INTERDISCIPLINARNOST I PSIHOLOGIJA OSNOVI STRUKTUROLOGIJE

Ljilj t-Autorska studija- Prvi deo

Autorka: Ljiljana Dešević, psiholog

„Dvadeset i prvi vek će, u prvom redu, biti vek interdisciplinarnosti.“
Nacionalna akademija nauka SAD

Tačno objašnjenje svih fenomena koje proučavaju pojedinačne nauke, zahteva od nas:
• da sve fenomene posmatramo kao strukturirane sisteme
• da znamo princip strukturiranja psihološkog sistema čoveka
• da znamo princip konekcije psihološkog sistema čoveka sa ostalim sitemima

Ukoliko Nauku definišemo kao ukupnost svih nauka, možemo reći da je znanje o principu strukturiranja psihološkog sistema i o principu konekcije tog sistema sa drugim sistemima, ona karika koja nedostaje da bismo mogli da:
• razumemo ono što nam je još uvek nerazumljivo
• postavimo matematički model svih sistema
• postavimo matematički model same Nauke (“svega“)

Razumevanje onoga što nam je u proučavanim sistemima nerazumljivo, je cilj interdisciplinarnosti.
Taj se cilj može postići ukoliko se dovedu u vezu strukture više sistema.
Dovođenjem u vezu struktura više sistema, interdisciplinarnost bi ono što je nerazumljivo u sistemima „prevela“ u razumljivo, tj. u znanje.
Ova studija je „iskorak preko horizonta oficijelne neuke“ u tom pravcu.

 

INTERDISCIPLINARNOST I PSIHOLOGIJA

OSNOVI STRUKTUROLOGIJE

Autorka: Ljiljana Dešević, psiholog

“Biti u centru između reči psiho i reči struktura i iz ta dva dijametralno suprotna sveta izvući logos, znači biti u tačnoj simetrali ugla koji ove dve oblasti razdvaja. Znanje o toj simetrali je znanje za ovaj milenijum. Još nije jasno za koji vek.”

Vojin Vukadinović, elektro inženjer, o studiji
„Psihostrukturologija”

SISTEM

Sve što postoji u prirodi, tj. u poznatom delu Univerzumu, je matematički pravilno strukturiran sistem.

Da bismo mogli tačno da objasnimo sve fenomene Univerzuma neophodno je da ih posmatramo kao strukturirane sisteme.

Strukturu svakog sistema čine:
• komponente sistema
• konekcije svih komponenti sistema (interne konekcije sistema)
• konekcije sistema sa drugim sistemima (eksterne konekcije sistema)

Svaki sistem se strukturira iz već strukturiranih sistema.

O principu strukturiranja svakog sistema možemo reći:
• svaki sistem u sebi sadrži delove strukture svih sistema iz kojih je strukturiran
• delovi strukture svakog sistema se sadrže u delovima strukture svih sistema koji će se iz njega strukturirati

Znači, sve što postoji u Univerzumu je matematički pravilno strukturiran sistem koji se nalazi „unutar“ drugih sistema.

STRUKTURA I FUNKCIJE

Na složenoj i matematički pravilnoj strukturi sistema zasnovane su funkcije, koje su istog nivoa složenosti i matematičke pravilnosti.

To znači da: poznavanjem funkcija sistema možemo razumeti strukturu sistema, i obrnuto.

Međutim, kod nekih sistema se dešava da nam poznavanje funkcija sistema ne omogućava razumevanje njegove strukture, i obrnuto.

Otvoreno pitanje nauke je: Šta je to što jedan sistem čini nerazumljivim?

Razumevanjem nerazumljivog u sistemu bavi se interdisciplinarnost.

KONEKCIJE

Rekli smo da svaki sistem u sebi sadrži deo strukture svih sistema iz kojih je strukturiran, a da se istovremeno delovi njegove strukture sadrže u delovima strukture svih sistema koji će se iz njega strukturirati.

Zbog toga, svi sistemi:
• jednim svojim delom imaju iste komponente
• jednim svojim delom imaju različite komponente

Isti delovi strukture koji postoje kod različitih sistema, čine makro, ili eksterne konekcije Univerzuma, tj. deo su strukture Univerzuma.

Znači: Sistemi se preko zajedničkih komponeti, tj. preko istih delova svojih struktura, matematički pravilno konektuju u celinu Univerzuma.

Zato je svaka komponenta svakog sistema matematički pravilno konektovana sa svakom komponentom svih ostalih sistema Univerzuma.

INTERNA I EKSTERNA KONEKCIJA

Isti delovi (iste komponente) svih komponenti sistema čine internu ili mikro konekciju Univerzuma.
Komponente sistema i njihovi delovi se mogu opažati, ili se samo pod određenim uslovima mogu opažati.
Trajanje istih delova komponenti jednog sistema u sistemu, tj. interna konekcija, se ne može opažati, pa se time ne može ni razumeti.

Sve iste komponente različitih sistema Univerzuma čine jednu eksternu konekciju Univerzuma.
Komponente svih sistema se mogu opažati, ili se samo pod određenim uslovima mogu opažati.
Trajanje istih komponenti u različitim sistemima Univerzuma, tj. eksterna konekcija, se ne može opažati, pa se time ne može ni razumeti.

RAZUMEVANJE KONEKCIJA

Sistemi se mogu razumeti samo pod uslovom da se razumeju principi njihove interne i eksterne konekcije.

Interdisciplinarnost, da bi objasnila principe internih i eksternih konekcija, na prvom mestu mora da objasni zašto neke komponente sistema opažamo, a neke ne opažamo.

