SVEST – VISOKE TEHNOLOGIJE – ZDRAVLJE

A-TES-Gen BILDKVANTNO-INFORMACIONA MEDICINA I TESLIN DOPRINOS NJENOM RAZVOJU – TEORIJA I PRAKSA

“Ako želiš da razumeš Univerzum onda razmišljaj u kategorijama kao energija, frekvencije i vibracije” – NIKOLA TESLA

Teslino delo od pre jednog veka je našlo praktičnu primenu uz dopunu najnovjih saznanja o frekvencijama koje deluju na DNA spiralu. Dokazano je da postoje elektromagnetne vibracije sa frekvencijama koju genetski biohemičari koriste kako bi popravili genetski nacrt, na kome se temelji život!

 KROZ PROSTOR-VREME organizuje seriju edukativnih i promotivnnih predavanja o Teslinim tehnologijama u medicini sa osvrtom na teorisku pozadinu i praktičnu primenu.

Predavanje će se održati 29. maja 2015 u 19 časova u Beogradu,

UDRUŽENJE MILUTIN MILANKOVIĆ, ulaz Pop Lukina 1B

Branka Mraz, KPV: Dočekali smo vreme da je taj pogled na svet zaživeo na delu u svim oblastima života, na mikro i na makro planu. Najnapredniji razvoj u lečenju, muzici, tehnologiji i psihologiji podrazumeva vibracije i zračenje u nekom obliku. Time čovek čini razvojni skok a ujedno i zatvara krug sa drevnim znanjima i sposobnostima iz istorije čovečanstva. Integrisanje različititih oblasti, prastarog i modernog je postalo neophodnost. Pokazalo da je za celovito lečenje dobro da se sretnu napredna tehnološka znanja koja prate buđenje svesti i novu spiritualnost kao i znanje o genima, da bi sve to zajedno postalo baza za kompletno ozdravljenje čoveka na fizičkom i duševnom planu kao nerazdvojive celine.

Goran Marjanović, dipl. inž.: Tesline tehnologije u medicini   Struktura prirode kao splet višeslojnih energetskih fenomena čija je manifestacija zasnovana na objedinjenom konceptu materijalnosti i duhovnosti. Raspored Stabilnih objekata Modela KGE (Kvantna gustina energije) u domenu Elektromagnetnog spektra i specifičnost Kvantnih nivoa bliskih fotonu kao nosiocu elektromagnetne interakcije. Skalarni talasi i skalarno polje sa aspekta klasične nauke i sa aspekta Teslinih tehnologija. Višedimenzionalna rezonantnost Teslinih Harmonijskih oscilatora – generatora 3-dimenzionalnih stojećih talasa. Koherentnost sa Zemljom i elementarnim česticama. Elektromagnetna interakcija kao nižedimenziona (vektorski entitet) projekcija spektra Teslinih Talasa, odnosno harmonična stanja složenog spektra oscilatornih stanja, zapravo spleta toroidalnih vibracija, ili “nodalnih pozicija” zapreminskih oscilacija (tenzorski entiteti). Interaktivnost sa bio-energetskim strukturama.

Čedomir Mraz, KPV, IB Mraz: Tesline tehnologije i praktična primena uz dopunu najnovjih saznanja o frekvencijama koje deluju na DNA

Teslini radovi od pre jednog veka su tek sada našli praktičnu primenu uz dopunu najnovjih saznanja o frekvencijama koje deluju na DNA spiralu. Pokazano je da postoje elektromagnetne vibracije sa frekvencijama koju genetski biohemičari koriste za poboljšanje reparativnog mehanizma DNA (ćelijski mehanizam popravke DNK koji je vitalan za integritet genoma i time za normalno funkcionisanje ćelije)! Naš genom činisamo 2% sekvencekojepripadajugenimakojimasekodirajuproteini, a čak 98%  sekvence čini međugenski deo koji u najvećoj merii graregulatornu ulogu kroz intenzivnu i nterakciju (komunikaciju), kako unutar sebe, tako i sa okolinom. Našia parati šalju vibracije elektromagnetnim poljem sa frekvencijama za koje su genetski biohemičari pokazali da utiču na poboljšanje popravke DNK,  a što je osnov zdravog funkcionisanja ćelije! Dejstvo je dobro za sve živeorganizme i biljke.  Radi se o zaista  širokim spektrom informacija koji se baziraju na isceljujućim frekvencijama, te se radi o novom načinu isceljenja na bazi genetskog informativnog sistema.”

Miša Vasić, pisac: Vitalna sila i Tesline tehnologije ’Energija’ (pozitivna ili negativna) koja nas ispunjava na nivou tela i psihe, a ne može se direktno izmeriti mernim instrumentima, iako posreduje prema zdravlju ili bolesti, jeste vitalna sila. Svaki pojedinac je intuitivno svestan ove energije dok u medjusobnim odnosima može i kod drugih prepoznati istu. To je razlog okupljanja ljudi oko srećnih, blagorodnih osoba, te izbegavanja ljudi sa disfunkcionalnim psihičko-telesnim funkcijama, koji ispoljavaju širok dijapazon ispoljavanja negativne energije: od agresije do depresije.

Hinduizam uči da je za kontinuitet psiho-fizičke strukture živih bića neizbežno prisustvo „prane“ (što na sanskritu znači – „vitalna sila“). Vitalna sila jeste posrednik između duhovnog i telesnog. Ona je izraz prirodnog zakona koji definiše funkcionisanje ćelija, tkiva, organa i organskih sistema. TeslaGen, generišući jedinstveno polje nehercijanskih skalarnih talasa (koje je prvi otkrio, proizvodio i koristio za samoisceljenje Nikola Tesla) generiše skalarne talase koji dovode u rezonancu mentalno talasno polje sa poljem ćelijske strukture

 Razgovor i diskusija: Tesline tehnologije u praksi sa iskustvima korisnika aparata

 

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

Ostavite komentar