PSIHODIJAGNOSTIKA KAO PROCES MERENJA

Desevic tPiše Ljiljana Dešević, psiholog:

Egzaktne nauke imaju tačku do koje su stigle u svom razvoju i od koje se šire u jednom pravcu. Psihologija još nije ispunila taj uslov. Čak i psihijatrija, sa kojom je psihologija kompatibilna, često menja klasifikaciju mentalnih oboljenja.

Da bi psihologija postala egzaktna i zauzela mesto koje joj pripada u sistemu nauka, ona najpre mora za predmet svog proučavanja da postavi strukturu psihološkog sistema i da bude u stanju da tu strukturu izmeri i izmeni.

Studija koja je pred namabavi se merenjem u psihologiji i predstavlja sažetak studije: „Prilog za standardizaciju procesa merenja strukturepsihološkog sistema“. Rad je nastavak istraživanja strukture psihološkog sistema autorke.

MERENJESTRUKTUREPSIHOLOŠKOGSISTEMA

Naravno da merenje u psihologiji postoji i zove se psihodijagnostika. Koja to onda pitanja psihologija još uvek nije postavila, a na koja ova studija nudi odgovore?

Može se reči da savremena psihologija još uvek:

 • Ne vidi psihodijagnostiku kao proces merenja
 • Nema standardizovanu doktrinu merenja, pa time ni jasno definisan, standardizovan i egzaktan merni instrument

Savremena psihologija jeza predmet svog proučavanja postavila psihički život, za koji tvrdi da je svojim najvećim delom nesvestan. Da li i na koji način to nesvesno može da se meri?

Studija „Prilog za standardizaciju procesa merenjastrukturepsihološkogsistema“, čiji je sažetak pred vama, bazira se na poznavanju strukture psihološkog sistema. (Pogledati na: http://www.psychostructurology.rs )

Ova studija :

 • Postavlja strukturu psihološkog sistema za predmet merenja (dokazuje da se jedino struktura psihološkog sistema može meriti)
 • Predlaže klasifikaciju oboljenja strukture psihološkog sistema
 • Definiše merni instrument strukture psihološkog sistema
 • Bavi se kvantifikacijom procesa merenja strukture psihološkog sistema

Fundamenatlna priroda pristupa merenju strukture psihološkog sistema ove studije, vidi se u polaznoj premisi, tj. u definiciji procesa merenja. Ta definicija glasi: ·       Metodu merenja u psihologiji (treba da) činestandardizovani postupci kojima dijagnostičar svoju psihološku strukturu povezuje sa strukturom dijagnostičkog procesa (sa svim komponentama dijagnostičkog procesa), u cilju razumevanja strukture psihološkogsistemaispitanika, tj. druge osobe.Da bi se realizovao cilj merenja strukture psihološkog sistema, postavljen ovom definicijom, studija se bavi

1.     Vrstama oboljenja strukture psihološkog sistema

2.     Komponentama strukture dijagnostičkog procesa

3.     Mernim instrumentom strukture psihološkogsistema

4.     Fazama procesa merenja strukture psihološkogsistema

5.     Merenjem strukture psihološkogsistema kao procesom psihoterapijske podrške klijentu*

U okviru teme: vrste oboljenja strukture psihološkog sistema, studija se bavi:

 • Klasifikacijom patoloških promena strukture psihološkog sistema
 • Delovima strukture psihološkog sistema koji oboljevaju
 • Rakcijom psihološkog sistema na oštećenje**

 

OČEKIVANI UTICAJ MERENJA PSIHOLOŠKOG SISTEMA NA MULTIDISCIPLINARNOST

Zašto prevazilaženje granica između različitih područja istraživanjanije u potpunosti moguće bez egzaktnog i preciznog merenja strukture psihološkog sistema?

 

Egzaktno i precizno merenje strukture psihološkog sistema omogućava:

 • Bolje razumevanje same strukture psihološkog sistema
 • Bolje razumevanje strukture svih drugih sistema u Univerzumu
 • Bolje razumevanje veza psihološkog sistema sa strukturama svih drugih sistema u Univerzumu***

Razumevanje veza struktura svih sistema Univerzuma jednom će postati predmet multidisciplinarnosti.

Metoda proučavanja veza struktura svih sistema Univerzuma jednom će postati metoda multidisciplinarnosti.

__________* Bavljenjevezomkoja postoji između merenja strukture psihološkog sistema i psihoterapijske podrške klijentu, uvodi studiju u oblast psihoterapije i medicinske etike.

** Bavljenje ovim temama uvodi studiju u oblast psihijatrijske i neurološke dijagnostike.

*** Ovo je predmet studijeMultidisciplinarnost: metodološki okvir“ koja će biti objavljena na sajtu „Kroz prostor-vreme“.

Copyright©Ljiljana Dešević 2014

 

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

Ostavite komentar