EVOLUCIJA, STRUKTURIRANJE, KONEKCIJE

Proces nastanka (proces strukturiranja) novog sistema, npr. proces strukturiranja makroskopskog objekata ili psihološkog sistema, je proces uspostavljanja novih konekcija već postojećih sistemima.

Pojam Proces strukturiranja sistema isključuje pojam evolucije.

PSIHOLOŠKI SISTEM

Preduslov koji moramo ispuniti da bismo mogli objasniti „sve“, je da poznajemo principe strukture i konekcije psihološkog sistema čoveka.

Šta je to u psihološkom sistemu toliko specifično?
• psihološki sistem je najsloženija, a time i najfunkcionalnija od svih poznatih struktura
• komponente tog sistema su istovremeno i gradivne komponente sistema i funkcije sistema
• komponente psihološkog sistema se mogu opažati neposredno
• konekcije psihološkog sistema se, pod određenim uslovima, mogu opažati neposredno

Funkcionalnost, tj. moć, tj. specifičnost psihološkog sistema ogleda se u tome što je taj sistem u stanju da:
• razume strukture drugih sistema
• izmeri strukture drugih sistema
• izmeni strukture drugih sistema
• upravlja strukturama drugih sistema
• razume sopstvenu strukturu
• izmeri sopstvenu strukturu
• izmeni sopstvenu strukturu
• upravlja sopstvenom strukturom

Videti monografiju: „Psihološki sistem: struktura i izmena strukture“ na:
http://www.psychostructurology.rs/works/STRUKTURA%20PSIHOLOSKOG%20SISTEMA.pdf

Specifičnost strukture psihološkog sistema je predmet i naše studije u izradi: „Geometrija psihološkog sistema: dinamički model srukture“.

KVANT

Kvant je najsitnija poznata čestica Univerzuma.

Kako se svaki sistem strukturira iz već strukturiranih sistema, tako je i najsitnija čestica (kvant) takođe sistem.

Kvant je:
• komponenta atoma
• komponenta svih poznatih sistema Univerzuma

Kako se svaki sistem strukturira iz sistema koji u svojoj strukturi imaju kvant, tako i psihološki sistem u svojoj strukturi mora imati kvant.

Fizika principom neodređenosti objašnjava funkcionisanje kvanta.

Kada bi funkcionisanje kvanta uistinu bilo neodređeno, to bi značilo da je struktura atoma, po kojoj kvant funkcioniše, nepravilna.

Kada bi struktura atoma bila nepravilna, onda bi i strukture ostalih sistema Univerzuma, pa i psihološkog, bile takođe nepravilne.

Ukoliko bi strukture svih sistema bile nepravilne ti sistemi bi, na funkcionalnom nivou, morali biti haotični i nemoćni.

Čak i ako jako dobro poznajemo strukturu psihološkog sistema, preduslov koji moramo ispuniti da bismo mogli objasniti „sve“, je i da poznajemo principe:
• strukture, funkcije i konekcije kvanta
• strukture iz kojih je kvant strukturiran

INTERDISCIPLINARNOST

Da bi razumela nerazumljive strukture proučavanih sistema, da bi, na primer, razumela nepredvidivo funkcionisanje kvanta, interdisciplinarnost se bavi:
1. datim (kvatnim) sistemom
2. psihološkim sistemom
3. drugim sistemima, i to:
• upoznatim i objašnjenim sistemima
• upoznatim, a neobjašnjenim sistemima
• nepoznatim sistemima kojima se ne može eksperimentisati
• nepoznatim sistemima koji se ne mogu tačno opažati
• nepoznatim sistemima koji se ne mogu opažati

Interdisciplinarnost:
• na metodološkom nivou povezuje sisteme
• na teorijskom nivou povezuje nauke

INTERDISCIPLINARNOST ILI STRUKTUROLOGIJA

Interdisciplinarnost će postati nauka samo ukoliko počne da proučava konekcije sistema.

Nauku koja se bavi konekcijama sistema nazvaćemo strukturologija. U daljem tekstu koristićemo taj naziv.

Ova studija na neki način izjednačuje pojmove: interdisciplinarnost, strukturologija,
Nauka, opšta teorija sistema i filozofija nauke.

METODA STRUKTUROLOGIJE

Metoda strukturologije je matematička metoda koja se oslanja:
• na matematički pravilnu strukturu svih sistema
• na činjenicu da u strukturi različitih sistema postoje iste komponente, tj. „isto“

Suština metode strukturologije je dovođenje u vezu poznatih sa nepoznatim delovima strukture različitih sistema.

Znanje do kog se dođe primenom metode strukturologije:
• Nauci će otkrivati „mesta“ na kojima treba „tražiti“ „nove“ strukture, funkcije i konekcije (nalik na Mendeljejev sistem elemenata)
• pojedinačnim naukama će omogućiti da sisteme kojima se bave: izmere, izmene i da njima upravljaju.

Metoda strukturologije je predmet naše naredne studije.

UMESTO ZAKLJUČKA

Nikola Tesla je rekao: „Od onog dan kada počne da proučava parapsihološke pojave, nauka će za deset godina napredovati više nego u svim vekovima svoje istorije.“

Mi očekujemo da će, kada upozna struktruru psihološkog sistema i tu strukturu dovede u vezu sa strukturama drugih sistema, Nauka „za deset godina napredovati više nego u svim vekovima svoje istorije.“

Verujemo da na pitanja koja pokreće ova studija odgovor može dati svaki dobar poznavalac strukture psihološkog sistema.
Copyright©Ljiljana Dešević 2015

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

One Response do “INTERDISCIPLINARNOST I PSIHOLOGIJA OSNOVI STRUKTUROLOGIJE”

  1. […] Interdisciplinarnost i psihologija: osnovi strukturologije (http://kpv.rs/?p=3257) […]

Ostavite komentar