MOBILNA TELEFONIJA I ZDRAVLJE

O BIOLOŠKIM UTICAJIMA RADIOFREKVENTNOG I MIKROTALASNOG NEJONIZUJUĆEG ZRAČENJA

ALEKSANDAR KALAJDŢIĆ i DEJAN RAKOVIĆ,  Elektro- tehniĉki fakultet Univerziteta u Beogradu

3.2.2. GENETSKI EFEKTI U mnogim radovima je pokazano da RF-MT zračenje izaziva promenu ekspresije gena i proteina u odredjenim ćelijama pri intenzitetima koji su manji od preporuĉenih granica.

U radu [12] je pregledano 114 nauĉnih radova koji se bave genetskim efektima RF (MT) nejonizujućeg zraĉenja, objavljenih u godinama 2007-2014. U analizi tih radova, pokazalo se da je 74 (65%) od njih pokazalo biološke efekte, dok preostalih 40 (35%) nije. U ovom radu je takoĊe analizirano i 59 radova koji se bave ENF zraĉenjem. Više radova je impliciralo uĉešće slobodnih radikala u genetskim efektima RF zraĉenja [13-15]. Porast aktivnosti slobodnih radikala i promene u enzimima ukljuĉenim u ćelijske oksidativne procese su najdosledniji efekti primećeni u ćelijama ljudi i ţivotinja nakon izlaganja RF zraĉenju. Mnogi biološki efekti EM polja se mogu objasniti unutarćelijskim promenama u oksidativnom statusu, ukljuĉujući genetske efekte [12].

3.2.3. REPRODUKTIVNI POREMEĆAJI Pregled BioInitiative 2012 [20,21] je sumirao dokaze koji se tiĉu neplodnosti i problema sa reproduktivnim potencijalom. Najviše dokaza dolazi od ljudskih i ţivotinjskih ispitivanja na spermi i plodnosti muškaraca. Zraĉenje mobilnih telefona oštećuje ljudske spermatozoide sa vrlo niskim gustinama snage (u opsegu 0,00034 – 0,07 µW/cm2 = 3,4 – 700 µW/m2 ). Nivoi izlaganja su sliĉni nivoima kao posledice nošenja mobilnog telefona u dţepu od pantalona, ili od korišćenja laptopa u krilu. Autori navode da spermatozoidi nemaju sposobnost popravke DNK zbog strukture proteina [20,21].

3.2.6. UTICAJI NA BIOHEMIJSKE PROCESE ĆELIJE Pokazano je da radiofrekventno i mikrotalasno nejonizujuće elektromagnetsko zraĉenje utiĉe na biohemijske procese u ćelijama. Ono utiĉe na GJ9 jonske kanale remeteći funkciju ćelije. TakoĊe je pokazano da RF/MT zraĉenje utiĉe na i menja koncentracije jona u ćelijama, posebno kalcijuma (Ca2+) 10 . Prema Chiangu i ostalima [41] ENF komponenta GSM signala utiĉe na GJ kanale inhibirajući ih i time remeteći normalno funkcionisanje ćelija.

Detaljnije: http://www.dejanrakovicfund.org/radovi/2019_DIT_1.pdf

  1. Kalajdžić, D. Raković, „Biološki uticaji radiofrekventnog i mikrotalasnog nejonizirajućeg zračenja“, DIT (Društvo, Istraživanje, Tehnologije), Vol. XXIV, No. 31, pp. 41-60 (2019).
  2. Kalajdžić, D. Raković, „O preventivnim biorezonantnim balansirajućim uticajima na organizam izložen štetnim uticajima nejonizujućeg zračenja“, DIT (Društvo, Istraživanje, Tehnologije), Vol. XXIV, No. 31, pp. 61-68 (2019).
  3. Raković, „Stres i anti-stres: Holistički kvantno-informacioni okvir sa pregledom preporučenih anti-stres pristupa i tehnika“, DIT (Društvo, Istraživanje, Tehnologije), u štampi (2020). 

 

Podelite članak:
Podelite putem email-a Podelite ovaj tekst na facebook-u Podelite putem Twitter-a
Možete ostaviti komentar, ili povratni link sa vašeg sajta.

Ostavite komentar