsishodno pokreće još od davno prohujalog trenutka spektakularnog Velikog praska koji se, prema relevantnim procjenama znanstvenika, posljednji put zbio prije otprilike 14 milijardi godina.

Moć Teslinih (skalarnih) talasa  http://kpv.rs/?p=1782
MOĆ IMAGINACIJE http://kpv.rs/?p=1001
PERSPEKTIVA TESLINE NAUKE U BUDUĆNOSTI http://kpv.rs/?p=1834
Emisija “Polarotor Specijal”  http://kpv.rs/?p=1333
Trodimenzionalno vreme http://kpv.rs/?p=1977
Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

10 Responses do “Nikola Tesla – otkrivač skalarnih valova”

 1. Jelena Medic says:

  Ovo je zaista velik trenutak za sve nas.
  Ziveo Nikola Tesla!

 2. Vladimir says:

  Gospodine TESLA, srećan Vam rođendan!

  http://www.youtube.com/watch?v=Ft-QTZrsZ78

  Ime i pojmovi u imenu:
  T(telekomunikacije)
  E(etar, elektricitet, energija)
  S(struja, solarno, Sunce)
  L(litosfera-Zemljin sloj)
  A(atmosfera-sa svojim slojevima)

 3. Vladimir says:

  Zapadna “kultura”, konkretno-američka i pjesma o Tesli:

  http://www.youtube.com/watch?v=Pubb0zteUKM&feature=related

  🙂 🙂

 4. Mirjana A.R. says:

  Nikola Tesla – najjači i najplodonosniji genije, od kad je planete Zemlje! Slava Mu!

 5. Vladimir says:

  – Elektrisch mobil ohne Tanken? –

  http://www.teslasociety.ch/info/doc/epoche_8.2011.pdf

 6. Spomenka Jahovic says:

  Nikola Tesla je najveci covjek koji je ikada zivio na zemlji,sve sto danas imamo mozemo zahvali ti njemu,on je stvorio dvadeseto I dvadeset I prvo stoljece.Rekao je sve je svijetlost a ja sam dio svijetlosti I ona je moja muzika.

 7. […] Nikola Tesla – otkrivač skalarnih valova […]

 8. […] Nikola Tesla otkrivač skalarnih valova […]

 9. darko janeš says:

  p to je super treba to razvijati
  u dobre svrhe npr ufo letjelice ,zvjezdana vrata struja svima i svugdje
  poz

Ostavite komentar